Mta-türk videolar için tıklayınız.

Hindistan’ın Pencap bölgesinde bulunan Kadiyan adlı yerden şöyle bir ses yükseldi:

“Canım elinde bulunan Yüce Rabbimin (cc) adıyla yemin ederim ki, Hz. Resulüllah’ın (sav) haber verdiği Mesih-i Mev’ud benim. (Hz. Resulüllah’ın (sav) önceden verdiği bu haber) Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim ve diğer doğru hadis eserlerinde bulunan hadislerde mevcuttur. Allah benim şahidim olsun. Nitekim şahit (tanık) olarak O yeter.” [1] 

“Yüce Allah’ın (cc) bu aciz kulu (Müslümanların) iç anlaşmazlıkları son haddine vardığı zaman gelmiştir. Bugün Müslümanların her fırkası ötekileri kafir saymaya başlamıştır. Bu tefrika (anlaşmazlık) anında Ümmet-i Muhammed (sav) bir hakeme (kadı) muhtaç idi. İşte Yüce Rabbim (cc) beni “Hakem” olarak göndermiştir.” [2]

 “Hak Teala (cc) tam bir sapıklık ve fitne anında, bu acizi, H. 14’üncü yüzyılın başında, Allah’ın mahlukatını ıslah etmek gayesiyle göndermiştir. Bu yüzyılın, İslamiyet’i zarara uğratmış olan büyük bir fitnesi, Hıristiyan papazların fitnesi olduğuna göre, Yüce Rabbim (cc) bana Mesih-i Mev’ud ismini vermiştir. Şimdi bu isim, yani Mesih-i Mev’ud ismi, bizim Peygamberimize (sav) haber verilmiş olan bir zatın ismidir. Hak Teala (cc) Teslis inancının (yani bugünkü Hıristiyanlığın) üstünlüğü anında, bu adı taşıyan bir müceddidin geleceğini ve “kesr-i salibin” (yani bozuk Hıristiyanlık inancının yerle bir edilmesinin) bu müceddidin eliyle olacağını vaat etmiş idi. Onun için Sahih-i Buhari’de bu müceddid izah edilmiş ve Ümmet-i Muhammed (sav) arasından bir imam olacağı ve haç (inancını) kıracağı beyan edilmişti. Önceden verilmiş olan haberlerde onun haç inancını savunan (Hıristiyan) dininin üstünlüğü zamanında geleceğine dair bir işaret vardı. İşte Yüce Rabbimiz (cc) vaadine göre davrandı ve bu acizi H. 14’üncü yüzyılın başında gönderdi. Keza bana, haç inancını savunan dini (Hıristiyanlık) yok etmek ve yenilgiye uğratmak gayesiyle İlahî silahı bahşetmiştir.” [3]         

Yüce Rabbimizin (cc) pak ve mütehher (temiz) vahyi ile kendisi tarafından vadedilen Mesih ve Mehdi; keza iç ve dış anlaşmazlıklar için “Hakem” olduğum bana bildirilmiştir.” [4]         

“Eğer iman sahibi kimseler iseniz, şükrediniz ve şükür secdelerine kapanınız ki sizin büyüklerinizin beklediği ve beklerken vefat ettiği zamana kavuştunuz. Birçok ruh onu arzu ederken (bu dünyadan) göçmüştür (ve sizler o zamanı buldunuz.) Şimdi bu zamana değer verip vermemek yahut ondan istifade edip etmemek sizin elinizdedir. Ben şunu sık sık beyan edeceğim ve onu belirtmekten asla duramam ki tam zamanında mahlûkatın ıslahı için gönderilmiş olan yalnız benim. (Gönderilişimin gayesi) dinimizi yeniden taze bir şekilde kalplere yerleştirmektir.” [5]         

“Geleceği beklenmekte olan Mesih ancak benim. İsterseniz kabul ediniz. Duymak için kulakları bulunan duysun; insanların gözünde acayip ise de bu, Yüce Rabbimizin (cc) işidir. [6]         

“Hz. Resulüllah’ın (sav) hadisine göre Hicri 14’üncü yüzyılda gelmesi beklenen müceddid (dinimizi tazeleyen) ancak benim.” [7]         

“Hak Teala (cc) bu (içinde bulunduğumuz) zamanın durumunu görerek ve yeryüzünü envai çeşit fasıklık, masiyet (Allah’ın buyruklarını çiğnemek) ve sapıklık ile dolu bulunca, tebliğ-i Hak (doğruyu insanlara tavsiye etmek) ve ıslah için beni göndermiş ve görevlendirmiştir. Dünya insanları H. 13’üncü yüzyılı bitirerek H. 14’üncü yüzyılın başına ulaşmış idiler. İşte tam o sırada O’nun buyruğuna tabi olarak, hem yazılı broşürler hem de konuşmalar vasıtasıyla şu ses yükseltmeye başladım ki bu yüzyılın başında Hak Teala (cc) tarafından tecdid-i Din (İslam dininin tazelemek) gayesiyle gelecek olan kimse işte yalnız benim. (Gönderilişimin gayesi de şudur ki) yeryüzünden kalkmış olan imanı tekrar (yeryüzüne) yerleştireyim. Keza Yüce Rabbimden (cc) kuvvet bularak ve ancak O’nun elinin çekiciliğiyle dünya (insanlarını) ıslah (edeyim) ve takva ile doğruluğa çekeyim. (Ayrıca) onların inanç ve amel yanlışlıklarını uzaklaştırayım. Bunun üzerine birkaç yıl geçince, vahy-i İlahî vasıtasıyla benim öteden beri ümmete geleceği vaat edilmiş bulunan Mesih; keza İslamiyet’in düşüklüğü anında (geleceği vaat edilmiş bulunan) Mehdi olduğum bana apaçık bildirildi. (Bu Mehdi) sapıklık yayıldığı zaman, doğrudan Hak Teala’dan (cc) hidayeti elde edecekti. Takdir-i İlahi’ye göre (bu Mesih ve Mehdi) İlahi sofrayı yeniden insanlara sunacaktı. Hz. Resulüllah (sav) geleceğine dair bin üç yüz sene önce müjde vermişti. İşte o ancak benim. Bu konuda  mukalemat-ı İlahiye ve muhatabat-ı Rahmaniye (Yüce Allah’ın benimle yaptığı konuşmalar) o derece açık olarak ve tevatür ile (üst üste) bana indirildi ki hiçbir kuşku yahut şüphe için bir yer kalmadı. Bana indirilen her vahiy çelik bir çivi gibi kalbime saplanıyordu. Bütün bu mukalemat-ı İlahiye (Yüce Allah’ın indirdiği kelimeler) önceden verilmiş öyle yüce haberlerle doluydu ki apaydın olarak (zamanında) gerçekleşmekteydi.” [8]         

“Son zamanın müceddidi (İslam dinini tazeleyici) olan Mesih-i Mev’ud (Vadedilen Mesih) ancak benim.” [9]         

“Yüce Allah (cc) bu çağı karanlık bularak ve dünya (insanlarının) gaflet, dinsizlik ve şirk içine batmış olduklarını görerek; (keza) iman, doğruluk, takva ile doğru yolda yürümenin ortadan kalktığını müşahede ederek beni göndermiştir. (Benim gönderilişimin gayesi de şudur ki) O, dünyada ilmî, amelî, ahlakî ve imânî doğruluğu tekrar yerleştireyim.” [10]         

Aynı eserde Arapça olarak şöyle bir yazı vardır:    Yani: (Yüce Rabbimin C.C.) en büyük ihsanlarından biri şudur ki O, beni bu yüzyıl ve bu zaman için “İmam ve Halife” yapmıştır. (Keza) O, beni bu yüzyılın başında “Müceddid” olarak tayin etmiştir. (Gayesi de şudur ki) ben insanları karanlıktan aydınlığa doğru çıkarayım ve sapıklık ile fesat yollarından takva yoluna döndüreyim. [11]         

“Sonunda şu da açık olsun (ve bilinsin) ki benim bu zamanda Yüce Allah (cc) tarafından gelmem yalnız Müslümanların ıslahı uğruna değildir. Aksine, Müslümanlar, Hindular ve Hıristiyanlar; her üç milletin ıslahı maksudumdur. Hak Teala (cc) beni nasıl Müslümanlar ve Hıristiyanlar için Mesih-i Mev’ud (Vadedilen Mesih) olarak gönderdiyse, aynı şekilde ben Hindular için “Evtar” (peygamber) olarak gönderildim.” [12]         

“Hz. Mesih’in (as) yaratılışıyla çok özel bir benzerliğim vardır. Nitekim bu benzerlikten dolayı, çarmıh inancını paramparça etmek gayesiyle, Hz. Mesih’in adıyla gönderilmişimdir.” [13]         

“Yüce Rabbimizin (cc) maslahatı ve hikmeti, Hz. Resulüllah’ın (sav) ifaze-i ruhanisinin (manevi olarak feyiz ve bereket vermek) kemalini ispat etmek üzere, kendi feyizin bereketiyle beni “Nübüvvet” (peygamberlik) mertebesine ulaştırmıştır ve bana bu yüce mertebeyi bahşetmiştir. Onun için ben yalnız “Nebi” (peygamber) olarak adlandırılamam. Aksine bir yönden Nebi ve diğer yönden Ümmetî (Ümmetten birisi)yim. Yani benim peygamberliğim (nübüvvet) Hz. Resulüllah (sav)’e tabidir; gerçek (anlamda) bir peygamberlik değildir.” [14]         

“Ben, Yüce Allah (cc) ile hemkelam olmak (konuşmak) şerefi ile şereflendirildim. O, çoklukla benimle konuşmakta ve kelam yapmakta; (keza) benim sözlerime cevap vermekte ve birçok gayb konularını bana açmaktadır… Bu manada ben hem “Nebi” hem de “Ümmetî”yim. Bunun gayesi, Hz. Resulüllah (sav)’in önceden verdiği; Gelecek Mesih hem benim Ümmetim arasından olacak, hem de nebi olacak, sözünü yerine getirmektir.” [15] “(Yüce Allah C.C.) benim hakkımda:   Buyurmuştur. Yani: Bütün nebilerin özelliklerini taşımakta olan Allah’ın bir resulü. Onun için her nebinin şanının bende bulunması gereklidir. (Keza) her nebinin bir sıfatının benim vasıtamla belirlenmesi gerekir. Ancak Yüce Rabbimiz (cc) ilk olarak, İbn-i Meryem’in (İsa  Mesih) sıfatlarını bende belli etmek istemiştir.” [16]  

 


[1] Melfuzat; c.1; s.327

[2] Kitab-ül Beriye; Ruhani Hazain; C.13; S. 257

[3] Kitab-ül Beriye; Ruhani Hazain; c.13; s.358-359

[4] Arbain No:1; Ruhani Hazain: C.17; S.345

[5] Feth-i İslam; Ruhani Hazain; C.3; S.8

[6] Feth-i İslam; Ruhani Hazain; C.3; S.8

[7] Tiryak-ül Kulûb; Ruhani Hazain; C.15; S.165

[8] Tezkiret-üş Şehadeteyn; Ruhani Hazain; C.20; S.3-4

[9] Hakikat-ül Vahiy; Ruhani Hazain; C.22; S.201

[10] Ayna-yı Kemalat-ı İslam; Ruhani Hazain; C.5; S.251

[11] A.G.E; Ruhani Hazain; C.5; S.423

[12] Lecture Sialkot; S.33

[13] Feth-i İslam; Ruhani Hazain; C.3; S.11; Dipnot

[14] Hakikat-ül Vahiy; Ruhani Hazain; C.22; S.154; Dipnot

[15] Ahbar-ı Aam; Lahor; 26 Mayıs 1908

[16] Tetimme Hakikat-ül Vahiy; Ruhani Hazain; C.22; S. 520


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

İlgili Diğer Konular

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Vadedilen Mesih ve Mehdi’nin (as) olağanüstü İslam hizmetleri


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 222

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak...

Video

Ses-mp3

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler