Mta-türk videolar için tıklayınız.

(Dini bilgiler bölümlerimizde başlıklarla ilgili her Müslüman'ın bilmesi gerekli temel sorulara cevapları bulabilirsiniz.)

1. SORU: Allah’ıncc zatî ismi ve manası nedir?

CEVAP: Zatî ismi Allah’tır. Allah; her iyiliği içinde toplayan, hiçbir eksikliği olmayan, pak ve temiz demektir.  Allah’ıncc bu zatî ismi başka hiç kimse için kullanılamaz.

2. SORU: Allah’ıncc kaç tane sıfatı Kuran-ı Kerim’de beyan edilmiştir?

CEVAP: 104 tane sıfatı Kuran-ı Kerim’de zikredilmiştir. Mesela; ErRahman, ErRahim, ElHayy, El-Kayyum[1]

3. SORU: Allah’ıncc var olduğuna dair, Kuran-ı Kerim’den bir delil söyleyiniz.

Cevap:  Galebe-yi Rüsûl yani Peygamberlerin daima galip gelmesi.[2]

Allah, “Ben ve peygamberlerim mutlaka galip geleceğiz,” diye yazmıştır.

4. SORU: İslam’ın manası nedir?

Cevap: İtaat etmek, emirleri kabul etmek.

İslam nedir? Allahcc için kendini feda etmektir. Allahcc rızası için kendi isteklerini terk etmektedir.

5. SORU:  İslam’ın temel şartlarını söyleyiniz,

Cevap: İslam’ın temel şartları beş tanedir.

 • Kelime-i Şehadet,
 • Namaz,
 • Oruç,
 • Zekat,
 • Hac.

6. SORU: Kelime-yi tayyibe’yi yazınız.

Allah’tancc başka ilah yoktur. Muhammedsav O’nun resulüdür.

7.SORU: İmanın şartları kaçtır? Nelerdir?

Cevap: İmanın şartları altıdır.

 • Allah’acc,
 • Allah’ıncc meleklere
 • Allah’ıncc kitaplarına
 • Allah’ıncc peygamberlerine
 • Ahiret gününe
 • Hayır ve şerrin Allah’tancc olduğuna iman etmektir.

8. SORU: Kuran-ı Kerim’in surelerinin, ayetlerinin, rükularının ve kelimelerinin sayılarını söyleyiniz

Cevap:   Surelerin sayısı: 114

Ayetlerin sayısı: 6348

Rükuların sayısı: 558

Kelimelerin sayısı: 86 bin 430

NOT: Ayet ve kelimelerin sayısında ihtilaf vardır. Çünkü bazı insanlar “bismillah”ı her surenin ayeti sayarlar, bazıları ise saymazlar.  Bunun gibi bazılarına göre birkaç cümle birleşerek bir ayet olur, ama bazılarına göre o tam bir ayet sayılmaz. Yoksa herkese göre, bil ittifak, Kuran-ı Kerim bismillah’ın be’sinden, vennasın sin’ine kadar aynen Resulüllah’asav nazil olduğu gibidir.

9. SORU: Kuran-ı Kerim’in cem ve tedvin edilmesi (toplanması ve düzene konulması) hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap:  Hz. Resulüllahsav bizzat kendisi Allah’ıncc vahyine göre Kuran-ı Kerim’i cem etti (topladı) ve Allah’ıncc vahyine göre sıraya koyup, yazdırarak koruma altına aldı. Yazılmış olan bu Kuran-ı Kerim’e Hz. Ebubekirra kendi hilafeti döneminde vahiy katibi olan Hz. Zeyd Bin Sabitra vasıtasıyla bir kitap şeklini verdi. En sonunda, Hz Osmanra kendi hilafeti zamanında aynı İlâhî Kitabın kopyalarını yaptırarak tüm İslam ülkelerine birer kopya gönderdi. Böylece Kuran-ı Kerim’i dünyaya yaydı. Bugün Kuran-ı Kerim bu şekilde bizim elimizdedir.[3]

10. SORU: Kuran-ı Kerim’in korunması ile ilgili Yüce Allahcc ne söz vermiştir?

Cevap:

“Şüphesiz bu zikri, Biz indirdik. Bunun koruyucusu (da,) Biz olacağız.”[4]

11. SORU: Kuran-ı Kerim’in ilk iki ve son iki suresinin ismi nedir?

Cevap:    İlk iki sure; Fatiha suresi ve Bakara suresi,

Son iki sure; Felak suresi ve Nas suresi

Son iki surenin her ikisine muavvezeteyn de denir. Çünkü bu iki sure “Kul eûzü” (De ki sığınıyorum) kelimeleri ile başlar. Her iki surede ahir zaman fitnelerinden korunma duası öğretilmiştir.

12. SORU: Kuran-ı Kerim’in en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?

Cevap:    En uzun sure, Bakara suresidir

En kısa sure, Kevser suresidir.

13. SORU: Nazil oluşu (inişi) bakımından ilk ve son ayetler hangileridir?

Cevap:    İlk nazil olan ayet; Alak suresi, 2. ayet

“ (Her şeyi) yaratan Rabbinin adıyla oku!”

Son nazil olan ayet; Bakara suresi, 282. ayet

“Allah’a döndürüleceğiniz gün­den korkun.”

Son nazil olan ayetle ilgili çeşitli rivayetler vardır.  Meşhur bir rivayete göre bu ayet zikredilmektedir.

14. SORU: Kuran-ı Kerim’in şu anki haline göre ilk emir hangisidir.

Cevap:  Bakara suresi, ayet 22

“Ey insanlar, takva sahibi olasınız diye sizi ve (sizden) önce­kileri yaratan Rabbinize ibadet edin.”

15. SORU: Bakara suresinin ilk onyedi ayeti içinde hangi gruplardan bahsedilmektedir? Onların isimlerini söyleyiniz.

Cevap: Üç gruptan bahsedilmektedir.

1-       Muttaki

2-       Kafir

3-       Münafık

16. SORU: Kuran-ı Kerim’in hangi suresinin başında besmele yer almaz? Sebebi nedir?

Cevap: Tevbe suresinden önce besmele yoktur.  Çünkü Tevbe suresi, bir önceki Enfal suresinin bir parçasıdır.

17. SORU: Kuran-ı Kerim’in hangi suresinde besmele iki defa vardır?

Cevap: Neml suresinde. Birinci defa başlangıçta, ikinci defa 31. ayetinde yer alır.

18. SORU: Kuran-ı Kerim’den herhangi üç duayı söyleyiniz.

Cevap:    1. Bakara suresi ayet 251:

“Ey Rabbimiz, bize dayanma gücü ver ve adımlarımızı sağlamlaştır ve kâfirlere karşı bize yardım et,”

2. Taha suresi, ayet 115:

“Ey Rabbim! Benim ilmimi artır.”

3. Bakara suresi, ayet 202:

“Ey Rabbim, bize bu dünyada (da) iyilik, ahirette (de) iyilik ihsan eyle (ve) bizi ateş azabından koru,”

19. SORU: Hz. Resulüllah’ınsav mübarek ismi Kuran-ı Kerim’de kaç defa geçmektedir? Herhangi birini söyleyiniz.

Cevap: Dört defa geçmektedir.

 • Al-i İmran suresi 145,
 • Ahzap suresi 41,
 • Muhammed suresi 3,
 • Fetih suresi 30

“Muhammed, Allah’ın peygambe­ridir. Onunla birlikte olanlar, kâfirlere karşı çok sert, kendi aralarında (ise) merhametlidirler.”[5]

SORU 20: Hz. Resulüllah’ınsav hatemennebiyyin ve rahmetün lilalemin oluşundan hangi sure ve hangi ayetlerde bahsedilmektedir?

Cevap: Hatemennebiyyin oluşu Ahzap suresi 41. Ayet:

“Muhammed, sizler gibi erkeklerin hiçbirinin babası değildir. Ancak o, Allah’ın Resûlü’dür, (hatta daha da üstündür. Yani o,) peygamberlerin mührüdür.”

Rahmetün lil alemin oluşu, Enbiya suresi 108. Ayet:

“Biz seni âlemlere, ancak rahmet olarak gönderdik.”

SORU 21: Kuran-ı Kerim’in, isimleri peygamberlerin isimlerinden alınmış olan surelerini söyleyiniz.

Cevap: Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Muhammed ve Nuh sureleri.

SORU 22: Kuran-ı Kerim’de geçen şeriat verilmemiş olan peygamberlerin isimlerini söyleyiniz.

Cevap: Hz. İbrahimas, Hz. Lutas, Hz. İsmailas, Hz. İshakas, Hz. Yakupas, Hz. Yusufas, Hz. Hûdas, Hz. Salihas, Hz. Şuaybas, Hz. Harunas, Hz. Süleymanas, Hz. İlyasas, Hz. Yunusas, Hz. Zülkiflas, Hz. Elyesaas, Hz. İdrisas, Hz. Eyyübas, Hz. Zekeriyyaas, Hz. Yahyaas ve Hz. İsaas

SORU 23: Kuran-ı Kerim’de hangi sahabenin ismi geçer. O surenin ismini söyleyiniz.

Cevap: Hz. Zeyd Bin Harisara, Ahzap suresi 38

SORU 24: Hatmi nübüvvetin şanı, İsa’nınas vefatı ve Mesih-i Mevud’unas doğruluğunu ispat eden birer ayet söyleyiniz.

Hatmi nübüvvetin şanı: Nisa suresi 70. Ayet

“Kim Allah’a ve bu Peygamber’e itaat ederse, onlar Allah’ın nimetlendirdiği nebiler, sıddîkler, şehitler ve salihlerden ola­caklardır. Onlar, ne güzel arkadaştırlar!”

İsa’nınas vefatı: Maide suresi 118. Ayet

“Ben aralarında bulunduğum müddetçe, onlara gözeticiydim. Ancak Sen canımı aldıktan sonra, onları gözeten bizzat Sendin.”

Mesih-i Mevud’unas doğruluğu: Yunus suresi, 17. Ayet

“Bundan önce (de) ben, aranızda uzun bir müddet yaşadım. (Yi­ne de) akıl etmez misiniz?”

Hz. Mesih-i Mevudas şöyle buyurur:

“Düşününüz ki sizi bu silsileye (Cemaate) çağıran zat, ne kadar yüksek marifet derecesindedir ve ne kadar deliller sunmaktadır. Siz beni, iddiamdan önceki yaşantım hakkında her hangi bir suç veya ayıp, iftira, yalan veya aldatma ile suçlayamazsınız. (Eğer böyle olsaydı) bu şahsın önceden yalan ve iftira alışkanlığı vardı, şimdi de yalan söylüyor olabilir diye düşünebilirdiniz.  Aranızdan kim benim geçmiş yaşantımı eleştirebilir? Kısacası bu Allah’ıncc lütfudur ki O, beni başlangıçtan itibaren takva üzerinde tuttu. Düşünenler için bu bir delildir.”[6]

Zemidar Gazetesinin Müdürü Molvi Zafer Han Ali Sahib’in babası ve Zemidar Gazetesinin kurucusu, Münşi Siracüddin Ahmed Sahip Mesih-i Mevudas ile ilgili şöyle yazmıştır:

“Biz gözlerimizle gördüğümüze tanıklık ediyoruz ki (Mirza Gulam Ahmedas) gençliğinde bile Salih ve takva sahibi ermiş bir kişiydi. İşten geldikten sonra o bütün vaktini dini mütalaa ederek geçirir, halk arasına pek çıkmazdı. 1877’de bir gece Kadiyan’da biz onun evinde misafir olma şerefine eriştik. O günlerde de kendileri ibadet ve zikri ilahiye o kadar dalmış durumdaydı ki misafirler ile de çok az konuşuyordu.”[7]

Vekil Gazetesi Amritsar Mesih-i Mevudas ile ilgili şöyle yazmıştır:

“Karakter bakımından Mirza Sahib’de küçücük bir siyah leke bile gözükmüyor. O tertemiz bir insan hayatı yaşadı. O, bir muttaki olarak hayat sürdürdü. Kısacası, hem ahlak, alışkanlık ve sevilen güzel işler, hem de Hindistan’daki Müslümanlara yaptığı dini hizmetler ve din sempatisi bakımından Mirza Sahib’in hayatının ilk elli senesi onu öyle mümtaz bir seviyeye ulaştırdı ki diğerleri onu örnek almayı temenni ettiler.”[8]

SORU 25: Kadir gecesi ne demektir?

Cevap: Bu mübarek gece, Kuran-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı gecedir. Onun fazileti ile ilgili Yüce Allahcc şöyle buyurmuştur:

“Kadir gecesi, bin aydan daha iyidir.”[9]

Hz. Resulüllahsav Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde kadir gecesini aramamızı emretmiştir. O gece Allahcc kullarına çok yakın olur ve onların dualarını kabuliyetle şereflendirir. Hz. Mesih-i Mevud’aas göre, içinde Allahcc tarafından görevlendirilmiş bir memur gönderilen karanlık bir çağa da leyletü’l kadir denir.

SORU 26: Kuran-ı Kerim ne kadar zamanda nazil oldu?

Cevap: Yaklaşık 23 yılda nazil oldu.

SORU 27: Kuran-ı Kerim’de bahsedilen meyveleri söyleyiniz.

Cevap:

 • Rumman (nar),
 • İnebün (üzüm),
 • Ettin (incir),
 • Tal’un (muz),
 • Ezzeytun (zeytin),
 • Ennehru (hurma)

SORU 28: Kuran-ı Kerim’de hangi hayvanlardan bahsedilmektedir?

Cevap:

 • Elcemelü (Deve),
 • Ganemün (Keçi),
 • Ezzanu (koyun),
 • Bakara (inek),
 • Elkelbü (köpek),
 • Elhınziru (domuz),
 • Elhaylü (at),
 • Elbiğalu (katır),
 • Elhımaru (eşek),
 • Elfîlü (fil),
 • Kasveratün (arslan),
 • Elgıredetü (maymun),
 • Ezzi’bu (kurt),
 • Ennağcetü (koyun),
 • Iclün (dana).

SORU 29: Kuran-ı Kerim’de bahsedilen Allahcc tarafından helak edilmiş kavimlerden bazılarını söyleyiniz.

Cevap:

 • Nuh kavmi (Ermenistan bölgesinde yaşarlardı)
 • Ad Kavmi (Hz. Hud’unas kavmi)
 • Semud Kavmi (Hz. Salih’inas kavmi)
 • Ashab-ül Ras (Semud kavminin bir uzantısıydı)
 • Ashab-ül Eyke (Hz. Şuayb’ınas kavmi)
 • Lut Kavmi (Hz. Lut’unas kavmi)
 • Firavun Kavmi (Hz. Musaas ve İsrailoğullarına zulmeden millet)
 • Ashab-ül Fîl (Yemen valisi Ebrehe’nin emrinde Kâbe’ye saldıran bir millet)

SORU 30: Kuran-ı Kerim’in tefsir eden geçmiş müfessirlerden birinin ismini söyleyiniz.

Cevap: Allame Fahruddin Razîra (Tefsir-i Kebir’in yazarı)

 


[1] Kuran-ı Kerim’in Tefsirine ve Araştırmasına Giriş, Hz. Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed, sayfa 308

[2] Mücadele suresi, ayet 22

[3] Kuran-ı Kerim’in Tefsirine ve Araştırmasına Giriş, Hz. Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed, sayfa 257

[4] Hicr Suresi, ayet 10

[5] Fetih suresi 30

[6] Tezkeretüş şehadeteyn, Ruhani Hazain Cilt 20, sayfa 64,

[7] Bedel Gazetesi, 25 Haziran 1908, Alıntı

[8] Vekil Gazetesi, 30 Mayıs 1908, sayfa 1’den alıntı, Tarih-i Ahmediyet, cilt 2, sayfa 563

[9] Kadir Suresi, Ayet:4

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Vadedilen Mesih ve Mehdi’nin (as) olağanüstü İslam hizmetleri


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 149

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla; Kelime-i şahadet getirmelerinden dolayı "suçlanan" ve ağır e...

Video

Ses-mp3

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler