Mta-türk videolar için tıklayınız.

Soru 1: İslam, hangi miladi yılda zuhur etmiştir?

Cevap: Miladi 610 yılında.

Soru 2: Habeşistan hicreti hakkında ne biliyorsunuz?

Cevap: Mekkeli zalimlerin zulmü had safhaya varınca, Hz. Resulüllah’ınsav talimatı üzerine, 5 Nebevi tarihinde, bazı Müslüman erkekler, kadınlar ve çocuklar Habeşistan’a hicret ettiler.  Mekkeliler Habeşistan kralı Necaşi’yi onlara karşı kışkırtmaya çalıştılar ama başaramadılar ve Padişah Müslümanlara karşı adaletle davranmaya devam etti. Habeşistan kralının kendiside daha sonra Müslüman oldu. O, ilk Müslüman olan padişah idi.

Soru 3: Şakkül Kamer (Ayın yarılması) mucizesi neydi?

Cevap: Bazı Mekkeli kâfirler Hz. Resulüllah’tansav herhangi bir mucize talep ettiler. Hz. Resulüllahsav onlara ayın ikiye ayrılması mucizesini gösterdi. Bu mucize, Kuran-ı Kerim’de Kamer suresinin 2 ila 7 ayetleri arasında zikredilmiştir.

Soru 4: Hüzün yılı ne demektir?

Cevap: Hz. Resulüllahsav Şeb-i Ebi Talip denen yere çıktığında üst üste üzüntülü olaylar meydana geldi. Yani Hz. Haticera ve Hz. Ebu Talip ardı ardına vefat ettiler. Bu sebeple 10 Nebevi yılı hüzün yılı olarak meşhur oldu.

Soru 5: Miraç ve İsra arasında ne fark vardır?

Cevap: Miraç, Hz. Resulüllah'ınsav göklere yaptığı manevi yolculuğun adıdır. Ondan Necm suresinde bahsedilmektedir. İsra, Mekke ve Kudüs arasındaki bir başka ruhani yolculuktur. Ondan da Beni İsrail suresinde bahsedilmektedir.

Soru 6: Medine hicreti hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: Hz. Resulüllahsav 14 Nebevi yılında Allah’ıncc emriyle Medine’ye hicret etti. Hz. Ebubekir Sıddıkra Hz. Resulüllah’ınsav yol arkadaşı idi. Mekke’den üç mil uzaklıkta çorak ve ıssız dağdaki Sevr Mağarası’nda üç gün konakladılar. Mekkeli kâfirler onların izlerini takip ederek mağaranın ağzına kadar geldiler. Hatta onların ayakları mağaranın içinden görünüyordu. Hz. Ebubekirra Hz. Resulüllah’insav yakalanacağından korkmuştu. Yüce Allahcc Hz. Resulüllah’ınsav dilinden şunu söyletti:

“Hiç korkma! Allahcc bizimle beraberdir.”

Soru 7: Medine Hicreti sırasında hangi şahıs Hz. Resulüllah’ısav takip etti? Onun hakkında Hz. Resulüllahsav ne haber vermiştir ve o haber ne zaman gerçekleşmiştir?

Cevap: Hz. Resulüllahsav ve Hz. Ebubekirra Sevr Mağarası’ndan çıkıp Medine’ye doğru yol alırken, Süraka Bin Malik büyük bir ödül almak gayesiyle kendilerine yaklaştı. Hz. Resulüllahsav onu görünce buyurdu ki: “Süraka, senin bileklerinde Kisra’nın altın bilezikleri olduğunda halin nasıl olacaktır?” Bu gaybi haber Hz. Ömer’inra devrinde gerçekleşti.

Soru 8: Hicretten sonra Hz. Resulüllahsav ilk olarak hangi Mescidi yaptı?

Cevap: Mescid Kuba (Kuba Medine’den önceki iki, iki buçuk mil uzaklıktaki bir yerin adıdır. Orada bazı ensarî aileler yaşıyorlardı. Hz. Resulüllahsav orada 12 gün kaldıktan sonra Medine’ye girdi.)

Soru 9: Hz. Resulüllahsav Medine’ye teşrif ettiğinde, ensarî kadınlar ve kızlar tarafından okunan şiirler nelerdi?

Cevap:

Bugün Veda vadisinden bizim üzerimize dolunay doğdu

Onun için Allah’acc şükretmek bize vacip oldu.

Soru 10: Medine-i Münevvere’nin birinci adı neydi?

Cevap: Onun önceki adı Yesrib idi. Hz. Resulüllahsav buraya teşrif edince Medinetü’r Resul denildi.

Soru 11: Hz. Resulüllahsav Hicretin ilk günlerinde Kuba ve Medine’de hangi sahabelerin evinde kaldı?

Cevap: Hz. Resulüllahsav Kuba’da Hz. Kusum Bin Elhadım’ın evini, Medine’de Hz. Eyüp El-Ensari’nin evini şereflendirdi.

Soru 12: O devirde Medine’de hangi kabileler yaşıyorlardı?

Cevap: Ensar’dan 2 kabile;

 • Evs
 • Hazrec,

Yahudiler’den 3 kabile,

 • Beni Kureyza,
 • Beni Kaynuka,
 • Beni Nazir Medine’de yaşıyorlardı.

Soru 13: İslami terimlerde gazve ve seriyye arasında ne fark vardır?

Cevap: Hz. Resulüllah’ınsav bizzat katıldığı savaşlara gazve, bizzat katılmadığı savaşlara seriyye denir.

Soru 14: Bedir savaşı ne zaman oldu ve ona katılanların sayısı ne idi?

Cevap: Hicretin ikinci yılında küfür ve İslam arasında İslam’ın zaferini kesinleştiren bir savaş oldu. Ona Yevmü’l Furkan da denir. Ona katılan İslam askerlerinin sayısı 313  ve kafir askerlerinin sayısı 1000 kişi idi. Buna rağmen kafirler yenilgiye uğradılar.

Soru 15: Uhud savaşı ne zaman oldu?

Cevap: Hicri 3 şevval,  Miladi 624 Mart’ta oldu.

Soru 16: Ahzap savaşı ne zaman oldu ve ona neden Hendek savaşı denmiştir?

Cevap: Hicri 5, Miladi 627’de oldu. Hz. Selman-ı Farisi’ninra önerisine göre Medine’nin etrafına savunma amacıyla hendek kazıldı. Bu yüzden o, Hendek savaşı olarak meşhur oldu.

Soru 17: Hudeybiye anlaşması nedir?

Cevap: Hicri 6 Zilkade, Miladi 628’de Hudeybiye adlı yerde, Mekke kâfirleri ve Müslümanlar arasında yapılan barış anlaşmasına Hudeybiye anlaşması denir.

Soru 18: Biat-ı Rıdvan nedir? Kuran-ı Kerim’de hangi surede bundan bahsedilmiştir?

Cevap: Hudeybiye adlı yerde barış anlaşmasından önce, tehlikeli durumu göze alan 1500 sahabenin her türlü fedakârlığa hazır olmak üzere Hz. Resulüllah’ınsav eli üzerinde yaptıkları biata Biat-i Rıdvan denir. Yani Müslümanlar bununla Allah’ıncc tam hoşnutluğunu elde ettiler. Kuran-ı Kerim’de bu konudan, Fetih suresi, ayet 11 ile 19 arasında bahsedilmiştir.

Soru 19: Habeşistan muhacirleri hangi fetih üzerine Habeşistan’dan geri geldiler?

Cevap: Hayber fethi üzerine. Hz. Resulüllahsav şöyle buyurdular: “Benim için, Hayber fethi mi yoksa Hazret Cafer’inra gelişi mi daha sevindiricidir, bilmiyorum.”

Soru 20: Zater Rıka’ gazvesi ne zaman oldu ve bu isim neden verildi?

Cevap: Bu gazve Hicri 7 Cemadis sani’de Necid tarafında oldu. Seferin zorluğundan ve bineklerin azlığından dolayı sahabelerin ayakları süzgeç gibi oldu. Bazılarının ayak tırnakları bile düştü ve onlar kendi elbiselerini yırtıp ayaklarına sararak yolculuk yaptılar. Bu yüzden onun ismi Zater Rika’ (yani sargılı gazve) olarak meşhur oldu.

Soru 21: Mekke’nin fethini kısaca aydınlatınız.

Cevap: Hicri 8 Ramazanü’l Mübarek, Miladi 630 yılında Rahmetü’l Lil Alemîn Nebi Ekremsav on bin Mukaddes (Sahabe)  ile Mekke’yi fethetti. Hz. Resulüllahsav Mekkelilerin aşırı zalimce ve caiz olmayan davranışlarına rağmen;

“Siz hiçbir şekilde cezalandırılmayacaksınız. Gidin, hepiniz özgürsünüz,” diyerek genel af ilan etti.

Soru 22: Tebük savaşı ne zaman oldu ve onun ikinci adı nedir?

Cevap: Bu savaş Hicri 9, Miladi 630’da oldu. Ona Gazve-i Usra’da denir. Çünkü bu uzun yolculuk sırasında Müslümanlar sabırlarının sınandığı zorluklara girmek zorunda kaldılar.

Soru 23: Veda Haccı’ndan murat nedir?

Cevap: Hicri 10, Miladi 632 Mart’ta Hac günlerinde Hz. Resulüllah’asav şu ayet nazil oldu:

“Bugün, sizin için dininizi tamama eriştirdim ve nimetimi üzerinize tamamladım. Din olarak size, İslâm’ı beğendim.” [1]

Hz. Resulüllahsav sonradan Veda Haccı olarak meşhur olan tarihi bir hutbe verdi. O hutbede ümmet ile vedalaşarak toplumsal ve medeni hükümlerin usulî açıklamasını yaptı. Bu Hz. Resulüllah’ınsav hayatındaki son hac idi.

Soru 24: Vahiy kâtipliği yapmak şerefine nail olmuş birkaç sahabenin adını söyleyiniz.

Cevap. Hz. Ebubekirra, Hz. Ömerra, Hz. Osmanra, Hz. Alira, Hz. Zübeyr Bin El-Avamra, Hz. Ubey Bin Kâbra, Hz. Zeyd Bin Sabitra (Vahiy kâtiplerinin tamamı 40 kadardı.)

Soru 25: Sahabelerin (Rıdvanullahi aleyhim ecmain) ilk icması ne zaman ve hangi konuda oldu?

Cevap: Hz. Resulüllahsav vefat etiğini öğrenince sahabeler, kendisini aşırı derecede sevdikleri için vefat ettiğini kabul etmediler. Hz. Ömer’in durumu ise şöyleydi: Mescid-i Nebevi’de kılıcını çıkararak, Hz. Resulüllah’ınsav vefat ettiğini söyleyenin kafasını uçuracağını ilan etti. Diğer sahabeler sessizdi. Hz. Ebubekir Mescid’e geldi ve minbere çıkarak şu ayeti okudu:

“Muhammed Allah’ıncc Resulüdür. Ondan önceki bütün peygamberler vefat etmişlerdir.” [2]

Bundan dolayı bütün sahabeler kabul ettiler ki, önceki peygamberler gibi Hz. Resulüllahsav vefat etmiştir. Demek ki sahabeler ittifakla Hz. Resulüllah’tansav önceki bütün peygamberlerin vefat ettiği görüşünü paylaşıyorlardı. Bu sahabelerin ilk icması idi.

Soru 26: Cennetü’l Baki ne demektir?

Cevap: İçinde, Hz. Resulüllah’ınsav pak zevcelerinin, aile efradının ve Ashab-ı Kiram’ın gömülü olduğu Medine’nin meşhur kabristanının adıdır.

Soru 27: Hılfü’l Fuzul, Darü’n Nedve, Şiab Ebi Talip, Hacer-i Esved, Arafat, Dar-ı Erkam ne demektir?

Cevap:

Hılfü’l Fuzul: Eski zamanda bazı Arap eşrafının aklına şöyle geldi; Hepimiz birleşerek, mazlumlara yardım edeceğimize, zalimlere engel olacağımıza, hak sahiplerinin hakkının verilmesi için çaba sarfetmeye söz verelim. Elfuzul kelimesi fazıl kelimesinin çoğuludur. Bu anlaşmayı yapanlar arasında üç tane Fazıl isimli kişi vardı. Onun için bu anlaşma Hılfü’l Fuzul ismiyle meşhur oldu. İslamiyetin zuhurundan önce Mekke’li Kureyşlilerden bazıları bu anlaşmayı yenilediler. Onlar arasında Hz. Resulüllahsav de vardı.[3]

Darü’n Nedve: Kusey Bin Kalab, Kâbe’ye yakın bir ev yaptırmıştı. Orada toplanarak Kureyş’in kendi zaruri işlerini danışarak karar veriyorlardı. Bu eve Darü’n Nedve denilir.

Şiab-i Ebi Talip: Burası, Mekke’de, dağ geçidi şeklinde bir yerdi. Orada Beni Haşim ve Beni Abdulmuttalip yaklaşık üç sene mahsur kaldılar.

Hacer-i Esved: Kabe’nin bir köşesine yerleştirilmiş, tavaf yaparken öpülen veya el işaretiyle öpülen özel bir taştır.

Arafat: Zilhicce’nin 9’unda hacıların toplandığı meydandır. Orada öğle ile ikindi namazı cem edilerek imamın hutbesi dinlenir. Arafat’taki vakfe, haccın önemli bir parçasıdır.

Darü’l Erkam: Hz. Erkam Bin Erkam’ın evidir. Hz. Resulüllahsav 4 ile 6 Nebevi yılları arasında orayı İslam’ın tebliğ merkezi olarak kullandı. Bu yüzden burası tarihte Darü’l İslam adıyla bilinir.

Soru 28: Hulefa-i Raşidin’in hilafet zamanlarını söyleyiniz.

Cevap:

Hz. Ebubekirra: Hicri 11 ile 13, Miladi 632 ila 634

Hz. Ömerra: Hicri 13 ila 24, Miladi 634 ila 644

Hz. Osman: Hicri 24 ila 35 Miladi 644 ila 656

Hz. Ali: Hicri 35 ila 40 Miladi 656 ila 661

Soru 29: Hicri kameri takvimi kim başlattı? Onun aylarının ismini söyleyiniz.

Cevap: Hz. Ömer Farukra başlattı.

Ayların isimleri şöyledir:

 1. Muharrem,
 2. Sefer,
 3. Rebiu’l Evvel,
 4. Rebiu’s Sani,
 5. Cemadi’l Evvel,
 6. Cemadi’s Sani,
 7. Recep,
 8. Şaban,
 9. Ramazan,
 10. Şevval,
 11. Zilkade,
 12. Zilhicce

Soru 30: Hz. İmam Hüseyin’inra doğum ve şehadet tarihlerini söyleyiniz.

Cevap:  Hz. İmam Hüseyin Hicri 4, Şaban’da doğdu. Zeyd Bin Muaviye hükümeti zamanında, Hicri 61, 10 Muharrem’de Kerbela Meydanında şehid edildi.

Soru 31: Beni Ümeyye Hanedanın kurucusu kimdi? Saltanat zamanını söyleyiniz.

Cevap: Hz. Muaviye Bin Ebu Süfyan’ın eliyle Hicri 41, Miladi 661’de Beni Ümeyye hükümeti kuruldu ve Hicri 132 Miladi 749’da İkinci Mervan zamanında sona erdi.

Soru 32: Benü Abbas Hanedanının kurucusunun adını ve iktidar zamanını söyleyiniz.

Cevap: Ebul Abbas Abdullah Essafah Bin Muhammed’in eliyle kuruldu. Son halife Müstağsem Billah idi. Halaku Han tarafından öldürüldü. Hicri 132 ila 656 Miladi 749 ila 1250 yılları arasında devam etti.

Soru 33: Mısır, İran, İspanya ve Sind fatihlerinin isimlerini söyleyiniz.

Cevap:

 • Mısır’ın fatihi:     Hz. Amr bin El-Asra
 • İran fatihi:     Hz. Saad Bin Ebi Vakkasra
 • İspanya fatihi:   Tarık Bin Ziyad
 • Sind fatihi:         Muhammed Bin Kasım

Soru 34: İspanya’da Müslümanlar ne kadar iktidarda kaldılar?

Cevap: Yaklaşık yedi yüz yıl kadar.

Soru 35: İspanyanın krallık sarayı El-Hamra’da hangi Arapça ibareler yazılmıştır?

 


[1] Maide suresi, ayet 4

[2] Al-i İmran suresi, 145

[3] Bahavala Siret Hatemün Nebiyyin, Yazar Hz. Mirza Beşir Ahmed

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Vadedilen Mesih ve Mehdi’nin (as) olağanüstü İslam hizmetleri


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 62

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş n...

Video

Downloads: 84

2010 Yılı Uluslararası Yıllık Toplantıda Huzur'un (ATBA) Hanımlara Hitaben Yaptığı Konu...

Ses-mp3

Downloads: 177

Şems Suresi Tefsiri Konuşmacı S.A. Ahmad 13 Mart 2011 Skype Toplantısı

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler