Mta-türk videolar için tıklayınız.

Müslüman Ahmediye Cemaati, uluslararası alanda Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya, Avustralya ve Avrupa’nın 206 ülkesinde şubesi bulunan dinî bir cemaattir. Bu, dünya genelinde 300 milyon üyeyi kapsayan, çağdaş tarihin en dinamik İslâm topluluğudur.  Ahmediye Cemaati, 1889’da Hindistan’ın Pencap Bölgesinin, Kadiyan adında küçük ve ıssız bir köyünde Mirza Gulam Ahmed (1835-1908) tarafından kurulmuştur. Kendisi, âhir zamanda tüm dinlerin beklediği kişi, yani beklenen müceddid (Mehdi ve Mesih) olduğunu iddia etti. Kurduğu cemaat, İslâm’ın ilk günlerindeki berraklığı taşıyan hayırlı tebliğinin  -sulh, umumî kardeşlik ve Allah’ın iradesine teslimiyet – bir kuruluşudur. Hz. Ahmed  İslâm’ı, insanlığın dini olarak tanıttı. “Doğru yoldaki insanların dini.” (Beyyine-6.Ayet)

Ahmediye Cemaati, bu zihniyetle bir asır içinde dünyanın her köşesine ulaştı. Cemaat bazı ülkelerde şiddetli baskılara maruz kalmasına rağmen, yerleştiği her yerde sosyal projeler, eğitim enstitüleri, sağlık hizmetleri, İslâmî yayınlar ve cami inşaları ile İslâm’ın hayırlı hizmetlerini hayata geçirmektedir. Ahmedî Müslümanlar, yasalara uyan, barışçı, azimli ve hayırsever bir cemaat olma hüviyetini hak ettiler.  İslâm’da Müslüman Ahmediye Cemaati, İslâmî ahlâkı ve manevî değerleri yeniden canlandırma amacıyla, ilâhi rehberlik doğrultusunda meydana getirilmiş bir cemaattir. Cemaat, Kur’an-ı Kerim’in şu talimatına sıkı sıkıya bağlıdır ve ona göre amel etmektedir. “Dinde zorlama yoktur,” (Bakara – 257.Ayet)

Devamını oku...

Namaz, Kuran-ı Kerim’in dilinden başka bir dilde kılınamaz. Ancak önceden tayin edilmiş bölümleri ve duaları tamamlandıktan sonra, Yüce Allah’acc kendi lisanınızda niyaz etmenize müsaade bulunmaktadır. Önceden tayin edilmiş namaz dualarını asla ihmal etmemelisiniz. Bilin ki, bu ilkeden ayrılmış olan Hıristiyanlar, her şeylerini kaybetmişlerdir. (Melfuzat, c.3; s.288)

Nedir namaz? O, tespih, tahmid, takdis, istiğfar[1] ve Resulüllah’asav salât-u selam ile Allah’acc niyaz edip, O’na boyun eğerek, gizlice Kendisine yalvarmak suretiyle edilen duadır. Onun için namaz kılmak üzere durduğunuz zaman, namaz ve istiğfarları, içinde hiçbir gerçek olmayan boş hareketlerden ibaret bilgisizler gibi, dualarınızda yalnızca önceden tanımlanmış Arapça kelimelere bağlı kalmayınız. Sizler, namazı eda ettiğinizde, Kuran’ın ve Peygamber Efendimizinsav öğrettikleri dualar dışında, bütün dualarınızı kendi lisanınızda eda ediniz ki, kalpleriniz kendi acz ve içtenliğinizden etkilensin. (Keşti-i Nuh- Nuh’un Gemisi, s.87)

 

Devamını oku...

Ama sadece iddia etmek yeterli değildir; delil de vermemiz gerekir. Kur’an’ın gerçekten Allah (c.c.) tarafından gönderildiğini kanıtlamak durumundayız. Bu konuda Kur’an'da (Hud 18), Kur’an-ı Kerim’in Allah (c.c.) tarafından gönderildiğine dair üç delil vardır. Öncelikle şunu söyler;

Yani Rabbi tarafından bir Beyyine (apaçık ve bariz bir delil)  üzerinde duran hiç yalancı olabilir mi; mahvolabilir mi? Buradaki (men) kelimesi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve sahabeler için kullanılmıştır. Yani Kur’an-ı Kerim “sizin gözünüzde helak olup gidecek olan bu kimseler Beyyine olan bir kitaba inanırlar. Bunda iddia edenin iddiasını ispatlayan çok sağlam deliller vardır” diyor.

Devamını oku...

İlk soru meleklerin yaratılmış olup olmamaları ile ilgilidir çünkü onlara verilen makam yaratılmamış olduklarına dair fikir verebilir. Bu sebeptendir ki Hıristiyanlar yanılgıya düşüp kutsal ruhu Allah’ın bir parçası sanmışlardır; yaratılmamış olup hep var olduğunu düşünmüşlerdir. Oysa İslamiyet’e göre meleklerin mahluk[1] olmaması bir yalandır; onlar kesinlikle mahlukturlar. Kuran-ı Kerimden bunu ispatlamak mümkündür. Şöyle der; (Saffat süresi 151. ayeti)

"Melekler yaratıldıkları vakit bunlar orada mıydılar ki dişi olduklarını iddia ediyorlar?"

Bu ayet-i-kerime meleklerin yaratılmış olduklarını gösterir. Yok edilip edilemeyecekleri ise başka konudur. Acaba insanlar gibi yok edilmeyecekler mi? Yoksa bazıları yok edilip, bazıları mı yok edilmeyecekler? Bunlar hepsi ayrıca ele alınmaları gerekir. Yahudilere göre vahiy indiğinde oluşan hareket sebebiyle binlerce melek yoktan var olurlar ve o hareket dindiğinde yok olurlar. Zerdüştlere göre ise melekler fani değildirler.

Devamını oku...

Hatırlamaya değerdir ki ölmek de bir nimettir. Tüm dinler bunun bir ceza olduğunu söylerken İslamiyet aslında bir nimet olduğunu vurgular. Örneğin bir yerde Kur’an-ı Kerim şöyle buyurur;

Mutlak hükümdarlık elinde olan Allah (c.c.); yücelerin yücesi; kudreti her şeye yeten insanları sınamak için ve amellerinin uygun neticelerini yaratmak için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. O Galiptir; Gafur’dur.

Bu ayette Allah (c.c.) ölümün ve hayatın ana felsefesini beyan etmiştir.    (Hanginizin daha iyi amel yapacağını sınamak için) demiştir. Yani ölüm bu plan için şarttı ve ölüm olmadan amellerin neticeleri çıkamazdı.

Devamını oku...

Deccal ile ilgili bulunan kehanet hususunda çok defa itirazlar ileri sürülmektedir. Dediklerine göre Deccalın Vâdedilen Mesih’ten önce ortaya çıkması gerektiği beyan edilmektedir. Deccal ortaya çıkmadığına göre, Vâdedilen Mesih’in zamanı da henüz gelmemiştir.

Deccal ile ilgili kehanetin, bütün diğer kehanetler gibi, tefsire tabi olduğunu hatırda tutmak gerekir. Kuran-ı Kerim’de şu ayetleri okuyoruz.

“Güneşi ve ayı ve bunların bana secde ettiklerini gördüm.”

“Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm.”

Bu iki ayette Yusuf ve İbrahim’in (A.S.) rüyalarından bahsedilmektedir. Bu iki rüya herkesçe malumdur. Her ikisi de önceden haber verdikleri olayların sembolüdür. Olayları önceden haber veren kehanetlere istikbalin sembolik tasvirlerinden başka bir nazar ile bakmak Müslümanlara yakışmaz.

Deccal hakkındaki kehanet ancak diğer hadislerin ışığında ve Allah’ın (C.C.) genel kanunları ışığında anlaşılabilir. Eğer, hadislerin dediği gibi, Vâdedilen Mesih geldiği zaman Hıristiyanlığın hâkim durumda bulunacağı doğru ise, bundan Deccal hakkındaki kehanetin zamanımızda kudret ve hâkimiyeti elinde bulunduran Hıristiyanlıkla ilgili olduğu neticesi çıkmaz mı? Bu kehanetler Deccalın ve Hıristiyanlığın muazzam birer kuvvet olacağını ve her ikisinin Vâdedilen Mesih’ten bir müddet önce ortaya çıkacağını anlatıyor. Aynı zamanda ortaya çıkması mukadder olan iki muazzam kuvvet pekâlâ aynı şey olabilir. Birbirinden farklı iki kuvvet aynı zamanda hâkimiyet kuramaz. Bu sorun, söz konusu iki isim aynı şeyin iki muhtelif ismidir diye düşünmek suretiyle çözülür.

 

Devamını oku...

Namaz çok yüksek mertebede bir ibadet olduğu halde, insanlar onun değerini tam anlamıyla bilmekten mahrumdurlar. Günümüzde birçok Müslüman, sıklıkla tekrarlanan göstermelik reçetelere düşkündürler... Yazık ki bunlar, ortaya çıkarılmış yeni usullerdir. Bu insanlar, namaz gerçeğinden de, Allah’ıncc buyruklarını lekelediklerinden de habersizdirler. Arayış içindeki bir kimse için, namaza mukabil bu yeni usullerin hiçbirinin faydası yoktur. Hz.Resulüllah’ınsav sünneti, zor durumlarla karşılaştığında abdestini alıp, namaza durmak ve namazı sırasında duada bulunmaktır. Şahsi tecrübem ise, namaz dışında hiçbir şeyin insanı Allah’acc daha yakın kılmadığı yönündedir. Namazın değişik durumları, saygı, tevazu ve alçakgönüllülüğü ortaya koymaktadır. Kıyam sırasında ibadet eden, efendisi ya da hükümdarının karşısında saygı ile duran bir köle gibi, elleri bağlı bir şekilde ayakta durur. Rükû sırasında ise, ibadet eden tevazu ile öne eğilir. Alçakgönüllülüğün zirve noktasına ise, en had safhada aczin göstergesi olan, secde sırasında erişilir. (Yıllık Toplantı Konuşmasından, igo6; s.6-8)

Namazı düzenli olarak eda ediniz. Bazı kimseler, günde tek bir namaz ile kendilerini hoşnut hissederler. Oysa akıllarında bulunması gereken, peygamberler dâhil hiç kimsenin bunlardan muaf tutulmadığıdır. Bir hadiste şöyle rivayet edilmiştir. Daha İslam’ı yeni kabul etmiş bir grup insan, Hz.Resulüllah’tansav namazdan muaf tutulmalarını istemişlerdi. Buna karşılık onun müşahedesi şöyle olmuştu: Eylem talep etmeyen bir din, asla bir din olamaz. (Melfuzat, c.1; s.254)

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

1)      Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın,

2)      Savaş altındaki insanın

3)      Bir annenin çocuklarını korumak amacıyla ettiği duanın

4)      Yolculukta olan insanın.

5)      Oruç tutanın orucunu açmadan önce ettiği dualar da daha iyi kabul görür dedi.

1 ci Halife şöyle demiştir:

“Ne dua edersek edelim, Allah daima zor durumda olan insanın duasını kabul eder. İnsanoğlu duaya ne kadar çok yönelirse, o kadar çok Allah’a (C.C.) yakınlaşır ve takvada ilerler. Yüce Allah (C.C) da “, Bana ve benim kanunlarıma itaat edin ve bana güvenin ve asla inancınızı yitirmeyin” der."

 

Devamını oku...

Huzur-i Enver (Atba) 21 nisan 2017’de Almanya’da Cuma hutbesi irşad etti.  Teşehhüd, taavvuz ve Fatiha suresinden sonra şöyle dedi: Vadedilen Mesih’e (as) inanmamız ve kendisine biat etmemiz, Allah-u Teala’nın bize çok büyük bir lütfu ve ihsanıdır. Bu bizim imanımızı artırmanın vesilesi olmalı. Çünkü eğer biz inandıktan sonra da iman ve yakin de ilerlemezsek, bu inancın hiçbir faydası yoktur.Bizim, hiçbir aşağılık duygusu ve korkaklığa kapılmadan açık bir şekilde İslam’ın mesajını açıkça ulaştırmamız gerekir. Bazen erkek ve kızlarda, Müslümanların durumu ve Müslümanlara isnat edilen fitne ve fesat sebebiyle İslam hakkında fazla konuşmayalım, diye bir düşünce oluşur. Halbuki diğer Müslümanların yaptıkları, bizi İslam’ın gerçek yüzünü dünyaya göstermeye daha da cesaretlendirmeli. Müslümanların şuanki durumunun İslam’ın doğruluğunun delili olduğunu dünyaya anlatmaya daha da cesaretlendirmeli. Çünkü Müslümanların bozulacağı, fitne fesadın olacağı ve bunun sorumlusunun sözde din alimleri olacağı bir zamanın geleceğini hz. Resulüllah (sav) önceden haber vermişti. O zaman Vadedilen Mesih ve Mehdinin ortaya çıkacağını ve İslam’ın gerçek yüzünü dünyaya göstereceğini de Resulüllah (sav) önceden bildirdi. Biz Ahmediler, işte bu vadedilen Mesih’e inananlar ve hz. Mesih-i Mevud’un (as) bize en güzel şekilde gösterip öğrettiği gerçek İslam talimatlarına göre hareket edenleriz.

Devamını oku...

Huzur-i Enver (Atba) 14 nisan 2017’de Almanya’da Cuma hutbesi irşad etti. Hutbenin başında bazı yönetimsel konularda nasihat etti ve şöyle dedi: Vaktinde plan yapılmamasından dolayı bazı işler tam olarak başarıya ulaşmaz. Her iş için daha ilk baştan dikkatli bir şekilde çalışılması gerekir. Aksi takdirde zorluklarla karşılaşmak zorunda kalınır.  Mesela Beyt-üs Subuh Camisinin yanındaki binada namaz kılmak için halen izin alınmamıştır. Bunun yüzünden bugün, uçak gürültüsünün çok olduğu bir yerde namaz kılınıyor. Bazı işler tembellik yüzünden tamamlanmadı. Allah-u Teala bütün görevlileri ve yönetimi en iyi şekilde görevlerini yapmaya muvaffak kılsın.

 

Devamını oku...

Teşehhüd, taavvuz ve Fatiha suresini okuduktan sonra Huzur-i Enver (atba) şöyle dedi: Hz. Mesih-i Mevud (as) daha resmi olarak cemaati kurmadan, hatta biat almadan önce muhalefet ediliyordu. Müslümanlar da gayri müslimler de bütün güçleriyle kendisine muhalefet ettiler, halen de etmektedirler. Bugün daha ziyade Müslümanlar muhalefette öndedirler, ancak Allah-u Teala Cemaatimizi devamlı ilerletmektedir. Şuanda Allah’ın lütfu ile cemaatimiz dünyanın 209 ülkesinde kurulmuştur. Özellikle Müslüman ülkelerde her nerede insanlar cemaate daha fazla ilgi gösteriyorlarsa orada, cemaat aleyhinde planlar kurularak muhalefet edilmeye başlar. Bazı siyasetçiler, ulema ve onların etkisi altında devlet memurları, hatta hakimler bile bu muhalefete katılmaktadırlar.

Devamını oku...

  • Necattan uzaklaşıyor olmanın belirtilerini merak edersek anlattıklarımın tam tersini düşünelim.

  1. Günah işleyince pişman olmamak ve iyilik yapınca mutlu olmamak
  2. Günah işleyince bin bir bahane uydurmak; “bu zaten kötü bir şey değil ki” demek
  3. İyilik yapınca kibir ve kendini beğenmişlikle dolmak
  4. Riyakâr olmak

    Devamını oku...

Başka bir itirazda deniliyor ki Allah’a inanınca insan ahlakının güzelleşiyor olması gerek. Oysa görünene inanılırsa en rezil ahlaklara sahip olanlar din mensupları oluyorlar.

Hem batılı hem doğulu ateistler bu itirazı sunuyorlar. Hindistanlı ateistler diyorlar ki Allah’a Müslümanlar daha çok inanıyorlar. Oysa hapishanelerin mahkûmları arasında en çok Müslümanlar vardır.

Benzer şekilde Hinduların ve Hıristiyanların hatırı sayılır bir miktarı hapishanelerde çürümektedir.

Bunun cevabı basittir. Ahlaki çöküntü Allah’a inanmanın neticesinde değil, gerçekten inanmamanın neticesindedir. Birisinin sadece ağzıyla “Allah’a inanıyorum” demesi faydalı olabilir mi? Ağzımızla “Aspirin Aspirin” deyince ateşimiz düşüyor mu? Eğer düşmüyorsa sadece “Allah’a inanıyorum” demek nasıl faydalı olabilir?

Devamını oku...

Daha önceki haftalarda İslamın üstün özelliklere haiz olduğundan biraz bahsetmiş ve sormuştuk; Böylesine mükemmel bir inanç sistemine sahip olduğumuz halde neden böyle bozuk ve geri kaldık demiştik. Ve geçen hafta her Müslümanın doğru sözlü, dürüst ve her bakımdan güvenilir olması gerektiğini ayetlerle ve hadislerle izah etmeye çalışmıştık İslam’ın dürüst olunuz emrinden uzaklaşan Müslümanların ne kadar itibar kaybettiklerini ve buna mukabil kişisel olarak dürüstlüğü benimseyen gayri müslim toplumların şan ve şöhret kazandıklarını günümüzü örnek göstererek anlatmıştık.

Bu gün bahsetmek istediğim konu ise Müslüman ümmeti tarafından yanlış anlaşılması sebebiyle bize zillet acısını tattıran kaza ve kader meselesidir.

Devamını oku...

Yüce Kur'an insanın bu üç dereceli hali için üç kaynak tayin etmek suretiyle bu tasnife riayet eylemiştir. Başka bir deyimle Kur'an, içinden bu üç halin fışkırıp aktığı üç memba zikretmektedir.

BİRİNCI HAL:

Bunlardan insanın cismanî halini tevlid eden birincisine Nefs-i Emmare denilir ki, kontrol altına alınmayan veya kötülüğe meyyal olan ruh manasına gelir. Nitekim Kur'anda

"İnsanın nefsi ona kötülüğü emredicidir" (1) buyurulmuştur.

İnsanı kötülüğe meylettirip adalete ve ahlâka aykırı yollara saptırmağa çalışmak ve insanın mükemmelliğe ve ahlâkî üstünlüğe ulaşmasına engel olmak Nefs-i Emmarenin vasfıdır.

Devamını oku...

Herşeyden önce bilinmelidir ki; namazdan tat almak bir-iki günlük bir şey değildir. Devamlılık ve çaba şarttır ve tat alabilmeyi öğrenmenin yolu da namazı ayakta tutmaya çalışmaktan geçer. Yani bu yolları namaz kılmadan öğrenmekte mümkün değildir. Bugün tatsız kılınan namazlar bile ayakta tutulmaya çalışılır ve devamlılık ve çaba ile birlikte aşağıdaki yöntemlerle birleştirilirse namaz daki lezzet keşfedilecektir.

Mehdi (a.s.) "Bir insan uzun süre namaz kıldı ama gözünden bir damla yaş akmadı ise onun kalbinde hastalık vardır." der. Yani kalbimizi hastalıklardan arındırmadıkça o aranan namaza ulaşılamıyor. Ancak kalbi hastalıklardan arındırmanın yolu da yine namazdır. Ben bugün güzel namaz kılamam ilerde diyen bilsin ki şeytanın kendisini kandırmasına izin veriyor. Çünkü namaza ilerde de başlasa aynı manevi süreçler baştan başlayacaktır. Namaza bir gün önce bile başlayabilmek bazen insan hayatını tümden değiştirir.

Ancak bugün Müslümanlar tatsız tuzsuz hiçbir şey anlamadan ve sadece borç ödemek için namaz kılmaktadırlar. Aslolan ise tat alarak namazı hayatımızın vazgeçilmezi yapmak olmalıdır.

Devamını oku...

Jalsa Salana

Çocuklar İçin Oyunlar, Bulmacalar

Mta Tv (Tr - De)

Mta-tv

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 20 sayısı

Müslümanlar için Ahmediye Cemaati'nin fedakarlıkları

Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 116

Dünya lanetlerinden korkmayınız, çünkü onlar duman gibi göz açıp kapayıncaya kadar dağılıverir ve gününüzü geceye çeviremezler. B...

Video

Downloads: 92

Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı ve Vadedilen Mesih'in 5. Halifesi Mirza Masrur Ahmed Hazret...

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

MTA Türk

Galerimiz Resimler