Vakitlerini ve servetlerini insanlığa hizmet etmek için harcayanlara Hz. Resulüllah (S.A.V.) özel bir saygı gösterirdi. Beni Tai kabilesi Hz. Resulüllah’a (S.A.V.) karşı açtığı harpte mağlûp olmuş ve kuvvetlerinden bir kısmı esir düşmüştü. Esirler arasında, cömertliği Arapçada darbımesel hükmüne girmiş bulunan Hatemi Tai'nin kızı da vardı. Hatem'in kızı kendi soyunu Hz. Resulüllah’a (S.A.V.) bildirince Hz. Resulüllah (S.A.V.) ona çok hürmet gösterdi ve onun rica ve araya girmesi üzerine, tecavüzkârlığından ötürü Tai kabilesine kesilen bütün cezaları affetti (Halbiyye, Cilt 3, Sahife 227).Hz. Resulüllah’ın (S.A.V.) karakterinin bir çok cepheleri vardır ve bunları bir iki sahife içinde tam manasıyla açıklamaya imkân yoktur.


Newer news items:
Older news items: