27.01.2023 - İhlas ve vefa örneği bazı diğer Bedir Sahabeleri - Müslüman Ahmediye Cemaati

27.01.2023 – İhlas ve vefa örneği bazı diğer Bedir Sahabeleri

Hz. Halifetü’l Mesih 5 (Allah yardımcısı olsun) 27 Ocak 2023’de İslamabad Mübarek camisinde Cuma Hutbesi verdi. Hutbe çeşitli dillerde tercüme ile birlikte MTA televizyonunda canlı olarak yayınlandı.

Huzur-i Enver, kelime-yi şehadet ve Fatiha suresini okuduktan sonra şöyle buyurdu: Bugün bazı sahabelerden bahsedeceğim.

Hz. Ebu Lebabe b. Abdulmünzir (ra)

Bunlardan ilki hz. Ebu Lebabe b. Abdulmünzir’dir. Onunla ilgili diğer bazı rivayetler bulundu. Allame İbn Abdülber, kendi kitabı el-İstîʿâb’da şöyle yazmaktadır:

وَاٰخَرُوۡنَ اعۡتَرَفُوۡا بِذُنُوۡبِہِمۡ خَلَطُوۡا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَیِّئًا

Yani, başka bazı kimseler var ki onlar günahlarını itiraf ettiler. Onlar iyi ameli kötü amelle karıştırdılar. Kur’an-ı Kerim’de Tövbe Suresinin 102 ayeti hakkında hz. Abdullah b. Abbas şöyle buyurur: Bu ayet, Tebük Gazvesinde geride kalmış olan Ebu Lübabe (ra) ve onunla birlikte 8 kişi hakkındadır. Daha sonra onlar tövbe ettiler ve kendilerini direklere bağladılar. Onların iyi ameli tövbe etmeleriydi; Kötü amelleri ise cihattan geri kalmalarıydı.

Mücemme’ b. Cariye’den şöyle rivayet edilmiştir: Hz. Üneys b. Katade şehit olunca onun hanımı hz. Hansâ b. Hıdam’ın babası onu Müzeyne kabilesinden bir adamla evlendirdi ama o ondan hoşlanmıyordu. Bunun üzerine hz. Resulüllah (sav) bu nikahı feshetti. Daha sonra hz. Ebu Lübabe onunla evlendi ve bu evlilikten hz. Sâib b. Ebu Lübabe dünyaya geldi.

Abdullah b. Ebi Yezid şöyle der: Biz, hz. Ebu Lübabe ile birlikte onun evine gittiğimizde orada bir adam yırtık eski elbiseler içinde oturmaktaydı, o dedi ki ben hz. Resulüllah’ın (sav) şöyle dediğini işittim: Kur’an-ı Kerim’i güzel bir sesle okumayan adam bizden değildir.

Hz. Ebu ez-Zeya Sabit b. Numan (ra)

Bir rivayete göre hz. Ebu Zayah B. Sabit b. Numan’ın kaval kemiğine Bedir savaşında taş isabet edip yaralanınca geri dönmek zorunda kaldı, bunun üzerine Peygamber Efendimiz onun payını ayırdı.

Hz. Ensâ (ra)

İmam Zühri şöyle beyan eder: Hz. Resulüllah (sav) öğleden sonra gelenlere mülakat izni verirdi ve Peygamber Efendimizden bu izni hz. Ensâ alırdı.

Hz. Mersed b. Ebi Mersed (ra)

İmran b. Mennah şöyle der: Ebu Mersed ve oğlu Mersed B. Ebi Mersed Medine’ye doğru hicret ettiklerinde hz. Kulsum B. Hıdım’de konakladılar.

Muhammed B. Ömer der ki, o, Uhud gazvesine de katıldı.

Hz. Ebu Mersed Kennaz b. Hüseyn (ra)

Hz. Ebu Mersed Kennaz b. Hüseyn (ra), hz. Ebu Hamza ile yaşıt ve onun halefi idi. Hz. Ebu Mersed ve onun oğlu hz. Mersed, her ikisine de Bedir Gazvesine katılmak nasip oldu.

Hicri 2 yılı Rebiü’l Evvel’de hz. Resulüllah (sav) 30 deve binicisi Muhacir grubunu, amcası hz. Hamza B. başkanlığında Medine’den Doğuya, Sifü’l Bahr’e doğru yolladı. Orada Mekke’nin büyük reislerinden Ebu Cehil ve onunla birlikte üç yüz süvariyle karşı karşıya geldiler. Her iki grup savaşmak için saf düzeni almışlardı ki o bölgenin reisi Mecdi B. Amr el-Cühni, her iki grubun arasına girdi ve çatışma durduruldu. Bu sefer, Seriyye Hamza B. Abdulmuttalip adıyla meşhurdur. Hz. Ebu Mersed de bu seriyyede idi. Rivayetlerde çok meşhurdur ki, hz. Resulüllah (sav) ilk olarak hz. Hamza’ya sancak vermişti ve bu seriyyede hz. Hamza’nın sancağını hz. Ebu Mersed taşıyordu.

Hz. Salît B. Kays b. Amr (ra)

Hz. Salît B. Kays B.Amr, Ensar’ın Hazrec kabilesinin Benü Adi B. Neccar kolundandı. Mekke’nin fethinde ve Huneyn Gazvesinde Ensar’dan Benü Mazen’in sancağı hz. Salit B. Kays’ta idi. 13 Hicri yahut bazılarına göre 14 Hicrinin başında hz. Ömer’in hilafet döneminde Müslümanlarla Farisiler arasında Cisr Savaşı meydana geldi. Bu savaşta iki bin İranlı öldü, bazı rivayetlere göre de altı bin İranlı öldü. Aynı şekilde bazı rivayetlere göre bin sekiz yüz yahut dört bin Müslüman şehit oldu. Bu şehitler arasında Salit B. Kays da vardı.

Hz. Mücezzar b.Ziyad (ra)

Hz. Mücezzar b.Ziyad cahiliyet döneminde Süveyd b.Samit’i öldürmüştü. Sonradan hz. Mücezzar ve hz.Haris b.Süveyd b.Samit İslam’ı kabul ettiler. Ancak hz.Haris b.Süveyd, hep babasının öldürülmesinin intikamını almak peşindeydi. Uhud Gazvesinde Kureyş ordusu geri dönüp Müslümanlara saldırınca hz.Haris, arkadan hz.Mücezzar’a saldırıp onu şehit etti. Hz. Cebrail Peygamber Efendimiz’e, Hz. Haris, aldatarak hz. Mücezzar’ı öldürdü, dedi ve Mücezzar’ın öldürülmesine karşılık Haris’i öldürmesini emretti. Bu yüzden hz. Resulüllah’ın (sav) emri üzerine hz. Üveym b. Saide, Kuba Mescidinin kapısında hz. Haris  b.Süveyd’i öldürdü.

Refaa b.Rafiğ b. Malik b. Eclan (ra)

Refaa b.Rafi’ b. Malik b. Eclan, kendi teyzesinin oğlu Muaz b.Afra ile birlikte Mekke’ye vardı ve Seniyye dağından inince bir zatı gördüler; O, hz. Resulüllah (sav) idi. Diyorlar ki, biz onu tanımadık ve peygamberlik iddiasında bulunan zat nerededir, diye sorduk. Peygamber Efendimiz, o benim, dedi. Biz rica edince bize İslam’ı anlattı. Hz. Refaa Beytullah’ı tavaf etmek için gitti ve dua etti. Bundan sonra onlar kelime-yi şehadet okudular ve İslam’ı kabul ettiler.

Hz. Refaa şöyle der: Birgün biz hz. Resulüllah (sav) ile birlikte camide oturuyorduk ki bir köylü Arap namaz kılıp Peygamber Efendimiz’e selam verdi. Peygamber Efendimiz selama karşılık verdi ve namazı tekrar kıl, buyurdu. O, namazı tekrar kılıp geri gelip selam verdi. Peygamber Efendimize ona namazı tekrar kılmasını emretti. Bu, iki üç kere oldu. Sonunda o bedevi dedi ki, ben bundan daha iyi namaz kılmayı bilmiyorum, siz bana öğretin. Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdu: Namaz kılmaya niyetlendiğin zaman önce Allah’ın emrine uygun olarak abdest al. Sonra eğer bir miktar Kuran ezberinde varsa oku. Sonra sakin bir şekilde rükuya eğil, ondan sonra tam olarak doğrul. Ondan sonra sakin bir şekilde secde yap; sonra sakince otur; sonra tekrar secde yap ve tekrar kalk. Eğer böyle yaparsan namazın tamam olur ve eğer bunda bir miktar eksiklik yaparsan senin namazın o kadar eksik kalır.

Hz. Ebu Üseyd Malik b. Rabia (ra)

Hz. Ebu Üseyd Malik b. Rabia şöyle der: Biz hz. Resulüllah’ın yanında oturuyorduk ki Beni Selma’dan bir adam geldi ve “Acaba anne baba öldükten sonra da onlara iyi davranmak gerekli mi?” diye sordu. Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdu: Evet! Onlar için dua et, istiğfar et, onların verdiği sözleri gerçekleştir, onların akrabalarını ziyaret et, onların dostlarına saygı göster. Bu şekilde onlara da sevap gitmeye devam edecek ve affedilme imkanları da olacak.

Osman b. Erkam, babasından şöyle rivayet eder: Hz. Resulüllah (sav) Bedir Gazvesinde, elinizdeki ganimet mallarını bırakın buyurduğunda hz. Ebu Üsyed Es-Sadi, Aizü’l Merziban’ın kılıcını bıraktı. Hz. Erkam, o kılıcı isteyince Peygamber Efendimiz o kılıcı ona verdi.

Hz. Abdullah b.Abdül-esed (ra)

Hz. Resulüllah (sav) Hz. Abdullah b. Abdül-esed’e bir sancak vererek Benü Esed’in başını ezmek için yüz elli muhacir ve ensar topluluğunun başında yolladı. O, Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Uhud gazvesinde kolundan yaralandığı için 3 Cemaziyel ahir 4 Hicride vefat etti.

Hz. Hallad b. Rafi’ (ra)

Hz. Hallad b. Rafi’, Ensar’ın Benü Hazrec kabilesinin Eclan kolundandı. Peygamber Efendimizin, iki üç kere namazı tekrar kılmasını söylediği ve sonra rica edince namaz kılma usulünü öğrettiği şahıs hz. Hallad b. Rafi’ idi.

Hz. Ebad b. Bişir’in zikri (ra)

Hz. Ebad b. Bişir, Hendek Gazvesinde çok hizmet etti. Hz. Ebad b. Bişir, Peygamber Efendimiz’in emriyle Hendek Gazvesinde Ebu Süfyan ve birkaç yandaşıyla karşı karşıya gelmiş ve onları geri dönmeye mecbur bırakmıştı.  Hendek savaşında Hz. Ebad b. Bişir’e hz. Resulüllah’ın çadırını koruma görevi de nasip oldu.

Hatib b.Ebi Balta’a’dır (ra)

Bahsedilecek başka bir zat hz. Hatib b.Ebi Balta’a’dır. O, 65 yaşındayken hicri 30 yılında Medine’de vefat etti ve hz. Osman (ra) onun cenaze namazını kıldırdı. Yakup b.Utbe’den rivayet edildiğine göre Hatib b. Ebi Balta’a vefat ettiği gün dört bin dinar bıraktı. Bir defa onun bir kölesi onu şikayet ederek Peygamber Efendimiz’in yanına geldi ve Hatib mutlaka cehenneme girecek, dedi. Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdu: Sen yalan konuştun; O, kesinlikle cehenneme girmeyecek, çünkü o, Bedir Gazvesine ve Hudeybiye anlaşmasına dahildi.

Sonunda Huzur-i Enver, bir miktar rivayet kaldı, inşallah daha sonra beyan edeceğim, dedi.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Almanya Nasrat’ı Müslüman Ahmediye Cemaati’nin Başkanı ile bir sanal görüşme yapma şerefine nail oldu

Bir Sonrakini Oku

Mehdi ve Mesih’in geleceğinden Kuran’da bahsediliyor mu?