fbpx

Ahmediye Cemaati’nin Doğruluğunun Delilleri

"Tamam sizi tanıdım ama doğru olduğunuza emin olamıyorum, delilleriniz nedir?” diyorsanız bu bölüm sizin için hazırlandı.

Ahmediye Cemaati’nin Doğruluğunun Delilleri

Cuma Suresi’nde Mehdi Hakkında Verilen Haber

“Bu müjde (İslam dininin diğer dinlere üstün çıkması) Hz. Mehdinin ortaya çıkışından sonra gerçekleşecek. Şii kaynakları bile bu müjdenin Hz.…

Yüce Peygamberimizin (sav) Müjdelediği Ahirin Cemaati

Cuma Suresinde Allah cc. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in ashabına kavuşmamış olup onlardan sonra zuhur edecek olan bir cemaatten sözetmekte ve bu…

Doğru Yolda Olan Fırka

Pakistan'da Ahmediye Cemaati aleyhinde alınan karalara istinaden 4. Halife Hazreti Mirza Tahir Ahmed tarafından verilen cevabı içermektedir.

Ay ve Güneş Tutulması; Mehdinin İki Büyük Alâmeti

“Ay tutulacağı zaman, güneş ile ay (tutulmuşken) bir araya getirileceği zaman, insan nereye kaçabilirim? diyecek.” Kıyamet Suresi:9-11

DİNİN YENİDEN CANLANMASI

Dinler daima Allah'ın diriltmesi ile canlanır. Allah-ü Taâla tarafından insanları maddiyattan uzaklaştırmak ve yaratanlarına doğru çevirmek için bir muslih gönderilir.

Gayr-ı Ahmedi Müslümanların Dinin Yeniden Canlanması İle İlgili Fikri

Ahmedi olmayanlara göre Mesih göklerden inecek. O, Deccal ile Şam'a yakın bir yerde dövüşecek ve onu öldürecektir. Bundan sonra o,…

Dinin Canlanışı ile İlgili Ahmediye Öğretisi

Ahmediye Cemâati hiç bir şekilde Mesih'in çıkışı ve Mehdi'nin gelişi ile ilgili önceden verilmiş haberleri reddetmemektedir; yalnız o, bunlar üzerine…

MÜJDE “Mehdi Gelmiştir”

"Onu gördüğünüz zaman, kar üzerinden sürünerek de olsa ona gidiniz ve bi'at olunuz; çünkü o, Allah'ın halifesi ve Mehdi'dir." Hz.…

Mehdi ve Cemaati

Hazreti Resulüllah (S.A.V.), Vadedilen İmam’ın Selman-ı Farisî gibi Farisîlerden olacağını haber vermişti ve imanın dünyadan kaybolduğu bir devirde Farisîlerden olan…

Müslümanların Bölünmesi ve Ahmediyetin Farkı

"İsrailoğulları yetmişbir fırkaya bölündüler. Benim ümmetim şüphesiz yetmiş iki fırkaya bölünecek. Biri hariç onların hepsi ateş (huzursuzluk) içinde olacaktır. O…

Son Peygamber Meselesi

“Hatem” kelimesi, zaman bakımından “son” demek değildir; mertebe ve derece bakımından son olmak demektir. Arapçada herhangi bir kişi, belli bir…

Hz. İsa Gökte Yaşamıyor, O Vefat Etmiştir

"Muhammed yalnız Allah'ın bir resulüdür. Ondan önce bütün resuller vefat etmişlerdir." Al-i İmran Suresi;a.145 - Hz. İsa (A.S.) Allah'a şöyle…

Gelecek Olan Hz. İsa Değil, Muhammed (sav) Ümmetinden Biridir

"Mehdî, İsa'dan başkası değildir." Hz. Muhammed (sav)

Resulullah (sav) Aşığına Kafir Denilebilir mi?

"Bütün insânoğulları için şimdi Muhammed Mustafa’dan (S.A.V.) başka hiç bir peygamber ve şefaat edici yoktur ." Hz. Mirza Gulam Ahmed

Ahmedilere Yapılan Zulüm

Pakistan'da İslâm şeriatini uygulamaya koyacağım diyen sözde şeriatçı fakat gerçekten İslâmiyet sevgisinden yoksun bir diktatör, bugün yalnız iktidarını biraz daha…

İlahi Cemaatin Hizmetleri

Doğu Avrupa dahil olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde, ayrıca Doğu ve Batı Afrika, Amerika, Avustralya ve Asya kıtasında aşağı yukarı…

Ahmediyetin Özet Tarihi

Ondokuzuncu asrın sonunda Hıristiyan papazlarının propaganda faaliyetleri doruk noktasına varmıştı. Papazlar bütün dünyâyı Hıristiyan yapmaya çalışıyorlardı.

Kuran-ı Kerim ve Hadislerde Mehdi

"Eğer bu dünyadan ancak bir gün kalmış olursa, Allah (C.C.) mutlaka o günü uzatacak ve benden olan, yahut ehli beytimden…

ÜMMET BÜYÜKLERİNE GÖRE “MEHDİ”

"Ahir zaman da (ümmete) gelecek olan Mehdi o, kadar yüce mertebeli olacaktır ki, o, kendisi şeri’ati hükümleri konusunda Hz. Resûlüllah…

Hz. Mehdi (a.s.) ın Gerçekleştireceği Söylenen Yüce Görevler

Hz. Mehdi (AS), bi’atları yok edecek ve İslâm dininin gerçek şeklini ortaya çıkaracaktır.

Hz. Mehdiye Vahiy İnecek mi?

“Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahye der. O…

Mehdi Gelmeden Önce Ümmet Bozukluğa Uğrayacaktır

“Dinlerini parça parça edip guruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra Allah…

MEHDİ ZAMANININ ALAMETLERİ

Bu zamanın, Hz. Mehdinin (as) zuhur edeceği bir zaman olduğundan hiç şüphemiz yoktur. Bunlardan bazı alametlere detaylı olarak değineceğiz.

Deccal ve Yecüc-Mecüc

Hz. Resulüllah’ın (sav) 1400 sene önce Yüce Rabbinden bilgi alarak verdiği haberler aynen gerçekleşmiştir.

Mehdi’nin (as) Diğer Belirtileri

Şüphe yoktur ki Hz. Mehdi (as) kıyamet kopmadan önce mutlaka çıkacaktır. Bütün din bilginlerimiz Mehdi’nin kıyametten önce çıkacağına inanırlar.

Bütün Ahirzaman Alametleri Vuku Bulmuştur

“Şu anda H. 1274 senesidir. Bütün alametler kemaliyle tamamlanmıştır. Hatta (bildiğimizden) çok daha fazla gerçekleşmiştir.”

Kadiyan’dan Yükselen Ses

“Canım elinde bulunan Yüce Rabbimin (cc) adıyla yemin ederim ki, Hz. Resulüllah’ın (sav) haber verdiği Mesih-i Mev’ud benim.

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Kısaca Hayatı

Semerkantlı bir Türk ailesine mensuptur. Hindistan’da Türk-Moğol imparatorluğunu kurmuş olan (Aksak) Timur’un yakın bir akrabası olan Mirza Hâdi Beg, 1530…

Hz. Ahmed’e (as) İndirilen Vahiyler

“Senin tebliğini dünyanın dört bucağına ben ulaştıracağım.”

Mehdi (a.s.)’ın Eserleri ve Uyandırdığı Yankılar

“Eğer bu toplantıda Hazret-i Mirza Bey’in makalesi olmasaydı, Müslümanlar diğer dinlere mensup insanların yanında küçük düşecekler ve utanacaklardı." Vigevher Asifi…

Berahin-i Ahmediye

“Bizim düşüncemize göre, bu çağın durumunu ve günün şartlarını göz önünde bulundurursak, bu eserin hiçbir benzeri İslam tarihi boyunca yazılmamıştır."…

Yüce Allah Tarafından Görevlendirilmesi

Yüce Allah (cc) M. 1890 yılının sonunda kendisine vahyederek apaçık bir şekilde beklenen Meryemoğlu İsa’nın (as) vefat etmiş olduğunu ve…

Hıristiyan ve Hindu Din Bilginleri ile Mübahale ve Dini Yarışmaları

Hz. Ahmed (as) Hıristiyan ve Hindu bilginleri ile mübahalelere ve dini yarışmalara girerek İslamiyet’in üstünlüğünü ispat etmiştir.

Pandit Lekram İle İlgili Haber

Bu şahıs Resulüllah (sav)’e çok aşırı küstahlıklar ve terbiyesizliklerde bulunmuştur ki onları düşünmek bile insana ürperti vermektedir. Onun eserleri çok…

Hıristiyan Papaz A. Atham İle Mübahasesi

“Sizde bir hardal tanesi kadar iman olursa, siz bu dağa buradan şuraya göç dersiniz ve göçer ve size hiçbir şey…

Dr. Alexander Dowie İle Mübahalesi

“Kimin Tanrısı Hak’tır; Dowie’ninki mi yoksa bizimki mi? Bunu öğrenmenin yolu pek kolaydır."

Muhaliflerine İlettiği Mübahale Daveti

Hz. Mirza Gulam Ahmed’e (as) muhalif olan bazı din bilginleri, kendisinin dinden çıktığını ileri sürerek kafir olduğuna dair fetva verdiler.

Hz. Ahmed’in (as) Barış Çağrısı

Ben hepinizi Allah’ın adıyla barışa davet ediyorum. İşte şimdi Allah’tan korkunuz. Eğer ben Yüce Allah (cc) tarafından değilsem mahvolup giderim.…

Osmanlı Sefirinin Mehdi (as) ile Görüşmesi Osmanlı İmparatorluğu’nun Hindistan’daki sefiri Hüseyin Kamil adlı bir zattı. O, Hz. Ahmed’e bir mektup…

“Müslüman Fırka-yı Ahmediye” adının konulması

“Cemaatimiz için benimsediğimiz isim “Müslüman Fırka-yı Ahmediye”dir. Bizim Peygamberimizin (sav) iki tane ismi vardı. Birisi Muhammed (sav), ikincisi de Ahmed…

Mehdi (as)’ın Vefatı

Vefatından önce dili üzerinde terennüm eden kelimeler: "Allah’ım, benim sevgili Allah’ım” idi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.

Hz. Ahmed (as) Hakkında Değişik Yazılar

Meşhur şair ve düşünür Allame Dr. Muhammed İkbal: “Herhalde Kadiyanlı Mirza Gulam Ahmed, şu anda Hindistan’da bulunan Müslümanların en büyük…

Hz. Ahmed’in İddiasının Doğruluğu

Hz. Ahmed’in (as) vaat edilen Mehdi ve Mesih olduğunu iddia ettiğini açıkladıktan sonra artık Kuran-ı Kerim, Hz. Resulüllah’ın (sav) hadisleri…

Birinci Delil – “İddiasından Önceki Yaşayışı”

Hak Teala (cc) Kuran-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in (sav) doğruluğunun bir delili olarak, Allah’ın bir peygamberi olduğunu iddia etmesinden önceki temiz…

İkinci Delil – “İzhar Alel Gayb (Gaybi Haberleri)”

“Gaipten haberler vermek şüphesiz (bir) mucizedir.” Hz. İmam Razi

Muslih-i Mev’ud

Hz. Ahmed (as) 20 Şubat 1886 günü bir broşür yayınlayarak Hak Teala (cc) tarafından kendisine bir müjde verildiğini açıkladı. Broşürde Allah’ın…

Cihan Harbi

“İzhar Alel Gayb” yani gaipten olağanüstü bir biçimde ve çoklukla haber vermenin bir örneği de Hz. Ahmed’in (as) önceden haber…

Veba Salgını (Taun)

Hz. Ahmed’in (as) önceden bildirdiğine göre taun, yani veba salgını Pencap insanlarına musallat oldu.

Üçüncü Delil – “Mübahale”

“Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki: Geliniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere, siz…

Dördüncü Delil – “Münacat”

Yalancı birisi Allah’a (cc) meydan okurcasına; “Ya Rabbi! Ben yalancı isem beni paramparça et ve evimin dört duvarına ateş yağdır”…

Beşinci Delil – “Allah Vergisi Bilgi”

Yüce Allah (cc) seçip görevlendirdiği resullerine, diğer insanlara nasip olmayan bir bilgi ihsan eder. Hiçbir bilgin o resullerle baş edemez.

Altıncı Delil – “Dualarının Kabul Edilişi”

Kul içtenlikle Rabbine (cc) dua ettiği zaman, duası kabul olunur.

Bazı Şüphelerin Ortadan Kaldırılması

Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır.

Yedinci Delil – “Semâvî Mucizeler”

Hz. Resulüllah (sav) ahir zamanda, ümmetinin ayrılıklara düştükleri ve İslamiyet’ten uzaklaştıkları bir dönemde zuhur edecek olan Mehdi’nin (as) doğruluğunu kanıtlamak…

14. yy Başında Başka Bir İddiacı Var mıydı?

“Benden önce hiçbirisine Ramazan ayında, önceden belirtilmiş olan gün ve gecede tutulmaların gerçekleştiğini görmek nasip olmamıştır. Yani bir yandan o,…

İsa (a.s.) Vefat Etmiştir

İsa (a.s.)’ın vefatına dair delilleri bulacağınız bu makalede şu başlıkları inceleyeceğiz: MAİDE SURESİ 116 ve 117. AYETLERİNİN MANASI NEDİR?Teveffi Kelimesi…

Müslümanların Bugünkü Durumu

Bu zamanın bir İlâhî ıslahatçı ortaya çıkması zamanı olup olmadığını anlamak sana düşer.

Alexander Dowie’nin Akıbeti

1901 yılında ortaya attığı iddiasına göre o, mesihin ikinci gelişi için İlyas peygamberin hükmünde olduğundan, kendisi mesihin geliş yolunu temizlemek…

Lekram’ın İbretlik Sonu

Hindular arasında Arya Samac adında yeni bir fırka ortaya çıkmıştı. Bu fırka İslam’ın zayıf durumunu görünce, Müslümanları Hindulaştırmayı planladı.