Ahmediye Cemaati’nin Doğruluğunun Delilleri

Ahmediye Cemaati’nin Doğruluğunun Delilleri​

“Tamam sizi tanıdım ama doğru olduğunuza emin olamıyorum, delilleriniz nedir?” diyorsanız bu bölüm sizin için hazırlandı.

Cuma Suresi’nde Mehdi Hakkında Verilen Haber

“Bu müjde (İslam dininin diğer dinlere üstün çıkması) Hz. Mehdinin ortaya çıkışından sonra gerçekleşecek. Şii kaynakları bile bu müjdenin Hz. Mehdinin (A.S.) zatıyla gerçekleşeceğini bildiriyorlar."

Yüce Peygamberimizin (sav) Müjdelediği Ahirin Cemaati

Cuma Suresinde Allah cc. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in ashabına kavuşmamış olup onlardan sonra zuhur edecek olan bir cemaatten sözetmekte ve bu cemaati “ahirin” ismiyle isimlendirmektedir.

Doğru Yolda Olan Fırka

Pakistan'da Ahmediye Cemaati aleyhinde alınan karalara istinaden 4. Halife Hazreti Mirza Tahir Ahmed tarafından verilen cevabı içermektedir.

Ay ve Güneş Tutulması; Mehdinin İki Büyük Alâmeti

“Ay tutulacağı zaman, güneş ile ay (tutulmuşken) bir araya getirileceği zaman, insan nereye kaçabilirim? diyecek.” Kıyamet Suresi:9-11

DİNİN YENİDEN CANLANMASI

Dinler daima Allah'ın diriltmesi ile canlanır. Allah-ü Taâla tarafından insanları maddiyattan uzaklaştırmak ve yaratanlarına doğru çevirmek için bir muslih gönderilir.

Gayr-ı Ahmedi Müslümanların Dinin Yeniden Canlanması İle İlgili Fikri

Ahmedi olmayanlara göre Mesih göklerden inecek. O, Deccal ile Şam'a yakın bir yerde dövüşecek ve onu öldürecektir. Bundan sonra o, bütün dünyayı fethedecek, bunu yaptıktan sonra da o, bütün dünyanın idaresini Müslümanlara teslim edecektir.

Dinin Canlanışı ile İlgili Ahmediye Öğretisi

Ahmediye Cemâati hiç bir şekilde Mesih'in çıkışı ve Mehdi'nin gelişi ile ilgili önceden verilmiş haberleri reddetmemektedir; yalnız o, bunlar üzerine harfî anlam izafe etmenin, sadelik ve cehaletin zirvesi olduğunu vurgulamaktadır.

MÜJDE “Mehdi Gelmiştir”

"Onu gördüğünüz zaman, kar üzerinden sürünerek de olsa ona gidiniz ve bi'at olunuz; çünkü o, Allah'ın halifesi ve Mehdi'dir." Hz. Muhammed (sav)

Mehdi ve Cemaati

Hazreti Resulüllah (S.A.V.), Vadedilen İmam’ın Selman-ı Farisî gibi Farisîlerden olacağını haber vermişti ve imanın dünyadan kaybolduğu bir devirde Farisîlerden olan bu yüce zatın onu tekrar dünyaya geri getireceğini beyan etmiştir.

Müslümanların Bölünmesi ve Ahmediyetin Farkı

"İsrailoğulları yetmişbir fırkaya bölündüler. Benim ümmetim şüphesiz yetmiş iki fırkaya bölünecek. Biri hariç onların hepsi ateş (huzursuzluk) içinde olacaktır. O (tek fırka) da “Cemaat” olacaktır." Hz. Muhammed (sav)

Son Peygamber Meselesi

“Hatem” kelimesi, zaman bakımından “son” demek değildir; mertebe ve derece bakımından son olmak demektir. Arapçada herhangi bir kişi, belli bir iş ve sahada en üst mertebeye ulaşınca ona o konuda “Hatem” denir.

Hz. İsa Gökte Yaşamıyor, O Vefat Etmiştir

"Muhammed yalnız Allah'ın bir resulüdür. Ondan önce bütün resuller vefat etmişlerdir." Al-i İmran Suresi;a.145 - Hz. İsa (A.S.) Allah'a şöyle der: "Aralarında bulunduğum müddetçe onlar hakkında şahittim. Beni öldürdüğünde onları sen gözlüyordun." Maide Suresi:a.118

Gelecek Olan Hz. İsa Değil, Muhammed (sav) Ümmetinden Biridir

"Mehdî, İsa'dan başkası değildir." Hz. Muhammed (sav)

Resulullah (sav) Aşığına Kafir Denilebilir mi?

"Bütün insânoğulları için şimdi Muhammed Mustafa’dan (S.A.V.) başka hiç bir peygamber ve şefaat edici yoktur ." Hz. Mirza Gulam Ahmed

Ahmedilere Yapılan Zulüm

Pakistan'da İslâm şeriatini uygulamaya koyacağım diyen sözde şeriatçı fakat gerçekten İslâmiyet sevgisinden yoksun bir diktatör, bugün yalnız iktidarını biraz daha uzatabilmek için Ahmedi Müslümanlara bütün bu zulüm ve haksızlıklar reva görmektedir.

İlahi Cemaatin Hizmetleri

Doğu Avrupa dahil olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde, ayrıca Doğu ve Batı Afrika, Amerika, Avustralya ve Asya kıtasında aşağı yukarı her memlekette bu Cemaatin üyeleri bulunmaktadır.

Ahmediyetin Özet Tarihi

Ondokuzuncu asrın sonunda Hıristiyan papazlarının propaganda faaliyetleri doruk noktasına varmıştı. Papazlar bütün dünyâyı Hıristiyan yapmaya çalışıyorlardı.

Kuran-ı Kerim ve Hadislerde Mehdi

"Eğer bu dünyadan ancak bir gün kalmış olursa, Allah (C.C.) mutlaka o günü uzatacak ve benden olan, yahut ehli beytimden olan bir zâtı gönderecek." Hz Muhammed (sav)

ÜMMET BÜYÜKLERİNE GÖRE “MEHDİ”

"Ahir zaman da (ümmete) gelecek olan Mehdi o, kadar yüce mertebeli olacaktır ki, o, kendisi şeri’ati hükümleri konusunda Hz. Resûlüllah (S.A.V.) tabi olacaktır. Ancak marifetler (din) bilginleri ve hakikat konularında bütün nebiler (peygamberler) ve evliyaların hepsi kendisine tabi olacaklardır. Bizim ifadelerimizde hiçbir çelişki bulunmamaktadır. (Sebebi de şudur ki) Hz.Mehdinin bâtını (içi ve kalbi) Hz. Resûlüllah…

Hz. Mehdi (a.s.) ın Gerçekleştireceği Söylenen Yüce Görevler

Hz. Mehdi (AS), bi’atları yok edecek ve İslâm dininin gerçek şeklini ortaya çıkaracaktır.

Hz. Mehdiye Vahiy İnecek mi?

“Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahye der. O yücedir, Hakimdir."

Mehdi Gelmeden Önce Ümmet Bozukluğa Uğrayacaktır

“Dinlerini parça parça edip guruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir.”

MEHDİ ZAMANININ ALAMETLERİ

Bu zamanın, Hz. Mehdinin (as) zuhur edeceği bir zaman olduğundan hiç şüphemiz yoktur. Bunlardan bazı alametlere detaylı olarak değineceğiz.

Deccal ve Yecüc-Mecüc

Hz. Resulüllah’ın (sav) 1400 sene önce Yüce Rabbinden bilgi alarak verdiği haberler aynen gerçekleşmiştir.

Mehdi’nin (as) Diğer Belirtileri

Şüphe yoktur ki Hz. Mehdi (as) kıyamet kopmadan önce mutlaka çıkacaktır. Bütün din bilginlerimiz Mehdi’nin kıyametten önce çıkacağına inanırlar.

Bütün Ahirzaman Alametleri Vuku Bulmuştur

“Şu anda H. 1274 senesidir. Bütün alametler kemaliyle tamamlanmıştır. Hatta (bildiğimizden) çok daha fazla gerçekleşmiştir.”

Kadiyan’dan Yükselen Ses

“Canım elinde bulunan Yüce Rabbimin (cc) adıyla yemin ederim ki, Hz. Resulüllah’ın (sav) haber verdiği Mesih-i Mev’ud benim.

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Kısaca Hayatı

Semerkantlı bir Türk ailesine mensuptur. Hindistan’da Türk-Moğol imparatorluğunu kurmuş olan (Aksak) Timur’un yakın bir akrabası olan Mirza Hâdi Beg, 1530 yılında Semerkant’tan göç ederek Hindistan’a gelir ve Hindistan’ın kuzeybatı bölgesinde, Pencap eyaletinde Beyas nehrinin kenarında bulunan bir araziye yerleşir.

Hz. Ahmed’e (as) İndirilen Vahiyler

“Senin tebliğini dünyanın dört bucağına ben ulaştıracağım.”

Mehdi (a.s.)’ın Eserleri ve Uyandırdığı Yankılar

“Eğer bu toplantıda Hazret-i Mirza Bey’in makalesi olmasaydı, Müslümanlar diğer dinlere mensup insanların yanında küçük düşecekler ve utanacaklardı." Vigevher Asifi Gazetesi; 24 Aralık 1897

Berahin-i Ahmediye

“Bizim düşüncemize göre, bu çağın durumunu ve günün şartlarını göz önünde bulundurursak, bu eserin hiçbir benzeri İslam tarihi boyunca yazılmamıştır." Muhammed Hüseyin Batalavi

Yüce Allah Tarafından Görevlendirilmesi

Yüce Allah (cc) M. 1890 yılının sonunda kendisine vahyederek apaçık bir şekilde beklenen Meryemoğlu İsa’nın (as) vefat etmiş olduğunu ve mezarının da Keşmir’in başkenti Siri Nagar’ın Hanyar mahallesinde olduğunu; dolayısıyla onun tekrar bu dünyaya gelemeyeceğini; beklenen Mesih’in aslında kendisinin olduğunu Hz. Ahmed’e vahiy etti.

Hıristiyan ve Hindu Din Bilginleri ile Mübahale ve Dini Yarışmaları

Hz. Ahmed (as) Hıristiyan ve Hindu bilginleri ile mübahalelere ve dini yarışmalara girerek İslamiyet’in üstünlüğünü ispat etmiştir.

Pandit Lekram İle İlgili Haber

Bu şahıs Resulüllah (sav)’e çok aşırı küstahlıklar ve terbiyesizliklerde bulunmuştur ki onları düşünmek bile insana ürperti vermektedir. Onun eserleri çok acayip bir küçümseme, küçük düşürme ve sövmelerle doludur.

Hıristiyan Papaz A. Atham İle Mübahasesi

“Sizde bir hardal tanesi kadar iman olursa, siz bu dağa buradan şuraya göç dersiniz ve göçer ve size hiçbir şey imkânsız olmaz.”

Dr. Alexander Dowie İle Mübahalesi

“Kimin Tanrısı Hak’tır; Dowie’ninki mi yoksa bizimki mi? Bunu öğrenmenin yolu pek kolaydır."

Muhaliflerine İlettiği Mübahale Daveti

Hz. Mirza Gulam Ahmed’e (as) muhalif olan bazı din bilginleri, kendisinin dinden çıktığını ileri sürerek kafir olduğuna dair fetva verdiler.

Hz. Ahmed’in (as) Barış Çağrısı

Ben hepinizi Allah’ın adıyla barışa davet ediyorum. İşte şimdi Allah’tan korkunuz. Eğer ben Yüce Allah (cc) tarafından değilsem mahvolup giderim. Aksi takdirde Allah’ın görevlendirdiğini (memur minellah) hiç kimse mahvedemez.

Osmanlı Sefirinin Mehdi (as) ile Görüşmesi

Osmanlı İmparatorluğu’nun Hindistan’daki sefiri Hüseyin Kamil adlı bir zattı. O, Hz. Ahmed’e bir mektup yazarak kendisi ile görüşmek ve bu gaye ile Kadiyan’a gelmek istediğini bildirdi. Kadiyan’a giderek Hz. Ahmed ile tek başına görüşen bu zat, hem kendisi hem de Osmanlı İmparatorluğu için hayır duada bulunmasını; Osmanlı’nın durumu konusunda Cenab-ı Hak’tan bilgi edinerek kendisine bildirmesini...

“Müslüman Fırka-yı Ahmediye” adının konulması

“Cemaatimiz için benimsediğimiz isim “Müslüman Fırka-yı Ahmediye”dir. Bizim Peygamberimizin (sav) iki tane ismi vardı. Birisi Muhammed (sav), ikincisi de Ahmed (sav)dir."

Mehdi (as)’ın Vefatı

Vefatından önce dili üzerinde terennüm eden kelimeler: "Allah’ım, benim sevgili Allah’ım” idi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.

Hz. Ahmed (as) Hakkında Değişik Yazılar

Meşhur şair ve düşünür Allame Dr. Muhammed İkbal: “Herhalde Kadiyanlı Mirza Gulam Ahmed, şu anda Hindistan’da bulunan Müslümanların en büyük dini mütefekkiridir.”

Hz. Ahmed’in İddiasının Doğruluğu

Hz. Ahmed’in (as) vaat edilen Mehdi ve Mesih olduğunu iddia ettiğini açıkladıktan sonra artık Kuran-ı Kerim, Hz. Resulüllah’ın (sav) hadisleri ve Sünnet-i Seniyyesi ile geçmiş ümmet büyüklerimizin sözleri ışığı altında iddiasını inceleyebiliriz.

Birinci Delil – “İddiasından Önceki Yaşayışı”

Hak Teala (cc) Kuran-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in (sav) doğruluğunun bir delili olarak, Allah’ın bir peygamberi olduğunu iddia etmesinden önceki temiz yaşayışını ileri sürmüştür.

İkinci Delil – “İzhar Alel Gayb (Gaybi Haberleri)”

“Gaipten haberler vermek şüphesiz (bir) mucizedir.” Hz. İmam Razi

Muslih-i Mev’ud

Hz. Ahmed (as) 20 Şubat 1886 günü bir broşür yayınlayarak Hak Teala (cc) tarafından kendisine bir müjde verildiğini açıkladı. Broşürde Allah’ın (cc) Hz. Ahmed’e (as) verdiği müjde şöyle izah edilmiştir:    “Rahim ve Kerim, Yüce ve Şanlı, gücü her şeye yeten Allah, celle şanuhu ve azze ismuhu (şanı yüce olsun, ismi de daha da şereflensin), kendi ilhamı...

Cihan Harbi

“İzhar Alel Gayb” yani gaipten olağanüstü bir biçimde ve çoklukla haber vermenin bir örneği de Hz. Ahmed’in (as) önceden haber verdiği Cihan Harbidir.

Veba Salgını (Taun)

Hz. Ahmed’in (as) önceden bildirdiğine göre taun, yani veba salgını Pencap insanlarına musallat oldu.

Üçüncü Delil – “Mübahale”

“Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki: Geliniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere, siz kendi çocuklarınızı biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım, sonra da dua edelim de Allah’tan yalancılar üzerine lanet dileyelim.” (Âl-i İmran Suresi; Ayet 62)

Dördüncü Delil – “Münacat”

Yalancı birisi Allah’a (cc) meydan okurcasına; “Ya Rabbi! Ben yalancı isem beni paramparça et ve evimin dört duvarına ateş yağdır” diyemez.

Beşinci Delil – “Allah Vergisi Bilgi”

Yüce Allah (cc) seçip görevlendirdiği resullerine, diğer insanlara nasip olmayan bir bilgi ihsan eder. Hiçbir bilgin o resullerle baş edemez.

Altıncı Delil – “Dualarının Kabul Edilişi”

Kul içtenlikle Rabbine (cc) dua ettiği zaman, duası kabul olunur.

Bazı Şüphelerin Ortadan Kaldırılması

Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır.

Yedinci Delil – “Semâvî Mucizeler”

Hz. Resulüllah (sav) ahir zamanda, ümmetinin ayrılıklara düştükleri ve İslamiyet’ten uzaklaştıkları bir dönemde zuhur edecek olan Mehdi’nin (as) doğruluğunu kanıtlamak üzere ay ve güneşin tutulacağını ve bu tutulmaların Ramazan ayında gerçekleşeceğini haber vermiştir. Hadis şöyledir: “Bizim Mehdimizin şüphesiz iki tane alameti olacaktır. Bunlar daha önce, göklerle yerin yaratılmasından beri, o ana kadar (başka birisinin doğruluğunu...

14. yy Başında Başka Bir İddiacı Var mıydı?

“Benden önce hiçbirisine Ramazan ayında, önceden belirtilmiş olan gün ve gecede tutulmaların gerçekleştiğini görmek nasip olmamıştır. Yani bir yandan o, Vadedilen Mehdi olduğunu iddia etsin ve onun hemen akabinde Ramazan ayında tutulmalar belli gün ve gecede gerçekleşsin; Bu vaki değildir.”

İsa (a.s.) Vefat Etmiştir

İsa (a.s.)’ın vefatına dair delilleri bulacağınız bu makalede şu başlıkları inceleyeceğiz: MAİDE SURESİ 116 ve 117. AYETLERİNİN MANASI NEDİR?Teveffi Kelimesi ve Arap DiliTeveffinin Manasıyla İlgili Hodri MeydanTeveffi Kelimesi ve Resulüllah’ın Açıklaması:İmam Buhari ve Teveffi KelimesiNİSA SURESİ 158 ve 159. AYETLERİNİN MANASI NEDİR?HZ. İSA’NIN ÖLÜMÜ VE RESULULLAH (S.A.V.)HZ.İSA’NIN ÖLÜMÜ VE ASHAB-I KİRAMHZ.İSA’NIN ÖLÜMÜ VE PEYGAMBER EFENDİMİZİN...

Müslümanların Bugünkü Durumu

Bu zamanın bir İlâhî ıslahatçı ortaya çıkması zamanı olup olmadığını anlamak sana düşer.

Alexander Dowie’nin Akıbeti

1901 yılında ortaya attığı iddiasına göre o, mesihin ikinci gelişi için İlyas peygamberin hükmünde olduğundan, kendisi mesihin geliş yolunu temizlemek üzere zuhur etmişti.

Lekram’ın İbretlik Sonu

Hindular arasında Arya Samac adında yeni bir fırka ortaya çıkmıştı. Bu fırka İslam’ın zayıf durumunu görünce, Müslümanları Hindulaştırmayı planladı.

Cuma Suresi’nde Mehdi Hakkında Verilen Haber
Yüce Peygamberimizin (sav) Müjdelediği Ahirin Cemaati
Doğru Yolda Olan Fırka
Ay ve Güneş Tutulması; Mehdinin İki Büyük Alâmeti
DİNİN YENİDEN CANLANMASI
Gayr-ı Ahmedi Müslümanların Dinin Yeniden Canlanması İle İlgili Fikri
Dinin Canlanışı ile İlgili Ahmediye Öğretisi
MÜJDE “Mehdi Gelmiştir”
Mehdi ve Cemaati
Müslümanların Bölünmesi ve Ahmediyetin Farkı
Son Peygamber Meselesi
Hz. İsa Gökte Yaşamıyor, O Vefat Etmiştir
Gelecek Olan Hz. İsa Değil, Muhammed (sav) Ümmetinden Biridir
Resulullah (sav) Aşığına Kafir Denilebilir mi?
Ahmedilere Yapılan Zulüm
İlahi Cemaatin Hizmetleri
Ahmediyetin Özet Tarihi
Kuran-ı Kerim ve Hadislerde Mehdi
ÜMMET BÜYÜKLERİNE GÖRE “MEHDİ”
Hz. Mehdi (a.s.) ın Gerçekleştireceği Söylenen Yüce Görevler
Hz. Mehdiye Vahiy İnecek mi?
Mehdi Gelmeden Önce Ümmet Bozukluğa Uğrayacaktır
MEHDİ ZAMANININ ALAMETLERİ
Deccal ve Yecüc-Mecüc
Mehdi’nin (as) Diğer Belirtileri
Bütün Ahirzaman Alametleri Vuku Bulmuştur
Kadiyan’dan Yükselen Ses
Hz. Mehdi (a.s.)’ın Kısaca Hayatı
Hz. Ahmed’e (as) İndirilen Vahiyler
Mehdi (a.s.)’ın Eserleri ve Uyandırdığı Yankılar
Berahin-i Ahmediye
Yüce Allah Tarafından Görevlendirilmesi
Hıristiyan ve Hindu Din Bilginleri ile Mübahale ve Dini Yarışmaları
Pandit Lekram İle İlgili Haber
Hıristiyan Papaz A. Atham İle Mübahasesi
Dr. Alexander Dowie İle Mübahalesi
Muhaliflerine İlettiği Mübahale Daveti
Hz. Ahmed’in (as) Barış Çağrısı
Osmanlı Sefirinin Mehdi (as) ile Görüşmesi
“Müslüman Fırka-yı Ahmediye” adının konulması
Mehdi (as)’ın Vefatı
Hz. Ahmed (as) Hakkında Değişik Yazılar
Hz. Ahmed’in İddiasının Doğruluğu
Birinci Delil – “İddiasından Önceki Yaşayışı”
İkinci Delil – “İzhar Alel Gayb (Gaybi Haberleri)”
Muslih-i Mev’ud
Cihan Harbi
Veba Salgını (Taun)
Üçüncü Delil – “Mübahale”
Dördüncü Delil – “Münacat”
Beşinci Delil – “Allah Vergisi Bilgi”
Altıncı Delil – “Dualarının Kabul Edilişi”
Bazı Şüphelerin Ortadan Kaldırılması
Yedinci Delil – “Semâvî Mucizeler”
14. yy Başında Başka Bir İddiacı Var mıydı?
İsa (a.s.) Vefat Etmiştir
Müslümanların Bugünkü Durumu
Alexander Dowie’nin Akıbeti
Lekram’ın İbretlik Sonu