İmam Buhari ve Teveffi Kelimesi - Müslüman Ahmediye Cemaati

İmam Buhari ve Teveffi Kelimesi

İmam Buhari, kitabu’t tefsirde teveffi kelimesinin manasını vefat olarak ibn-i Abbas’tan açıkça yazmıştır. Nitekim o şöyle der: Hz.İbn Abbas diyor ki: “müteveffike” kelimesi “seni öldüreceğim” manasındadır.[34]

İmam Buhari bu kadarla da yetinmeyip, şüpheye mahal vermeyecek şekilde teveffi kelimesinin bu ayette ölüm manasına geldiğini beyan etmiştir. Bunu ispatlamak için bu ayeti tefsir ederken yukarıda beyan edilen Resulüllah’ın hadisini getirmiştir. Böylelikle o teveffi kelimesinin hangi manaya geldiğini, Hz. Resulüllah’ın teveffi kelimesinden ne anladığını, Hz. İsa ve Resulüllah’ın teveffi şekillerinin aynı olduğunu,  ayrıca İsa’nın vefat meselesinde kendi görüşünü ortaya koymuştur.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Teveffi Kelimesi ve Resulüllah’ın Açıklaması

Bir Sonrakini Oku

İsa (a.s.) Göğe Kaldırılmamıştır