Mehdi'nin (as) Diğer Belirtileri - Müslüman Ahmediye Cemaati

Mehdi’nin (as) Diğer Belirtileri

Hz. Mehdi’nin (as) kim olduğunu araştırmadan önce, onunla ilgili, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in önceden verdiği bazı diğer belirtilere de bir göz atarak onları da inceleyelim. Ancak konunun detaylarına girmeden önce şunu da belirtelim ki Hz. Resulüllah (sav) ahir zamanda birçok alametin belirleneceğini haber vermiştir. Ulemalarımız genellikle bu alametlerin “Kıyamet alametleri” olacağına inanıyorlar. Diğer bir ifade ile bu alametler, ulemalarımıza göre kıyametin ni zemen kopacağını belirtmektedir.

Şüphe yoktur ki Hz. Mehdi (as) kıyamet kopmadan önce mutlaka çıkacaktır. Bütün din bilginlerimiz Mehdi’nin kıyametten önce çıkacağına inanırlar. Zaten Hz. Resulüllah (sav) Mehdi’nin kıyametten sonra çıkacağını söylemez, Hz. Mehdi’nin kıyametten önce çıkması gereklidir. Böylece Hz. Resulüllah’ın (sav) önceden verdiği ve genel olarak kıyamet alametleri  olarak bilinen haberler aslında Hz. Mehdi’nin (as) ne zaman çıkacağını ve onun zamanını belirten alametlerdir. Fitneler kopunca,  Hz. Mehdi’nin çıkması Ümmeti Muhammed’e (sav) verilmiş olan en büyük müjdedir. Bunu asla unutmamamız gerekir.         

Hz. Ebu Hüreyre (ra)’nın bildirdiğine göre Hz. Resulüllah (sav) kıyamet (es-saat) alametlerini:    Olarak belirtmiştir. Yani: Kıyametten önce, gerçek bilgi ortadan kaldırıp yok edilecek, depremler çok çoğalacak ve zaman çok kısalacak. [1]         

Gerçek bilgi ve marifetin ortadan kaldırıldığı bilinen bir gerçektir. (Bu konuya daha önce de değinmiş bulunuyoruz) Depremlerin ne kadar çoğaldığını da hepimiz müşahede etmekteyiz. Bu konuyu, bizzat birçok defa depremleri görmüş ve yaşamış olan Türkler iyi bilirler.                 

Zamanın kısalmasına gelince, bu da modern çağda işlerin çoğalması ve hızlılaşmasına işarettir.        

Hz. Ebu Hüreyre (ra), Hz. Resulüllah (sav)’in: İnsanlar yüksek binalar (gökdelen) yapmakta birbirleriyle yarışa girmedikçe kıyamet kopmayacaktır.[2]  buyurduğunu rivayet etmiştir.

Başka bir kaynağa göre Hz. Ebu Hüreyre (ra) Hz. Resulüllah’ın (sav):   Buyurduğunu da rivayet etmiştir. Yani: Kıyametin alametlerinden biri de, keçileri otlatan çobanların gökdelenler yapmakta birbirleriyle yarışmaları olacaktır. [3]         

Bu da bütün dünyada modern yaşayışın bir özelliği haline gelmiş bulunan bir gerçektir. Avrupa ve ABD ile Kanada vb. diğer ülkelerde birbirinden daha yüksek binalar inşa edilmektedir. Hatta bu artık Batının bir özelliği değildir; Doğu’da ve İslam ülkelerinde de çok yüksek binalar inşa edilmektedir. Afrika’nın fakir ülkeleri bile bu yüksek binalardan mahrum değildir.         

Hz. Enes B. Malik (ra), Hz. Resulüllah (sav)’den bir alametini de beyan etmiştir. Yani: Erkekler yok olup gidecekler (yani azalacaklar), kadınlar ise baki kalacaklardır. Öyle ki elli kadın için bir tek bakıcı (ve koruyucu) olacaktır. [4]         

Bu hadisten anlaşıldığına göre Hz. Resulüllah (sav) Hz. Mehdi (as) zamanında, yani Hz. Mehdiden sonra, ancak kıyamet kopmadan önceki durumdan bahsetmiştir. Herhalde Allah’ın Habibi (sav) savaşların çoğalacağını ve savaşlardan sonra erkeklerin azalacağını buna mukabil kadınların sayısının çok fazla olacağını beyan etmiştir. Birinci ve ikinci dünya savaşından sonraki zamanlar bu hadisin doğruluğunu kanıtlamaktadır.


[1] Sahih-i Buhari; Kitab-ül Fiten; Bab-ü Tegyir-in nas

[2] Sahih-i Buhari; Kitab-ül Fiten, Bab-ü Tegyirinnas

[3] Sünen İbn-i Maceh; Kitab-ül Fiten

[4] Sünen İbn-i Maceh; Kitab-ül Fiten; Bab-ü Eşraat-is saat; Hadis No:4045

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Bütün Ahirzaman Alametleri Vuku Bulmuştur

Bir Sonrakini Oku

Deccal ve Yecüc-Mecüc