Ahmediye Cemaati'ni Tanımak İçin

Ahmediye Cemaati'ni Tanımak İçin

Cemaatimiz hakkında araştırma yapmak ve bilgi almak istiyorsanız, “Ahmediye Cemaati nedir?”, “Bu yol nasıl bir yoldur.” diye soruyorsanız bu bölüm sizin için.

Müslüman Ahmediye Cemaati

Bu Cemaat İslam´dan ne en küçük bir sapmadır, ne de İslam prensipleri ve öğretisine yeni bir şey eklemektedir.

Müslüman Ahmediye Cemaati’ni Tanıyalım…

Müslüman Ahmediye Cemaati bugüne dek dünyanın belli başlı 72 dilde Kur'an-ı Kerim mealini; yüz yirmi beş dilde Hz. Resulüllah'ın hadislerinin bir derlemesini neşretmiştir.

Neden ayrı bir cemaat?

Kumandan, orduya resmen girmiş olanları ancak savaşa gönderebilir. Askerliğe fiilen girmemiş olanları nasıl yollayabilir?

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin İnançları

Müslüman Ahmediye Cemaati, Kur'ân-ı Kerim ve Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ortaya koyduğu inançlara bağlıdır elbette. Tabii ki, Kur'ân-ı Kerim ve Yüce Peygamber Efendimizin talimatına aykırı olan inançlara karşıdır.

Ahmediyet Yeni Bir Din Değildir!

Bizi tanımayanlar, Ahmedi’lerin “La ilahe illallah Muhammedün Resulüllah” yani, kelime-i tevhîde inanmadıklarını ve Ahmediyet’in yeni bir din olduğunu zannederler. Bu kişiler, Ahmediyet hakkında bazı kimseler tarafından kasten aldatılmışlardır.

Ahmediye Cemaati Ehli Sünnet Mi?

Hz.Ahmed ne gibi bir talimat ileri sürmüştür? Acaba ileri sürdüğü inançlarda İslâmiyet’e aykırı bir durum var mıdır? Bu konuda seçeceğimiz en iyi yol ileri sürdüğü talimat ve inançlar hakkında yine kendisinden bilgi edinmek olacaktır. Bir kısmı Arapça ve Farsça olan seksenden fazla eser yazmış olan Ahmed değişik eserlerinde bu konuda bilgi vermiştir. Yazılarının bir bölümünü...

Ahmediye Cemaatinin Programı

Program açısından da bakılırsa yalnız Ahmediye cemaatinin elbirliğiyle hazırlanmış bir programı vardır. Başka hiç bir cemaatin böyle ortaklaşa elbirliğiyle hazırlanmış bir programı yoktur.

Kader Hakkında Ahmedîlerin İnançları

Ahmediler kaderi asla inkar etmezler. Bizce Cenab-ı Hakkın kaza ve kaderi bu dünyada her an işlemektedir ve kıyamete kadar böyle devam edecektir.

Cihat Hakkında Ahmedîlerin İnançları

Ahmediyet hakkında uydurulan yanlış fikirlerden biri de “Ahmediler cihada inanmıyorlar” diye bir intiba vermektir. Bu da tabi ki yanlıştır. Ahmediler cihadı asla inkar etmezler.

Ahmedîlerin Hadislere Olan İnancı

Bazıları “Ahmedî’ler hadislere inanmıyorlar” diye bir takım kuruntular içindedirler. Bazı kimseler ise “Ahmedî’ler fıkıh imamlarını kabul etmiyorlar” diye, ithamda bulunurlar. Her ikisi de yanlıştır.

Ebedi Kurtuluş Hakkında Ahmedîlerin İnançları

Bazı kimseler Ahmediyet hakkında şöyle bir yanlışlığa kapılmışlar: “Ahmediye inancına göre Ahmedîlerden başka herkes cehennemliktir.” Hâşâ! Böyle bir iddia ya bizleri hiç tanımamaktan ileri gelir. Veyahut ta tamamen düşmanlık ürünüdür.

Melekler Hakkında Ahmedilerin İnançları

Biz meleklere de inanırız, şeytana da. Bazı kimseler “Ahmediler mucizelere inanmazlar.” diye itiraz ederler. Bu da gerçeğe taban tabana zıttır.

Ahmedilerin Hatm-i Nübüvvet Akidesine İnancı

Ahmediyet, Besmelenin “b”’sinden Vennâs Suresinin “s”’sine kadar olan her harf ve kelimesi Cenab-ı Hak tarafından olup, ona fiilen uymanın gerekli olduğuna gönülden inanır.

İsa (as) Tabii Bir Ölümle Öldü

Allah gibi, İsa’nın da yiyeceğe ve içeceğe muhtaç olmadan gökte yaşadığına inanmaya mecbur kalmaktansa, küfür fetvaları bize daha hoş gelir.

Peygamber Efendimizin (sav) Ailesi Ve Hz. İsa’nın Ölümü

Hazreti İsa’nın (a.s.) ölümü hakkında ashab-ı kiramdan başka Peygamber Efendimiz’in (sav) (ehli beyt) aile efradı da (icma) fikir birliği içindeler.

Kur’ân-ı Kerim ve Hadisler Hz. İsa’nın (as) Öldüğünü İspatlar

“Ben onlara ancak bana emrettiğini söyledim, yani Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin, dedim. Ben aralarında bulunduğum müddetçe onlara gözetici idim. Fakat Sen canımı aldıktan sonra onları gözeten artık Sen idin. Sen her şeye gözeticisin."[1] Maide 118

Hz. İsa’nın (a.s.) Ölümü ve Ashab-ı Kiram

Ashab-ı kiram yalnız bizimle hemfikir olmakla kalmamış, elbirliği (icma) ile kararlaştırdıkları ilk resmi beyanla Hz.İsâ’nın (a.s.) ölümünün doğruluğunu tasdik etmişlerdi.

Mesihin İkinci Gelişi Muhammedî Ümmetten Birisinin Gelişi Demektir

Eğer Müslümanlar gerçekten Peygamber Efendimizi (sav) seviyorlarsa, onun ümmetini yeni bir hayata kavuşturmak için bir İsrail peygamberinin tekrar gelmesine tahammül etmemeleri lâzımdır.

Mesih ve Mehdi Aynı Kişiye Verilen İki İsimdir

“Mehdi Mesih’ten başka birisi değildir” Hz. Muhammed (sav)

Nüzul Kelimesinin Manası

Bu kelimenin anlamı alelade insanların anladığı gibi gökten inmek değildir. Aslında bu kelime, çok yararlı olup bereket getirecek, İlâhi azamet, kudret ve celalini gösterecek olan bir hadisenin vuku bulması için kullanılır.

Vadedilen Mesihe Neden Meryemoğlu İsa Denildi?

Mesih’in ikinci gelişi Muhammedî ümmetten bir kişinin şahsında gerçekleşecekti. Bu kişi birinci Mesih’in rengiyle renklenip onun huyu ve karakteri ile ortaya çıkacaktı.

Vahyin Devamı Ve Ümmetî Bir Peygamberin Gelmesi

Ümmeti arasından peygamberler çıkabilen bir peygamber, ümmeti arasından peygamberler çıkmayan bir peygamberden daha büyüktür.

Hatem-ün Nebiyyin Ayetinin Anlamı

“Muhammed (sav) içinizdeki erkeklerden hiçbirinin babası değildir, fakat Allah’ın (c.c.) bir peygamberi ve “Hatem-ün Nebiyyin”dir.”

Son Peygamber!

“Ben peygamberlerin sonuncusuyum ve benim mescidim (camim) mescitlerin sonuncusudur.” Hz. Muhammed (sav)

Ümmetî Bir Peygamberin Gelmesi

Açıkça anlaşılıyor ki, Peygamber Efendimiz’in (sav) ümmeti arasından peygamberler çıkacaktır. Ayetteki sözün gelişi Peygamber Efendimiz (sav) ile ilgilidir. Allah (c.c.), peygamberlerin geleceğinden bahsetmekte ve bu gibi peygamberleri kabul etmenin ümmetin vazifesi olduğunu hatırlatmaktadır.

Ahmediler cihadı reddetmezler!

Bir itiraza göre: “Ahmedi Müslümanlar cihadı reddediyorlarmış!” Bir insanın bu kadar yalan söyleyebileceği insanı hayrete düşürür. Zira cihadı inkâr ettiğimizi söylemek apaçık bir yalandır.

Mehdi (as)’ın tahsili

Babası onu okuyup yazmaktan alıkoymaya çalıştı ve bir kitap kurdu olmamasını tembih etti.

Öğretmen ve mürşit

Vakit gelince, mehdilik iddia eden kişi gerçekten ortaya çıktı ve mehdi olduğunu ilan eyledi. Bunu takiben, iki semavi alamet (ay ve güneş tutulması), aynen önceden haber verildiği şekilde, zuhur etti.

İlahi delil

Muhammed’den (üzerine selam) Mirza Gulam Ahmed’e kadar geçen bin üçyüz yıl esnasında birkaç kişi Mehdi olduklarını iddia etmişlerdi. Fakat, ay ve güneş Hazreti Mirza Gulam Ahmed’den gayrisinin gerçekliğine şahadet etmemişti.

Hıristiyan saldırısının hedefi daima İslamiyetti

Hazreti Mirza Gulam Ahmed ile onun etrafında toplanan birkaç fakir müslümandan başka hiç kimse böyle iddialar ileri sürenlerin karşısına dikilmemişti.

Müslümanlar İçin Cemaatimizin Yaptığı Fedakarlıklar

Her ne zaman Hindistan Müslümanları bir musibet ile karşı karşıya gelseler yahut her hangi bir şekilde dinî bakımdan rencide edilseler Yüce Allah’ın (C.C.) inayetiyle Müslüman Ahmediye Cemaati o zorlukları uzaklaştırmak ve kardeşlerine yardım etmek konusunda daima fedakârlık yapanların başında bulunmuştur.

Keşmir ve Filistin Lehine Cemaatimizin Hizmetleri

Bu Cemaat’i suçlamakta olan Ahrar ile Cemaat-i İslâmi’nin çabaları daima İslâm çıkarlarına ters olmuştur. Bu bir suçlama olmayıp tarih gerçekleri bunu açık olarak kanıtlamaktadır.

Filistin Sorunu ve Cemaatimiz

Bugün ne Filistin, ne Kudüs ne de Mekke-i Mükerreme hiçbiri sözkonusu değildir. Bugün adıyla bu beldelerin hürmet kazandığı Yüce Rabbimiz'in Celâli sözkonusu olup, Vahdaniyeti (Tek oluşu) tehlikededir.

Kilise İsa Mesih’i Tanrılaştırmaktadır

“Bizimle Kilise Hıristiyanlığı arasında bir karara varma imkanını daima düşünmekteyim. Ölülere tapma sapıklığı kalbimi kanatmaktadır. Zira aciz bir insana Allah diye tapmaktan ve bir avuç toprağı alemlerin Rab’bi diye etmekten daha acıklı, daha hazin, bir şey var mıdır?" Hz. Mirza Gulam Ahmed (as)

Hz. Mehdi (as)’ın Gerçekleştireceği Yüce Görevler

İslâm dini Hz Mehdi (a.s.) vasıtasıyla en yüksek seviyeye ulaşacak; bâtıl inançlar yenilgiye uğratılacak ve Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ümmeti tekrar eski aydın ve yüce mertebeye ulaşacak.

Peygamberimizden sonraki müceddidi nasıl tanıyabiliriz?

Peygamber Efendimiz'den (s.a.v.)sonra İslâmiyeti canlandırmak için Allah (c.c.) tarafından memur edilmiş ıslahatçı veya manevi rehber gelmeyeceğine nasıl inanabiliriz?

Hz. Mirza Gulam Ahmed (a.s.)’ın iddiası

Hz. Mirza Gulam Ahmed’inas iddiası şöyledir: Allahcc onu insanlara hidayet bulsunlar diye ve kendilerine rehberlik etmesi için göndermiştir. Hadislerde zikri geçen Mesih ve Peygamber Efendimizinsav dili ile vadedilen Mehdi, odur. Muhtelif dinlere ait kitaplarda yer alan, ahir zamanda gelecek bir ıslah edici hakkındaki gaybi haberler onun şahsında gerçekleşmiştir.

Biatın Amacı ve Gayeleri

Hz. Mirza Gulam Ahmed (a.s.) Ludyana’dayken 4 Mart 1888 gününde bir duyuru ile biatın amaç ve gayelerini şöyle izah etti: “Biat işlemi, takvaya bağlı olan kimseleri bir arada toplamak içindir. Gayesi de takva sahibi kimselerin büyük bir topluluğunun dünyaya hayırlı bir şekilde etkisini göstermesidir. Onların birliği de İslam için bereket, yücelik ve hayırlı neticelere vesile olsun. Bir...

Tahrik-i Cedid‘in Talep Ettiği Fedakârlıklar

Şimdi hiç mensubu ve adı kalmayan Ahrar adlı Müslüman olduğunu söyleyen bağnaz bir grup, 1934 yılında dünyevi gücüne dayanarak Ahmediye Cemaati’nin Merkezi olan Kadiyan’ı yerle bir etme tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine Vâdedilen Mesih’in İkinci Halifesi ra, cemaatin Hindistan’la sınırlı kalmayıp tüm dünyaya yayılabilmesi için Ahmedi Müslümanlardan özel fedakârlıklar talep etti. Tüm Ahmedilerin canları, malları, zamanları...

Cemaat Hakkında Kısa Kısa…

Şimdiye kadar bu cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı 207, Bütün yeryüzünde Cemaatimizin merkezlerinin sayısı 1869, Müslüman Ahmediye Cemaatinin şimdiye kadar değişik dillerde yayınladığı Kur’an-ı Kerîm meallerinin sayısı 69, Müslüman Ahmediye Cemaatinin “Humanity First” adlı acil yardım kuruluşunun resmi olarak kaydedildiği ülkeler sayısı 23, Bütün dünyada insanlığa hizmet amacıyla Cemaatimiz tarafından kurulmuş olan hastaneler...

Müslüman Ahmediye Cemaati
Müslüman Ahmediye Cemaati’ni Tanıyalım…
Neden ayrı bir cemaat?
Müslüman Ahmediye Cemaati’nin İnançları
Ahmediyet Yeni Bir Din Değildir!
Ahmediye Cemaati Ehli Sünnet Mi?
Ahmediye Cemaatinin Programı
Kader Hakkında Ahmedîlerin İnançları
Cihat Hakkında Ahmedîlerin İnançları
Ahmedîlerin Hadislere Olan İnancı
Ebedi Kurtuluş Hakkında Ahmedîlerin İnançları
Melekler Hakkında Ahmedilerin İnançları
Ahmedilerin Hatm-i Nübüvvet Akidesine İnancı
İsa (as) Tabii Bir Ölümle Öldü
Peygamber Efendimizin (sav) Ailesi Ve Hz. İsa’nın Ölümü
Kur’ân-ı Kerim ve Hadisler Hz. İsa’nın (as) Öldüğünü İspatlar
Hz. İsa’nın (a.s.) Ölümü ve Ashab-ı Kiram
Mesihin İkinci Gelişi Muhammedî Ümmetten Birisinin Gelişi Demektir
Mesih ve Mehdi Aynı Kişiye Verilen İki İsimdir
Nüzul Kelimesinin Manası
Vadedilen Mesihe Neden Meryemoğlu İsa Denildi?
Vahyin Devamı Ve Ümmetî Bir Peygamberin Gelmesi
Hatem-ün Nebiyyin Ayetinin Anlamı
Son Peygamber!
Ümmetî Bir Peygamberin Gelmesi
Ahmediler cihadı reddetmezler!
Mehdi (as)’ın tahsili
Öğretmen ve mürşit
İlahi delil
Hıristiyan saldırısının hedefi daima İslamiyetti
Müslümanlar İçin Cemaatimizin Yaptığı Fedakarlıklar
Keşmir ve Filistin Lehine Cemaatimizin Hizmetleri
Filistin Sorunu ve Cemaatimiz
Kilise İsa Mesih’i Tanrılaştırmaktadır
Hz. Mehdi (as)’ın Gerçekleştireceği Yüce Görevler
Peygamberimizden sonraki müceddidi nasıl tanıyabiliriz?
Hz. Mirza Gulam Ahmed (a.s.)’ın iddiası
Biatın Amacı ve Gayeleri
Tahrik-i Cedid‘in Talep Ettiği Fedakârlıklar
Cemaat Hakkında Kısa Kısa…