Ahmediye Cemaati'ni Tanımak İçin

Cemaatimiz hakkında araştırma yapmak ve bilgi almak istiyorsanız, “Ahmediye Cemaati nedir?”, “Bu yol nasıl bir yoldur.” diye soruyorsanız bu bölüm sizin için.

Müslüman Ahmediye Cemaati

Bu Cemaat İslam´dan ne en küçük bir sapmadır, ne de İslam prensipleri ve öğretisine yeni bir şey eklemektedir.

Müslüman Ahmediye Cemaati’ni Tanıyalım…

Müslüman Ahmediye Cemaati bugüne dek dünyanın belli başlı 72 dilde Kur'an-ı Kerim mealini; yüz yirmi beş dilde Hz. Resulüllah'ın hadislerinin bir derlemesini neşretmiştir.

Neden ayrı bir cemaat?

Kumandan, orduya resmen girmiş olanları ancak savaşa gönderebilir. Askerliğe fiilen girmemiş olanları nasıl yollayabilir?

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin İnançları

Müslüman Ahmediye Cemaati, Kur'ân-ı Kerim ve Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ortaya koyduğu inançlara bağlıdır elbette. Tabii ki, Kur'ân-ı Kerim ve Yüce Peygamber Efendimizin talimatına…

Ahmediyet Yeni Bir Din Değildir!

Bizi tanımayanlar, Ahmedi’lerin “La ilahe illallah Muhammedün Resulüllah” yani, kelime-i tevhîde inanmadıklarını ve Ahmediyet’in yeni bir din olduğunu zannederler. Bu kişiler, Ahmediyet hakkında bazı kimseler…

Ahmediye Cemaatinin Programı

Program açısından da bakılırsa yalnız Ahmediye cemaatinin elbirliğiyle hazırlanmış bir programı vardır. Başka hiç bir cemaatin böyle ortaklaşa elbirliğiyle hazırlanmış bir programı yoktur.

Kader Hakkında Ahmedîlerin İnançları

Ahmediler kaderi asla inkar etmezler. Bizce Cenab-ı Hakkın kaza ve kaderi bu dünyada her an işlemektedir ve kıyamete kadar böyle devam edecektir.

Cihat Hakkında Ahmedîlerin İnançları

Ahmediyet hakkında uydurulan yanlış fikirlerden biri de “Ahmediler cihada inanmıyorlar” diye bir intiba vermektir. Bu da tabi ki yanlıştır. Ahmediler cihadı asla inkar etmezler.

Ahmedîlerin Hadislere Olan İnancı

Bazıları “Ahmedî’ler hadislere inanmıyorlar” diye bir takım kuruntular içindedirler. Bazı kimseler ise “Ahmedî’ler fıkıh imamlarını kabul etmiyorlar” diye, ithamda bulunurlar. Her ikisi de yanlıştır.

Ebedi Kurtuluş Hakkında Ahmedîlerin İnançları

Bazı kimseler Ahmediyet hakkında şöyle bir yanlışlığa kapılmışlar: “Ahmediye inancına göre Ahmedîlerden başka herkes cehennemliktir.” Hâşâ! Böyle bir iddia ya bizleri hiç tanımamaktan ileri gelir.…

Melekler Hakkında Ahmedilerin İnançları

Biz meleklere de inanırız, şeytana da. Bazı kimseler “Ahmediler mucizelere inanmazlar.” diye itiraz ederler. Bu da gerçeğe taban tabana zıttır.

Ahmedilerin Hatm-i Nübüvvet Akidesine İnancı

Ahmediyet, Besmelenin “b”’sinden Vennâs Suresinin “s”’sine kadar olan her harf ve kelimesi Cenab-ı Hak tarafından olup, ona fiilen uymanın gerekli olduğuna gönülden inanır.

İsa (as) Tabii Bir Ölümle Öldü

Allah gibi, İsa’nın da yiyeceğe ve içeceğe muhtaç olmadan gökte yaşadığına inanmaya mecbur kalmaktansa, küfür fetvaları bize daha hoş gelir.

Peygamber Efendimizin (sav) Ailesi Ve Hz. İsa’nın Ölümü

Hazreti İsa’nın (a.s.) ölümü hakkında ashab-ı kiramdan başka Peygamber Efendimiz’in (sav) (ehli beyt) aile efradı da (icma) fikir birliği içindeler.

Kur’ân-ı Kerim ve Hadisler Hz. İsa’nın (as) Öldüğünü İspatlar

“Ben onlara ancak bana emrettiğini söyledim, yani Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin, dedim. Ben aralarında bulunduğum müddetçe onlara gözetici idim. Fakat Sen canımı…

Hz. İsa’nın (a.s.) Ölümü ve Ashab-ı Kiram

Ashab-ı kiram yalnız bizimle hemfikir olmakla kalmamış, elbirliği (icma) ile kararlaştırdıkları ilk resmi beyanla Hz.İsâ’nın (a.s.) ölümünün doğruluğunu tasdik etmişlerdi.

Mesihin İkinci Gelişi Muhammedî Ümmetten Birisinin Gelişi Demektir

Eğer Müslümanlar gerçekten Peygamber Efendimizi (sav) seviyorlarsa, onun ümmetini yeni bir hayata kavuşturmak için bir İsrail peygamberinin tekrar gelmesine tahammül etmemeleri lâzımdır.

Mesih ve Mehdi Aynı Kişiye Verilen İki İsimdir

“Mehdi Mesih’ten başka birisi değildir” Hz. Muhammed (sav)

Nüzul Kelimesinin Manası

Bu kelimenin anlamı alelade insanların anladığı gibi gökten inmek değildir. Aslında bu kelime, çok yararlı olup bereket getirecek, İlâhi azamet, kudret ve celalini gösterecek olan…

Vadedilen Mesihe Neden Meryemoğlu İsa Denildi?

Mesih’in ikinci gelişi Muhammedî ümmetten bir kişinin şahsında gerçekleşecekti. Bu kişi birinci Mesih’in rengiyle renklenip onun huyu ve karakteri ile ortaya çıkacaktı.

Vahyin Devamı Ve Ümmetî Bir Peygamberin Gelmesi

Ümmeti arasından peygamberler çıkabilen bir peygamber, ümmeti arasından peygamberler çıkmayan bir peygamberden daha büyüktür.

Hatem-ün Nebiyyin Ayetinin Anlamı

“Muhammed (sav) içinizdeki erkeklerden hiçbirinin babası değildir, fakat Allah’ın (c.c.) bir peygamberi ve “Hatem-ün Nebiyyin”dir.”

Son Peygamber!

“Ben peygamberlerin sonuncusuyum ve benim mescidim (camim) mescitlerin sonuncusudur.” Hz. Muhammed (sav)

Ümmetî Bir Peygamberin Gelmesi

Açıkça anlaşılıyor ki, Peygamber Efendimiz’in (sav) ümmeti arasından peygamberler çıkacaktır. Ayetteki sözün gelişi Peygamber Efendimiz (sav) ile ilgilidir. Allah (c.c.), peygamberlerin geleceğinden bahsetmekte ve bu…

Ahmediler cihadı reddetmezler!

Bir itiraza göre: “Ahmedi Müslümanlar cihadı reddediyorlarmış!” Bir insanın bu kadar yalan söyleyebileceği insanı hayrete düşürür. Zira cihadı inkâr ettiğimizi söylemek apaçık bir yalandır.

Mehdi (as)’ın tahsili

Babası onu okuyup yazmaktan alıkoymaya çalıştı ve bir kitap kurdu olmamasını tembih etti.

Öğretmen ve mürşit

Vakit gelince, mehdilik iddia eden kişi gerçekten ortaya çıktı ve mehdi olduğunu ilan eyledi. Bunu takiben, iki semavi alamet (ay ve güneş tutulması), aynen önceden…

İlahi delil

Muhammed’den (üzerine selam) Mirza Gulam Ahmed’e kadar geçen bin üçyüz yıl esnasında birkaç kişi Mehdi olduklarını iddia etmişlerdi. Fakat, ay ve güneş Hazreti Mirza Gulam…

Hıristiyan saldırısının hedefi daima İslamiyetti

Hazreti Mirza Gulam Ahmed ile onun etrafında toplanan birkaç fakir müslümandan başka hiç kimse böyle iddialar ileri sürenlerin karşısına dikilmemişti.

Müslümanlar İçin Cemaatimizin Yaptığı Fedakarlıklar

Her ne zaman Hindistan Müslümanları bir musibet ile karşı karşıya gelseler yahut her hangi bir şekilde dinî bakımdan rencide edilseler Yüce Allah’ın (C.C.) inayetiyle Müslüman…

Keşmir ve Filistin Lehine Cemaatimizin Hizmetleri

Bu Cemaat’i suçlamakta olan Ahrar ile Cemaat-i İslâmi’nin çabaları daima İslâm çıkarlarına ters olmuştur. Bu bir suçlama olmayıp tarih gerçekleri bunu açık olarak kanıtlamaktadır.

Filistin Sorunu ve Cemaatimiz

Bugün ne Filistin, ne Kudüs ne de Mekke-i Mükerreme hiçbiri sözkonusu değildir. Bugün adıyla bu beldelerin hürmet kazandığı Yüce Rabbimiz'in Celâli sözkonusu olup, Vahdaniyeti (Tek…

Kilise İsa Mesih’i Tanrılaştırmaktadır

“Bizimle Kilise Hıristiyanlığı arasında bir karara varma imkanını daima düşünmekteyim. Ölülere tapma sapıklığı kalbimi kanatmaktadır. Zira aciz bir insana Allah diye tapmaktan ve bir avuç…

Hz. Mehdi (as)’ın Gerçekleştireceği Yüce Görevler

İslâm dini Hz Mehdi (a.s.) vasıtasıyla en yüksek seviyeye ulaşacak; bâtıl inançlar yenilgiye uğratılacak ve Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ümmeti tekrar eski aydın ve yüce mertebeye…

Peygamberimizden sonraki müceddidi nasıl tanıyabiliriz?

Peygamber Efendimiz'den (s.a.v.)sonra İslâmiyeti canlandırmak için Allah (c.c.) tarafından memur edilmiş ıslahatçı veya manevi rehber gelmeyeceğine nasıl inanabiliriz?

Hz. Mirza Gulam Ahmed (a.s.)’ın iddiası

Hz. Mirza Gulam Ahmed’inas iddiası şöyledir: Allahcc onu insanlara hidayet bulsunlar diye ve kendilerine rehberlik etmesi için göndermiştir. Hadislerde zikri geçen Mesih ve Peygamber Efendimizinsav…

Biatın Amacı ve Gayeleri

Hz. Mirza Gulam Ahmed (a.s.) Ludyana’dayken 4 Mart 1888 gününde bir duyuru ile biatın amaç ve gayelerini şöyle izah etti: “Biat işlemi, takvaya bağlı olan kimseleri bir…

Tahrik-i Cedid‘in Talep Ettiği Fedakârlıklar

Şimdi hiç mensubu ve adı kalmayan Ahrar adlı Müslüman olduğunu söyleyen bağnaz bir grup, 1934 yılında dünyevi gücüne dayanarak Ahmediye Cemaati’nin Merkezi olan Kadiyan’ı yerle…

Cemaat Hakkında Kısa Kısa…

Şimdiye kadar bu cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı 207, Bütün yeryüzünde Cemaatimizin merkezlerinin sayısı 1869, Müslüman Ahmediye Cemaatinin şimdiye kadar değişik dillerde yayınladığı…