17.06.2022 - Hz. Ebubekir’in (ra) hilafet döneminde mürtetlere karşı yapılan savaşlar - Müslüman Ahmediye Cemaati

17.06.2022 – Hz. Ebubekir’in (ra) hilafet döneminde mürtetlere karşı yapılan savaşlar

Hz. Halifetü’l Mesih 5 (Allah yardımcısı olsun) 17 Haziran 2022’de İslamabad (UK) Mübarek Camisinde Cuma Hutbesi verdi. Hutbe çeşitli dillerde tercüme ile birlikte MTA televizyonunda canlı olarak yayınlandı.

Huzur-i Enver, kelime-yi şehadet ve Fatiha suresini okuduktan sonra, hz. Ebubekir Sıddik (ra) zamanında, silaha sarılan mürtetlere karşı ikinci ve üçüncü seferleri anlattı. Hz. Huzeyfe (ra) ve hz. Arfece (ra) vasıtasıyla Umman’daki mürtet isyancılara karşı bu harekat yapıldı. Burada putperest kabile Ezed ve diğer Mecusi fırkalar yaşıyordu. Muskat, Suhar ve Debaa buranın sahil şehirleriydi.

Hz. Resulüllah’ın (sav) mübarek döneminde Umman, İranlıların yönetimindeydi ve onlar tarafından atanmış Ceyfer isimli kişi liderdi. Peygamber Efendimiz (sav) Hicri 8 yılında hz. Ebu Zeyd Ensari’yi (ra) İslam’ı tebliğ gayesiyle gönderdi ve hz. Amr bin El-as’ın (ra) eliyle, oranın iki kardeş lideri Ceyfer bin Cülendi ve İbad bin Cülendi’ye hitaben mektup yazarak gönderdi. Mektubu anlattıktan sonra Huzur-i Enver şöyle dedi: bazı rivayetlere göre günlerce süren tartışmalardan sonra bu kardeşler İslam’ı kabul ettiler. Hz. Amr (ra) burada 2 yıla dek kaldı ve halka İslam’ı tebliğ etti, onun başarılı tebliğ çalışmasıyla o bölgedeki halkın ekseriyeti İslam’ı kabul etti.

Hz. Resulüllah (sav) vefat edince Arabistan’ın dört tarafına dinden dönme ve isyan yayıldı. Bunun üzerine hz. Ebubekir (ra), hz. Amr bin As’ın Umman’dan Medine’ye gelmesini talep etti. Diğer taraftan Peygamber Efendimizin vefatından sonra Zültac Leklit bin Malik Ezedi onlar arasında isyana kalktı ve bu, cahiliyet devrinde Şah-ı Umman Cülendi’ye (Umman padişahlarının lakabı) denk kabul edilirdi. Bu adam, peygamberlik iddiasında bulundu ve Umman’ın cahilleri ona uydular, o Umman’ı ele geçirdi. Ceyfer ve kardeşi İbad dağlara sığınmak zorunda kaldılar. Ayrıca Ceyfer, bütün bu durumlardan hz. Ebubekir’i (ra) haberdar ederek yardım talep etti. Hz. Ebubekir (ra) Huzeyfe bin Muhsin Gilfani Humeyri’yi Umman’a ve Arcefe bin Herseme Bariki Ezedi’yi Mehra’ya (Yemen kabilesi) yolladı. Ayrıca şöyle talimat verdi: ikiniz birlikte hareket edin, savaşa Umman’da başlayın, Umman’da savaş olduğunda Huzeyfe komutan olacak ve Mehra’da savaş olduğunda Arcefe komutanlık görevini yürütecek.

Hz. İkrime’nin iki lidere yardım gayesiyle yola çıkması

Müseyleme Kezzab ile yapılan Yemame savaşının detaylarında bahsedildiği gibi hz. Ebubekir (ra) yardım için gelen Şurahbil’den (ra) önce saldırıya geçmeyeceksiniz diye emretmişti. Ancak hz. İkrime bunu beklemeden saldırıya geçti ve bunun sonucunda yenilgiyi tatmak zorunda kaldı. Bunun üzerine hz. Ebubekir ona kırıldı. Umman’a gitmesini ve Ummanlılarla savaşmasını, hz. Huzeyfe (ra) ve hz. Arcefe’ye (ra) yardım etmesini emretti ve ayrıca şöyle buyurdu: İşiniz bitince Mehra ve oradan da Yemen’e gidin, Yemen ve Hazermut’taki işlerde Muhacir bin Ebu Ümeyye’ye destek olun, Umman ve Yemen arasında mürtet olan isyancıları bastırın ve bana savaşta öne çıkan işleriniz ile ilgili haberleri sürekli ulaştırın. Hz. Ebubekir’in (ra) emri üstüne hz. İkrime (ra) askerleriyle birlikte Umman’a doğru Arcefe ve Huzeyfe’nın peşinden yola çıktı ve onlar Umman’a ulaşmadan  önce Umman’a yakın Licam adlı yerde onlarla buluştu.

Umman’da da fitneye son verilmesi ve İslami hükümetin kalıcı temeller üzerine kurulması

Müslüman liderlerin mesajı ulaştıktan sonra Ceyfer ve İbad yerlerinden çıktılar ve Suhar’a gelip kamp kurdular ve hz. Huzeyfe, Arcefe ve İkrime’ye (ra) mesaj göndererek siz de bizim yanımıza gelin dediler. Nitekim Müslüman askerler Suhar’da toplandı ve etraftaki bölgeler mürtetlerden temizlendi. Diğer taraftan Leklit bin Malik İslam ordusunun ulaştığını haber alınca ordusunu alıp çatışmak için çıktı ve Debaa adlı yere kamp kurdu. Müslüman liderler ve Leklit’in yandaşı liderlerin karşılıklı yazışmaları neticesinde onlar Müslümanlarla birleştiler. Debaa adlı yerde her iki ordu arasında şiddetli çarpışma oldu. Başlangıçta Leklit’in üstünlüğü vardı, Müslümanlar neredeyse yenilecekti ama Allah-u Teala lütuf ve ihsanıyla bu nazik vakitte yardım ihsan etti: Bahreyn’in çeşitli kabileleri ve Beni Abdülkays tarafından kuvvetli bir yardım ulaştı. Bundan dolayı Müslümanların kuvveti ve takati arttı ve onlar ilerleyerek Leklit’in ordusuna şiddetle saldırdılar, düşmanın ayakları kaydı ve kaçtılar. Müslümanlar peşlerine düştü ve 10 bin savaşçıyı kılıçtan geçirdiler, çocukları ve kadınları esir aldılar, mallarını ele geçirdiler ve onun beşte birini Arcefe’nin eliyle hz. Ebubekir’e (ra) gönderdiler.

Hz. İkrime’nin (ra) askerlerle birlikte Mehra Kabilesine doğru gidişi

Hz. İkrime (ra) Ummanlılar ve civardaki insanlardan bu harekatı için yardım istedi, hatta Mehra Kabilesi ve etrafındaki bölgeye saldırdı. Onlara karşı koymak için Mehra kabilesinin insanları iki gruba bölünmüştü. Bir grup Cürüt adlı bir yerde, Şehrit adlı bir şahsın komutasında siper almışken, diğer grup Neced’de Beni Muhareb’ten bir şahıs olan Musabbih’in komutasında idi. Aslında, Şehrit ve grubu dışında bütün Mehra kabilesi bu askerlerin komutanına tabi idi. Bu iki komutan kendi aralarında birbirine muhalif idiler, ayrıca da birliklerden her biri kendi komutanlarının başarılı olmasını istiyordu. İşte bunun sayesinde Allah-u Teala Müslümanlara yardım etti, düşmana karşı güçlü kıldı ve düşmanı zayıf kıldı. Hz. İkrime’nin (ra) daveti neticesinde Şehrit İslam’ı kabul etti. Fakat Musabbih’in yanındakilerin ekseriyeti onun küfürden dönmesine mâni oldular. Hz. İkrime (ra) Şehrit ile birlikte onlara doğru ilerledi, iki grup Neced’de karşı karşıya geldiler ve burada Debaa’dan bile daha şiddetli bir savaş oldu, Allah-u Teala mürtet isyancıların askerlerini yenilgiye uğrattı ve liderleri Musabbih öldürüldü.

Hz. İkrime’nin (ra) Yemen tarafına ilerlemesi

Hz. İkrime (ra), Hz. Ebubekir’in (ra) emrini uygun olarak Mehra’dan çıkıp büyük bir orduyla birlikte Yemen’e doğru ilerledi ve nihayet Abyan’a ulaştı. Karargahını güney Yemen’de kurdu ve orada Nakha ve Himyer kabileleri dize getirmekle meşgul oldu ve Kuzey Yemen’e dek ilerlemeye bir türlü sıra gelmedi. Böylece hz. İkrime’nin (ra) doğudan gelmesi, Lehc’de mevcut olan mürtetler topluluğunun yok edilmesinde önemli bir rol oynadı. Yemen ile birlikte Hazarmevt bölgesinde Kunda kabilesi yaşıyordu. Bölgenin yöneticisi hz. Ziyad bin Lebid, zekat konusunda sert davranınca kendisi aleyhinde isyan çıktı. Nitekim hz. İkrime ve hz. Muhacir bin Ümeyye ona yardım için oraya ulaştılar.

Hz. İkrime’nin (ra) Numan bin Cevn’in kızı Esma ile evlenmesi

Bundan önce hz. Halit bin Velit (ra) Ümmü Temim ve Mucaa’nın kızlarıyla evlendiği için, hz. Ebubekir (ra) ona çok gücenmişti fakat buna rağmen hz. İkrime (ra) de aynısını yaptı. Bunun üzerine ordunun bir çok ferdi kendisinden ayrıldı. Bu konu hz. Muhacir’in (ra) karşısına sunuldu ama o da bu konuda herhangi bir karar veremedi ve bütün bu konu hz. Ebubekir’e (ra) yazılıp ayrıca görüşü istenince kendisinden şu emir geldi: İkrime evlenmekle herhangi uygunsuz bir iş yapmamıştır.  Bu konunun perde arkası şuydu: Hz. Resulüllah (sav) bu kız ile evlenmeyi reddettiği için ordunun büyük bir kesiminin düşüncesi şuydu ki Peygamber Efendimizin güzel örneğine uygun davranarak İkrime’nin (ra) de bu kız ile evlenmemesi lazımdı.

Kunda ve Hazermevt’ten sonra Hz. İkrime (ra) Mekke yoluyla Medine’ye ulaştı

Hz. İkrime (ra) Medine’ye ulaştığında hz. Ebubekir (ra) ona, yeni hazırlanan orduyla birlikte Hz. Halit bin Said’e yardım için Şam’a gitmesini emretti.

Beşinci harekat; hz. Şurahbil bin Hasene’nin mürtet isyankarlara karşı seferi

Hz. Şurahbil bin Hasene, Hilafet-i Raşide’nin meşhur ordu komutanlarından birisidir, kendisi hicri 18 yılında 67 yaşında iken Amvas’taki veba salgınında vefat etti. Hz. Ebubekir (ra), Halit bin Velid’i Yemame seferine memur ettiğinde Şurahbil bin Hasene’ye şöyle talimat verdi: Halit seninle buluştuğunda ve siz Yemame harekatını güzel bir şekilde tamamlayıp işiniz bittiğinde Kuzaa kabilesine yönelin ve hz. Amr bin El-As ile birlikte, İslam’a girmeyi reddeden ve muhalefete amade olan o isyancılardan hesap sorun. Kendisi talimata uygun olarak Yemame harekatından sonra Kuzaa’da hz. Amr ile buluştu.

Altıncı harekat; Hz. Amr bin As’ın Kuzaa’daki isyankar mürtetlere karşı seferi

Hz. Ebubekir (ra) bir sancağı hz. Amr’a (ra) vermişti ve kendisinin 3 kabileye, Kuzaa, Vedia ve Haris’e karşı savaşmaya gitmesini emretmişti. Hz. Resulüllah (sav) 8 hicride kendisini Umman’ın yöneticisi  yaptı ve Peygamber Efendimizin vefatına dek kendisi bu görevde kaldı. Ondan sonra kendisi Suriye fetihlerine katıldı ve hz. Ömer’in (ra) hilafet döneminde Filistin’in yöneticisi oldu. Ayrıca onun başarılarından belirgin bir başarısı da Mısır’ın fethidir.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

İslam dinler arası barış ve uyumu nasıl sağlar?

Bir Sonrakini Oku

24.06.2022 – Hz. Ebubekir’in (ra) hilafet döneminde mürtetlere karşı yapılan savaşlar