Hz. Mehdi (a.s.) ın Gerçekleştireceği Söylenen Yüce Görevler - Müslüman Ahmediye Cemaati

Hz. Mehdi (a.s.) ın Gerçekleştireceği Söylenen Yüce Görevler

Hz. Resûlüllah (S.A.V.) müjdesini verdiği Mehdi (AS)’ın bir göz atmak faydalı olacaktır. Bunlardan bu zatın yüceliğinde belirlenmiş olacaktır. Görevlerini yine Hz. Resûlüllah (S.A.V.) bizzat beyan etmişve değişik hadis kitaplarından derlenmiştir. İşte HZ Mehdinin gerçekleştireceği görevler şunlardır:   

O, adalet ile kararını verecek olan bir hâkim, yahut kadı olacaktır. Yine Hz. Resûlüllah (S.A.V.) buyurduğu gibi (Hakemen; adlen) olacaktır. [1]           

Hz. Mehdi (AS) haç ile ilgili bâtıl Hıristiyanlık inancını yok edecek, böylece haçı kırmış olacaktır. Hz. Resûlüllah (S.A.V.) “Yeksirüs-salibe” buyurmuştur. Hz. İmam Bedr-üd Din Aynî (RA) bunun anlamını: “Allah (CC)’nün lütfuyla bunun  anlamını bana açıklamıştır. O,da şudur ki “Kesr-i Salib” (haç kırmak)’ tan murat Hıristiyanların yalanını ortaya çıkarmaktır.” diyerek beyan etmiştir.  [2]         

Hz. Mehdinin gerçekleştireceği bir görevde, domuzu öldürmektir. Hz. Resûlüllah (S.A.V.) “Yaktülül Hinzire” diyerek bu gerçeği dile getirmiştir.  [3]         

Domuz öldürmekten murat domuz niteliği taşıyan; yani kalplerinde haya duygusu bulunmayan ve utanmadan İslamiyet’ ve Hz. Resûlüllah (S.A.V.) saldıran bazı kimseler demektir. (Bu konuyu daha sonra ele alacağız.)         

Hz. Mehdi vasıtasıyla dünyadan haksızlık ve zülüm ortadan kalkacak ve onun yerine adalet yeryüzüne yayılacaktır. [4]         

Hz. Mehdi (AS)’ın gerçekleştireceği bir görev de, bi’atları yok etmek ve İslâm dininin gerçek şeklini ortaya çıkaracaktır. [5]         

Hz. Mehdinin görevlerinden biri de, Hz. Resûlüllah (S.A.V.) buyurduğu gibi: “Dini savaşların şartlarının bulunmayışından dolayı bu savaşları ortadan kaldırmaktır. Yani Hz Mehdi’nin (AS) zamanındaki savaşlar din adıyla değil; aksine siyaset uğruna olacaktır. [6]

Aynı gerçek, Sahih-i Müslim; Kitab-ül İmam’da “Ve leyedaun-nel cizyete” kelimesiyle ifade etmiştir. Yani: Hz. Mehdi (AS) zamanında dini savaşlar olmayacaktır; dolaysıyla “Cizye” ortadan kaldırılmış olacaktır. (Cizye, Müslüman bir ülkede yaşamakta olan gayri Müslimlerin ödediği dini bir vergidir.)  [7]         

Hz. Mehdi (AS) bir görevi de, Hz. Resûlüllah (S.A.V.) buyurduğu gibi: “Müslümanların kalbinde bir birleri aleyhinde bulunan kin ve hasedi yok etmek ve böylece onları gerçek anlamda kardeşler haline getirmektir.” [8]         

Hz. Mehdi (AS) bir görevi de Hz. Resûlüllah (S.A.V.) buyurduğu gibi:  Yani: Hz. Mehdi (AS) manevi bir dini malı dağıtacak, fakat insanlar o malı kabul etmeyeceklerdir. [9]         

Hz. Mehdi (AS) en büyük görevi, Kur’an-ı Kerim de belirtildiği gibi, İslam dinini sair dinlerden daha üstün çıkaracaktır. Hak Te’ala (CC) bu gerçeği:     Ayeti Kerimesi ile beyan etmiştir.   İbn-i Cerir ve Bihar-ül Emvar’da belirtildiği gibi: Hz Mehdi (AS) İslam dinini bütün batıl dinlerden daha üstün çıkaracaktır. Yani Hz Mehdi (AS) zamanında bütün batıl milletler helak edilecektir.  [10] 

Hak Te’alanın (CC) Kur’an-ı Keriminde, milletlerin helâk edilmesi delil ile yenilgiye uğratılmaları demektir.         

Kısacası, İslâm dini Hz Mehdi (AS) vasıtasıyla en yüksek seviyeye ulaşacak; bâtıl inançlar yenilgiye uğratılacak ve Hz. Resûlüllah (S.A.V.) ümmeti tekrar eski aydın ve yüce mertebeye ulaşacak. Dünyada zülüm ve haksızlık ortadan kaldırılacak ve yerine adalet ve insaf doldurulacak. Demek ki Hz Muhammed’in (SAV) ümmetinin geleceği, Hz Mehdi’ye (AS) bağlıdır. O derece yüce bir zatın gelmesini inkar etmek bir Müslüman’a yakışmaz. O derece muazzam ve yüce bir hadisenin gerçekleşeceğini inkâr etmek, Hz Kur’an-ı ve Hz. Resûlüllah (S.A.V.) reddetmek (haşa) demektir.          

Bazı kimse, yalancı birçok insanın sözde Mehdi olduğunu iddia ettiğini ve bu gibi sahte insanların İslâm âleminde çok olduğunu ileri sürerek, artık Mehdilik düşüncesini reddederler. Ancak bu gibi yalancıların, Hak Te’ala (CC) tarafından daima ibret verici bir şekilde cezalandırıldıklarını da unutmamalıyız. Kur’an-ı Kerim ve Hz. Resûlüllah (S.A.V.) Hadislerinde öyle prensipler ileri sürülmüştür ki, biz onlar vasıtasıyla doğru ile sahte arasında hemen fark edebiliriz ve kim doğru,  kimin ise yalancı olduğunu apaçık anlayabiliriz. Kur’an-ı Kerim ile Hz. Resûlüllah (S.A.V.) ileri sürülen bu kural yahut prensiplerden, daha sonra detaylı olarak bahsedeceğiz.             

Buna mukabil bazı kimseler inandıkları şeylerin “Mehdi” olduğuna inanırlar. Öyleyse o şeyler, kendi dilleriyle aslâ “Mehdi” olduklarını iddia etmezler. Bu şaşırtıcı durumda daima bir Farsça bir deyim akla gelir: “Pirler (şeyhler) uçmazlar; ancak onları müritleri uçururlar”


[1] Müsned Ahmed B. Hanbel; C.2; Meymeniye Mat; Mısır; S.411

[2] Ümde-tül Kari; C.5; keza: Şerh-i Müslim Senûsî; C.1

[3] Müsned Ahmed B. Hanbel; S.411

[4] Sünen Ebi Davud; Kitab-ül Mehdi

[5] Bihar-ül Emvar; C.13

[6] Sahih-i Buhari;Kitab-ül Enbiya

[7] Sahih-i Müslim; Kitab-ül İmam

[8] Sahih-i Müslim; Kitap-ül İmam

[9] Sahih-i Buhari, Kitap-ül Enbiya

[10] Sünen ebi Davud

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Hz. Mehdiye Vahiy İnecek mi?

Bir Sonrakini Oku

ÜMMET BÜYÜKLERİNE GÖRE “MEHDİ”