İlahi delil - Müslüman Ahmediye Cemaati

İlahi delil

Kehanet böylece gerçekleşti. 1835’te doğan çocuk 1891’de Vadedilmiş Mesih ve Mehdi olduğunu ilan etti. İddiasını ispat etmek için, bir çok deliller gösterdi ve semavi alametler zikretti. Aynı zamanda, bir takım kehanetlerde bulundu ki, bunlardan bir kısmı kendi hayatı esnasında bir kısmı daha sonra gerçekleşti ve hala da gerçekleşmektedir.          

Muassır ilahiyatçılar onun iddiasını reddetmişlerdi. Onlar, buna sebep olarak, kutsal peygamber Muhammed’in kehanetinin, yani böyle bir iddia sahibinin doğruluğuna alamet olmak üzere muayyen bir ayda ve muayyen tarihlerde vuku bulacak ay ve güneş tutulmalarının, henüz gerçekleşmediğini söylemişlerdi. Binaen aleyh, onlara göre, o mehdi olamazdı. Lakin, Allahü Teala daima vaadini tutar ve samimi kullarına sevgi ve vefakârlık gösterir. Kendi ilahi vaadine ve resulü kutsal Muhammed’in kehanetine uygun olarak, ay ve güneş tutulmaları, 1894 yılında, aynen önceden haber verilen ayda ve tarihlerde vuku buldu ve böylece Muhammed’in (üzerine selam) Allah’ının kadir-i mutlak olduğu bütün dünyaya ayan oldu. Allah bu semavi alameti yalnız bir kere değil, iki kere zahir etti; çünkü aynı alamet ertesi sene Batı yarımkürede tekrar zuhur etti. Doğu ve batı- eski dünya ve yenidünya- milletleri Allah’ın kudret ve izzetini ve kutsal peygamber Muhammed ile onun manevi oğlu Hazreti Mirza Gulam Ahmet’in geçekliğine şahadet etsinler diye, ay ve güneş tutulması aynen önceden haber verilen ayda ve tarihlerde vaki oldu.         

İlahi menşeli bilgiye dayanarak böyle bir kehanette bulunan kutsal Muhammed ve şahsında bu kehanet gerçekleşmiş olan manevi oğlu Hazreti Mirza Gulam Ahmet, Allah’ın büyük kullarıdır.         

Muhammed’den (üzerine selam) Mirza Gulam Ahmed’e kadar geçen bin üçyüz yıl esnasında birkaç kişi Mehdi olduklarını iddia etmişlerdi. Fakat, ay ve güneş Hazreti Mirza Gulam Ahmed’den gayrisinin gerçekliğine şahadet etmemişti. Yalnız bu hadise bile, tebliği bu akşam tarafından size bildirilen ve gerçekliğine ay ve güneş şahit olan bu iddia sahibinin iddiasını ciddiyetle ve tarafsız bir zihniyetle düşünmemiz ve dikkate almamız için kâfi bir sebeptir.         

Şimdiye kadar aydan ve güneşten konuştuk. Şimdi de yeryüzüne dönelim ve onun ne söylediğini bir dinleyelim. Vadedilmiş Mesih ve Mehdi’nin ortaya çıkması ile garip ve harikulade olaylar, muazzam maddi ve manevi değişiklikler vuku bulması mukadderdi.         

Filvaki; birçok inkılâplar ve büyük tarihi değişiklikler, onun Mesih ve mehdi olarak ortaya çıkması ile başlayan aynı muazzam cereyanın muhtelif cepheleri olup, gerçekliğinin birer şahididir. Hem de, bu harikulade olaylar kutsal Muhammed’in ve Vadedilmiş Mesih’in önceden haber verdikleri şekilde cereyan etmektedir.         

Vadedilmiş Mesih’in tebliğe memur olduğu ilk günlerde, Batı’nın medeniyetine ve kudretine rakip olacak hiçbir doğulu millet yoktu. Sonraları, bazı Doğu milletlerinin Batı hâkimiyetine ve üstünlüğüne meydan okuyacak kadar önemli dünya devletleri olarak yakında ortaya çıkacağı, 1904’te kendisine vahyedildi. Bunu akabinde, Japonya Rusya’yı 1905’te mağlup ederek, Doğulu bir dünya devleti olduğu iddiasını ispat ve teyit etti. Daha sonra, ikinci Dünya Harbi’nde Japonya’nın sukutunu müteakip, doğulu büyük bir dünya devleti olarak Çin ortaya çıktı. Bu iki milletin birer büyük devlet olarak ortaya çıkması tarihin seyrini değiştirdi ve yıllar geçtikçe onların tesiri büyük ölçüde kendini hissettirecektir.         

Bütün bunlar, Allah’ın iradesine uygun olarak, vadedilmiş Mesih’e vahyedildiği şekilde vuku bulmuştur. 20. yüzyılın bütün dünyada tesiri çok hissedilen başka bir olayı, Çarlığın ve emperyalist Çarlık rejiminin tasfiyesi ve Komünizmin galebesidir. Tarihin akışını değiştirdiği görülen Rus ihtilali, Vadedilmiş Mesih’in istikbali önceden haber veren beyanlarına tamamı ile uygun düşmüştü.         

O, ilahi vahye dayanarak, Rus Çarı ile hanedanının ve çarlık hükümetinin büyük belalara ve dertlere uğrayacağını da 1905’te haber vermişti. Şayanı hayretti ki, bu kahinane beyanın ilan edilmesi üzerinden birkaç ay geçmişken, Çarlığı ve Çar hanedanını on iki veya on üç sene sonra ortadan kaldıracak olan bir siyasi parti kurulmuştu.         

En sonunda komünizmin ortaya çıkıp geniş ölçüde dal budak salması, açıklayamaya hacet kalmayacak kadar malumdur. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki, çarlık rejiminin yıkılması ve Rusya ile başka yerlerde Komünizm’in zafer kazanması, insanlık tarihinde ıstırap duymadan okunamayan ve önem verilmemesi katiyen caiz olmayan facialarla dolu bir fasıldır.         

Sizin memleketiniz de (Konferansın verildiği İngiltere) dâhil olmak üzere, dünyada hiçbir memleket komünizmin sademelerinden ve tesirlerinden kurtulamamıştır. Fakat biz, hadiselerin cereyan tarzı karşısında şaşırmadığımız gibi, itidalimizi de kaybetmemişizdir. Onların şiddeti, sürati ve istikameti Vadedilmiş Mesih tarafından daha önceden haber verilmiştir ve ilahi planın yerine gelmesinde ziyadesi ile amil oldukları çok geçmeden anlaşılacaktır.         

Vadedilmiş Mesih ve Mehdi’nin zamanında iki büyük devlet ortaya çıkacağı ve dünyanın iki düşman gruba ayrılacağı önceden haber verilmişti ve bu haber tafsilatlı ve sarihti. Başka hiçbir devlet onların hâkimiyetine meydan okuyamayacaktı. Onlar en sonunda birbirleri ile çarpışacak ve bu esnada yok olacaklardı.         

Mamafih, Vadedilmiş Mesih’in önceden bildirdiği yegâne harp bu değildir. O, bütün dünyaya şamil beş büyük felaket hakkında kehanetle bulunmuştu.         

Birinci Dünya Harbi ile ilgili olarak, onun dünyayı birdenbire bastıracağını ilan etmişti. Yolculuğa çıkanlar, seyahat edenler, büyük sıkıntılarla karşılaşacaklardı. Nehirler akan kanlardan kızıllaşacaktı. Gençler manevi darbelerin şiddetli tesiri ile erken ihtiyarlayacaklardı. Dağlar intifak edip kaybolacaktı. Harbin dehşetleri insanı çılgına düşürecekti. Bu, Çar’ın ortadan kalkacağı zaman olacaktı.  Dünya Komünizm’inin tohumu ekilecekti. Donanmalar harbe hazır tutulacaktı. Büyük deniz savaşları cerayan edecekti. İmparatorluklar yıkılacak, şehirler mezarlığa dönecekti.         

Bu muazzam felaketin peşi sıra, daha mühlik neticeler doğuracaktı olan daha da geniş ikinci bir dünya harbi çıkacaktı. Bu ikinci dünya Harbi dünyanın haritasını değiştirecek ve milletlerin kaderini yeni bir biçime sokacaktı. Komünizm dünyada bir kuvvet haline gelecek ve emirlerini dikte etmeye başlayacaktı. Geniş bölgeler onun nüfuzu altına girecekti.         

Bu kehanetler ikinci Dünya Harbi’nden sonra aynen yerine geldi. Evvela birçok Doğu Avrupa memleketi ve arkasından yediyüz milyonluk Çin kominist oldu. Afrikanın ve Asyanın yeni milletleri Komünizm’in son derece tesiri altında bulunuyor. Dünya birbirine düşman iki gruba ayrılmıştır ve bu gruplar dünyayı bir ölüm ve yıkım cehennemi içine sürüklemeye hazır bulunan son sistem silahlarla tepeden tırnağa kadar silahlanmıştır.         

Vadedilen mesih, İkinci Dünya Harbi’ni hatta daha da geniş bir üçüncüsünün takip edeceğine dair başka bir kehanette de bulunmuştur. İki muhasım taraf o kadar ani bir şekilde çarpışacaklar ki, herkes gafil avlanacaktır.        

Gökten ölüm ve yıkım yağacak ve muazzam alevler dünyayı saracaktır. Modern medeniyet devi yere yıkılacaktır. Bu hengame içinde komünistler de, onlara düşman olanlarda mahvolacaktır. Bir taraftan Rusya ve peykleri, öte yandan Amerika ve müttefikleri çökecek, kudret ve ihtişamları sönecek, medeniyetleri yok olacak ve sistemleri parçalanacaktır.         

Kurtulup hayatta kalanlar bu facia karşısında şaşkına dönecekler. Rusya, Batıya nazaran, bu felaketten kendini daha evvel toplayacaktır. Kehanetten, Rusya halkının süratle kalkınacağı ve çoğalacağı anlaşılmaktadır. Onlar yaratıcıları ile uzlaşacaklar, İslamiyeti ve kutsal İslam peygamberi Muhammed’i kabul edeceklerdir. Allah’ın ismini dünya yüzünden ve kendisini göklerden sürüp atmaya çalışan bir millet akılsızca davrandıklarını anlayacak ve Allah’ın birliğine kuvvetle inanarak Ona bağlanacaklardır.         

Söylediklerim size hayal mahsulü gibi gelebilir. Fakat, üçüncü Dünya Harbi’nden sağ çıkanlar sözlerimin doğruluğuna şahadet edeceklerdir. Bunlar Allah’ın sözleridir ve yerine gelecektir. Kimse Onun takdirine engel olamaz.         

Üçüncü Dünya harbi’nin sonu, İslamiyetin zaferinin başlangıcı olacaktır. İnsanlar yığın yığın İslamiyetin gerçekliğine iman getirecekler, hak dinin yalnız İslamiyet olduğunu ve ancak Muhammed’in tebliği vasıtası ile insanlığın kurtulabileceğini takdir edeceklerdir.         

Bütün bu hadiseler insanlık tarihinde önemli dönüm noktalarıdır. Doğu ufkunda evvela Japonya’nın ve sonra Çin’in büyük birer devlet olarak belirmesi, Çarlık Rusya’sının ortadan kalkması, Komünizm’in muzaffer olup dünyada nüfuz kazanması, dünya haritasını değiştiren Birinci Dünya Harbi ve dünyada kıyamet kopmasına benzer karışıklıklar meydana getiren ikinci Dünya Harbi alelade olaylar değildir.         

Bunlar, Vadedilmiş Mesih’in önceden haber verdiği şekilde vaki oldu. Kendisi 26 mayıs 1908’de ilahi memuriyetini ikmal edip Allah’ın rahmetine kavuştu. Lakin onun bu kehanetleri mezkur tarihten çok evvel geniş ölçüde yayınlanmıştı. Bu ciheti gözden kaçırmamak gerekir.         

Binaenaleyh, İslamiyetin nihai ve cihanşümul zaferine dair olan vahiy ve kehanetler de, zamanı gelince, muhakkak gerçekleşeşektir. Çünkü, onlar aynı zincirin halkalarıdır. İslamiyetin tekrar canlandığını gösteren alametler şimdiden ortaya çıkmıştır. Bu alametler aşikar olmasa bile, yine de kolayca seçilebilmektedir. İslamiyetin güneşi en sonunda bütün ihtişami ile meydana çıkacak ve dünyayı ışıklandırıcaktır. Fakat bundan evvel, dünyanın başından, insanlığı sarsacak ve uslandıracak yeni bir harb yeni bir kanlı macera geçmesi iktiza ediyor.         

Fakat baylar, unutmayın ki, bu kehanett bütün diğer kehanetler gibi, bir ihtar, bir ikazdır. İnsan Rab’bine yönelir, pişmanlık duyar ve halini islah eylerse kehanetin yerine gelmesi geciktirilebilir ve hatta önlenebilir.         

İnsanoğlunun zenginlik, kuvvet, şöhret ve şan gibi sahte tanrılara tapmaktan vazgeçmesi, Rab’bi ile hakiki ve samimi münasebet kurması, bütün kötülüklerden ve günahlardan sakınması, Allaha ve insanlara karşı vazifesini yapması ve insanlığın gerçek refahı uğrunda çalışmayı öğrenmesi şartı ile, Allah’ın gadabından kurtulma imkanı henüz mevcuttur.         

Herşey, bugün dünyaya hakim olan ve servet, kuvvet, şan ve ihtişam şarabının başlarına vurması ile kendilerinden geçen milletlere bağlıdır. Onlar bu mestlikten ve sarhoşlıktan vazgeçmeye hazır mıdırlar? Manevi ve ruhi saadete nail olmaya istekli midirler? Hazır ve istekli değillerse Allha’ın gadabı muhakkak suretle gelecektir. Saptıkları kötü yoldan dönmezlerse, kibirlerinden ve azametlerinden vazgeçmezlerse, taptıkları sahte tanrılarla sahip oldukları servet ve kudret onları tedip sillesinden kurtaramayacaktır.         

Binaenaleyh, hem kendinize hem de çocuklarımıza karşı müşfik olunuz. Merhameti ve şefkati ve ihsanı bol olan Rab’binizin sesine kulak tutunuz. Allah’tan size şefkat ve merhametle bakmasını, gerçeği kabul etmenize ve ondan yararlanmanıza fırsat ve ve imkan vermesini niyaz eylerim.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Hıristiyan saldırısının hedefi daima İslamiyetti

Bir Sonrakini Oku

Öğretmen ve mürşit