Mta-türk videolar için tıklayınız.

Hz. Mehdinin (as) zamanını gösteren alametlerden Kütüb-ü Sitte’de, Fiten ve Eşraat-üs saat bölümünde bahsedilmiştir. Deccal ile ilgili hadislerden bir kısmı aşağıdadır:

Sünen-i İbn-i Maceh, Kitab-uü Fiten’de ayrıca:

Yani: Hz. Enes B. Malik’in (ra) bildirdiğine göre, Hz. Resulüllah (sav): “Deccalın iki gözü ortasında “Kaf, Fe, Ra” yani “Kafir” yazılı olacaktır” buyurdu. (Sünen İbn-i Maceh’e göre bilgili ve bilgisiz her mümin bu kelimeyi okuyacaktır.)[1]

Yani: “Mesih-üd Deccal’ın sağ gözü kör, sanki kurumuş bir üzüm gibi olacaktır.”[2]

Yani: “İyi dinleyiniz! (dikkat) Deccalın sağ gözü kör olacak ve göz bebeği çıkık olacaktır.”[3]

Hz. Abdullah B. Ömer’in bildirdiğine göre, Hz. Resulüllah (sav): “Bu gece (rüyada) kendimi Kabe’nin yanında gördüm. Bir de ne göreyim ki kısa ve kıvırcık saçlı, sağ gözü kör olan bir adamı görmeyeyim mi? Bu kimdir diye sorduğumda “Bu Mesih-üd deccal’dir” dediler buyurdu”[4]

 

Hz. Ebu Said Hüdri’nin (ra) bildirdiğine göre bir gün Hz. Resulüllah (sav) bize deccal hakkında çok uzun bir söz söyledi. Bu arada şöyle buyurdu: Deccal “ben bu adamı öldürüp tekrar dirilteyim mi? Bu konuda bir şüpheniz var mı?” diyecek. İnsanlar “hayır” diyecekler. (Bunun üzerine) Deccal o adamı öldürecek, daha sonra tekrar diriltecek. [5]

 

Deccalın bir alameti şöyle dile getirilmiştir:Yani: (Deccal) körleri ve alacalıları iyileştirecek ve de ölüleri (ölüye benzeyen hastaları) da diriltecek. O insanlara: “Ben sizin Rabbinizim” diyecek.[6]Deccalın başka bir alameti:"Deccalın gözü yeşil olacaktır."Aynı eserde Deccalın başka bir alameti de:Deccalın bir eşeği olacak, Deccal da ona binecek. Eşeğinin her iki kulağı arasındaki mesafe, kırk arşın (metre) olacaktır.[7]Deccalın bir alameti de Yani: Deccal gökyüzüne (bulutlara) emredecek, o da yağmur yağdıracak. İnsanlar da (o yağmurun yağdığını) görecekler.[8]Aynı Hadis Sünen İbn-i Maceh’de şöyle rivayet edilmiştir.Yani: Deccalı tanımanın yolu şudur ki o, gökyüzüne “yağmur yağdır” diyecek, o da yağmur yağdıracak. Keza Deccal yeryüzüne “bitki çıkar” diyecek, o da bitki çıkaracak.[9]

Yecüc-Mecüc Meselesi

Yecüc ve Mecüc meselesine gelince, bunlardan Kehf suresinde şöyle bahsedilmiştir;(Kehf (18) Suresi;95)Yani: Dediler ki Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi?[10]Yine aynı Surede şöyle bir haber verilmiştir:(Kehf (18) Suresi; 100)Yani: Biz o gün onları bırakırız, dalgalar halinde birbirlerine girerler. Sûr’a üflenince hepsini bir araya toplarız.[11]Keza Enbiya Suresinde Yecüc ve Mecüc’den şu kelimelerle bahsedilmiştir:Helak ettiğimiz bir belde için artık (yeniden mamur olmak) imkansızdır; çünkü onlar geri dönmeyeceklerdir. Nihayet Yecüc ve Mecüc (sedleri) açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman, (Enbiya Suresi; 96-97) [12]Aynı ayetler Prof. Dr. Süleyman Ateş tarafından şöyle çevrilmişlerdir: Helak ettiğimiz bir ülkeye, artık (dünya hayatı) haramdır. Onlar bir daha (hayata) dönemezler. Nihayet Yecüc ve Mecüc (sedleri) açıldığı zaman onlar her tepeden (dünyaya saldırdılar). [13]Hadislerde Yecüc ve Mecüc:Bu ayetlerin detaylarına geçmeden önce, Hz. Resulüllah’ın (sav) bu konudaki bazı hadislerine göz atmamız gerekir. Böylece deccal ve Yecüc-Mecüc konularını anlamamız kolaylaşmış olacaktır.Yecüc-Mecüc meselesinden değişik hadislerde bahsedilmiştir. Birkaç hadis aşağıdadır:Yani: Yüce Allah (cc) Yecüc ve Mecüc’ü ortaya çıkaracak. Onların ilk kısmı bir gölün suyunu içecekler. Daha sonra onların son kısmı gelecek ve su isteyecek. Ancak orada bir damlacık su dahi bulamayacaklar. [14]Yani; Yecüc ve Mecüc’ün (kapıları) açılacak… Onlar yeryüzünün sularını içip bitirecekler. Öyle ki onların bazıları bir nehirden geçecekler ve onun suyunu içip onu kurutacaklar. Daha sonra onların ardından gelenler aynı nehirden geçecekler ve burada bir zamanlar su vardı diyecekler… Onlardan birisi: “Biz bu insanların işini bitirdik, şimdi artık gökyüzündekiler kaldı diyecek. Bunun üzerine onlardan birisi silahını kımıldatacak. Daha sonra onunla gökyüzüne doğru ok atacak. Onun oku da kan kırmızı olarak geri dönecek.” [15] Bu mealde, çok az kelime değişikliği ile birçok hadis Kütüb-ü Sitte’de mevcuttur. (Bakınız; Sünen İbn-i Maceh; Kitab-ül Fiten, Mişkat-ül Mesabih; c.3; Bab-ül Alamat Beyne Yedeyissaati ve zikriddeccal, Kenz-ül Ümmal; El-Fasl-ürrabi Fil eşrat-il Kübra lil kıyame vb.)Yecüc ve Mecüc ile ilgili daha birçok hadis vardır. Kenz-ül Ümmal’daki bir hadis şöyledir:“Yecüc ve Mecüc’ün öyle kadınları olacaktır ki onlar kiminle ve nasıl isterlerse cinsî münasebette bulunacaklardır.” [16]Sünen İbn-i Maceh, Kitab-ül Fiten’de; Nevas B. Saman’ın (ra) bildirdiğine göre, Hz. Resulüllah (sav):“Aranızda her kim onu görürse, ona Kehf Suresinin ilk ayetlerini okusun.” [17] Deccal, Yecüc-Mecüc Ne Demektir?Yukarıda örnek olarak derlediğimiz Ayetler ve Hadislerde Deccal ile Yecüc ve Mecüc’ün belli başlı alametleri beyan edilmiştir. Bunları şöyle özetleyebiliriz:Deccal’ın gözleri arasında “kafir” yazılı olacak ve bilgili yahut bilgisiz her Müslüman onu okuyabilecektir.Sağ gözü kör olacaktır. (Sağdan murat, din olduğuna göre demek ki Deccal din bakımından kör olacaktır.)Bir insanı öldürüp diriltecektir. (Hastanelerde, hastalar makinelar vasıtasıyla yaşatılıyor ve ameliyata alınıyorlar. Bir bakıma ölülere benzeyen bu hastalar tekrar ihya ediliyorlar.)Tedavisi imkansız görünen hastalıklar bile Deccal vasıtasıyla tedavi edilecekler.(Batıdaki Hıristiyanlarda olduğu gibi) Deccal’ın gözlerinin rengi siyah değil, yeşil olacaktır.Deccal istediği zaman yağmur yağdıracaktır ve yerden (seralar, gübreler, makineler vs. vasıtasıyla) istediği ürünü elde edebilecektir.Deccal’ın bineceği eşek, alelade bir eşek olmayıp upuzun bir varlık olacaktır. Her iki kulağı (ucu) arasında kırk arşın gibi çok uzun bir mesafe bulunacaktır.Yecüc ve Mecüc meselesine gelince, onlar dünyada fesat çıkaran ve huzursuzluk yaratan; bütün dünyaya musallat olan; arada birbirleriyle savaşan kimselerdir. Bunlar gökyüzüne doğru oklarını (füzelerini) fırlatacaklardı ve okları da kendilerine kan kırmızı olarak geri döneceklerdi. Bunların bir özelliği de  çok serbest olarak kadınlarla ilişki kurmak olarak belirtilmiştir. Ayrıca bunlar (barajlar inşa ederek) göllerle nehirlerin sularını da idare edebilecekler ve nehirlerin sularını kontrol ederek o nehirleri yahut gölleri kurutabileceklerdir. Bunlar su dalgaları, yani deniz suyu üzerinden yolculuk edeceklerdir. “Hedeb” su dalgası ve suyun dalgalar halinde cereyan etmesi demektir. Münced adlı sözlükte bu kelime bu şekilde izah edilmiştir.

Deccal ve Yecüc-Mecüc Kimlerdir?

Açıkçası bu Ayetler ve Hadislerde Hıristiyan âleminin bir portresinin çizildiğini görmekteyiz. Sayılan özelliklerin hepsi Batı Hıristiyan âleminde mevcuttur. Hz. Resulüllah (sav)’in bunlara verdiği genel isim “Deccal” ismidir (Deccal, lügat bakımından yalancı demektir. Bu konuyu daha sonra tekrar ele alacağız). Daha sonra Hz. Resulüllah (sav) bunları ikiye bölerek, “yecüc ve Mecüc” diye iki isim vermiştir. Batı Hıristiyanları da bugün “Kapitalist” ve “Sosyalist” olarak iki kısma ayrılırlar. Her iki grup ta oklarını, yani füzelerini gökyüzüne fırlatmaktadırlar. Bu füzeler geri döndüğü zaman, atmosfere girince sürtüşme neticesinde kırmızılaşmaktadır.Bunların bir özelliği de dünyada büyüklük taslamak ve fakir kavimlere sözde yardım etmek yahut yiyecek vermektir. Ancak Hz. Resulüllah (sav)’in buyurduğu gibi, bunların yardımı aslında insanları yakıp kül eden ateşe benzemektedir.

Deccal’ın Sözlükteki Anlamı:

Sözlük bakımından deccal ne demektir? Bu sorunun cevabını da araştıralım. “Lisan-ül Arap” adlı büyük sözlükte bu kelime şöyle izah edilmiştir:Sözlükteki açıklamaların Türkçe karşılığı yazılmamış.[18]Bu sözlüklerden anlaşıldığına göre Deccal ile yecüc ve mecüc aslında büyük bir topluluğun ismidir. Bunlar ticaret gayesiyle mallarını dünya ülkelerine taşırlar ve bu gaye ile deniz suyu üzerinde yolculuk yaparlar (21;97) Bunların en büyük özellikleri de yalan söylemek ve insanları aldatmaya çalışmaktır.Hz. Resulüllah (sav) Kehf Suresinin ilk ayetlerini okuyarak deccal’ı tanıyabileceğimizi beyan etmiştir. Kehf Suresinde Hak Teala (cc):“Allah çocuk edindi” diyenleri uyarmak için kulu Muhammed’e eğri bir taraf bırakmadığı dosdoğru Kitab’ı indirmiştir.Allah’ın çocuk edindiğine dair ne kendilerinin ve ne de babalarının bir bilgisi vardır. Ağızlarından çıkan söz ne büyük bir iftiradır. Onlar yalnız ve yalnız yalan söylerler. [19]Bu Ayet-i Kerimelerden açıkca anlaşıldığına göre Deccal taifesi, Yüce Allah’a (cc) haşa! Bir oğul isnat eden ve böylece en büyük yalanı söyleyen Hıristiyan papazları ve onların yardımcılarıdır.Deccalın bir özelliği kadınlarla istediği gibi, hiçbir kayda tabi olmaksızın serbestçe cinsî münasebette bulunmaktır. Bu çirkin vasıf, Batı âleminde alışkanlık haline gelmiştir. (Maalesef İslam ülkeleri bile bir dereceye kadar bu çirkin alışkanlıktan etkilenmektedirler.) Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl bir milyonu aşkın, çocuk yaştaki kızlar evlilik dışı cinsî ilişki sonucu hamile kalmaktadır. [20]İngiltere’de yüzde yetmiş beş gençler, daha onaltı yaşına varmadan cinsî ilişkiye girmiş oluyorlar. [21]Avrupa, ABD ve diğer Batılı Hıristiyan ülkelerde insanlar evlenmeden karı-koca hayatı yaşıyorlar. Keza boşanmalar da çok artmıştır. Evliliklerin yarısından fazlası boşanma ile sonuçlanmaktadır.[22]Almanya’nın Harvestehude şehrinde, St. Johannis adlı kilisede, insanları çekmek gayesiyle seks filmleri gösterilmiştir. [23]Kısacası Hz. Resulüllah’ın (sav) 1400 sene önce Yüce Rabbinden bilgi alarak verdiği haberler aynen gerçekleşmiştir. Bu önceden verilmiş olan haberlerin vuku bulmuş olması, artık Hz. Mehdi’nin (as) de ortaya çıkmış olmasını gerektirmez mi?Yüceler yücesi Peygamberimizin (sav) mübarek lisanından çıkmış olan her kelimenin tam zamanında gerçekleşerek vuku bulması gereklidir. Hz. Mehdi’nin (as) ne zaman ortaya çıkacağı ile ilgili, Yüce Allah’ın (cc) Habibinin (sav) önceden verdiği haberler gerçekleşmiş olduğuna göre, Resulüllah (sav)’in manevi bir evladı olan Hz. Mehdi’nin de ortaya çıktığını  ve çok yüksek sesle Mehdilik iddiasında bulunduğunu da hem dinlememiz, hem de iddiasını incelememiz pek gereklidir.

 

[1] Sahih-i Müslim, Kitab-ül Fiten ve Eşraat-üs Saat, Bab-ü Zikriddeccal

[2] Kenz-ül Ümmal; Cilt 14; Bab-ü Hruruc-id Deccal – Mişkat-ül Mesabih, Kitab-ül Fiten, Bab-ü Zikriddeccal

[3] Kenz-ül Ümmal; Cilt 14; Bab-ü Huruc-id Deccal

[4] Mişkat-ül Mesabih; Kitab-ül Fiten; C.3; S.1513-1514

[5] A.G.E., Bab-ü Sıfat-üd Deccal

[6] A.G.E., Hadis no:38795, s.318; Beyrut 1985

[7] A.G.E., Hadis no:38819; c.14; s.325, Beyrut 1985

[8] A.G.E., Hadis no:38819; c.14; s.325;

[9] Sünen İbn-i Maceh; Kitab-ül Fiten; Bab-ü Fitnetiddeccal

[10] Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali; Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları; No:86; Ankara 1993; Sayfa 302

[11] Kuran-ı Kerim ve Türkçe Anlamı; Diyanet Yayınları; No:217; Ankara 1983; S.303

[12] Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali; Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları; No:86; Ankara 1993; Sayfa 329

[13] Kuran-ı Kerim ve Yüce Meali; Kılıç Kitabevi; Ankara 1980; s.329

[14] A.G.E.; C.14; Hadis No:38791; S.315

[15] A.G.E.; Hadis no:38871, S.340

[16] A.G.E.; c.14; s.340; Hadis no:38870; 1985 Beyrut Baskısı

[17] A.G.E. Bab-ü Fitnetid-deccal

[18] Sözlükteki açıklamaların Türkçe karşılığı yazılmamış

[19] Kuran-ı Kerim ve Türkçe Anlamı; Diyanet Yayınları; No:217; S. 293

[20] Milliyet Gazetesi; 4 Aralık 1985

[21] Ceng Gazetesi; 13 Şubat 1996

[22] Ceng Gazetesi; Londra; 2 Mayıs 1991

[23] Bild Gazetesi; Hamburg; 18 Kasım 1997; S.4


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

İlgili Diğer Konular

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Vadedilen Mesih ve Mehdi’nin (as) olağanüstü İslam hizmetleri


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 173

Bu kitap Vâdedilen Mehdi ve Mesih (a.s.)’ın Dördüncü Halifesi Mirza Tahir Ahmet hazretlerinin körfez savaşı esnasında vermiş olduğu cu...

Video

Ses-mp3

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler