Dini Bilgiler Dördüncü Bölüm: Sahabeler ve İslam Büyükleri - Müslüman Ahmediye Cemaati

Dini Bilgiler Dördüncü Bölüm: Sahabeler ve İslam Büyükleri

Soru 1: Şeyheyn ile kastedilen nedir? Hz. Resulüllah’ınsav onlarla ne gibi akrabalığı vardır?

Cevap: Hz. Ebubekirra ve Hz. Ömer’era şeyheyn denir. Her ikisi de Hz. Resulüllah’ınsav kayınpederi idiler ve her ikisi de Hz. Resulüllah’ınsav vefatından sonra sırayla onun halifeleri oldular.

Soru 2: Hz. Ebubekir’inra mübarek ismi nedir?

Cevap: Hz. Abdullah bin Ebu Kuhafera.

Soru 3: Aşere-i Mübeşşere kimlerdir?

Cevap: Hayattayken cennetle müjdelenen, Hz. Resulüllah’ınsav, onun için canlarını feda etmeye hazır olan on sahabesidir. Onların isimleri şöyledir:

Hz. Ebubekir Sıddikra

Hz. Ömer bin Hattabra

Hz. Osman bin Afvanra

Hz. Ali bin Ebi Talipra

Hz. Abdurrahman bin Avfra

Hz. Ebu Ubeyde bin El-Cerrahra

Hz. Said bin Zeydra

Hz. Talha bin Ubeydullahra

Hz. Zubeyr bin El-Avvamra

Hz. Sad bin Ebi Vakkasra

Soru 4: Zinnureyn (iki nur sahibi) ile kastedilen kimdir? Neden?

Cevap: Hz. Osman Ganira. Çünkü o, ayrı ayrı zamanlarda Hz. Resulüllah’ınsav iki kızı ile evlenmişti.

Soru 5: Hz. Resulüllahsav tarafından İslami bir birliğin komutanı tayin edilen, azat edilmiş bir kölenin adını söyleyiniz.

Cevap: Hz. Zeyd bin Harisera.

Soru 6: Hz. Resulüllah’ınsav derbar (devlet işlerinin görüşüldüğü resmi toplantı yeri) şairinin ismini söyleyiniz ve onun bir şiirini söyleyiniz.

Cevap:  Hz. Hasan bin Sabitra.

Tercümesi:

Ey Resulüllah’ın düşmanları! Babam, büyükbabam ve benim onurum ve şerefim, Hz. Resulüllah’ın onurunu korumak için sizin karşınızda bir siperdir.

Soru 7: Hz. Aişera hatemennebiyyin’in manasını nasıl anlatmıştır?

Cevap:

Tercümesi: Hz. Resulüllahsav hatemül enbiya deyiniz ama ondan sonra bir peygamber yoktur demeyiniz.[1]

Soru 8: Hz. Ömerra ve Hz. Alira kimler tarafından ve ne zaman şehit edildi?

Cevap: Hz. Ömerra İranlı bir köle olan Ebu Lü’lü tarafından 1 Muharrem 23 Hicri, ve Hz. Alira 21 Ramazan-ı Mübarek 40 Hicri tarihinde Abdurrahman Bin Mülcem Harici tarafından şehit edildiler.

Soru 9: Hz. Osman’ınra şehadet olayını kısaca anlatınız.

Cevap: Abdullah bin Seba’nın yandaşları Medine’yi ablukaya aldılar.  Hz. Osman’a saldırarak 18 Zilhicce 35 Hicri tarihinde, miladi takvime göre 20 Mayıs 656’da şehit ettiler. Kendisi o anda evinde Kuran-ı Kerim okuyordu.

Soru 10: Tabiin ile kastedilen nedir? 2 meşhur isim söyleyiniz.

Cevap: Sahebelerin sohbetinden feyiz almış olan kişilere Tabiin denir. Hz. Hasan Basrira ve Hz. Uveys Karnira onlardan ikisidir.

Soru 11: Hz. Resulüllahsav zamanındaki hanım şairlerden birinin ismini söyleyiniz.

Cevap: Hz. Hansara.

Soru 12: Bir Müslüman hanım sufî’nin ismini söyleyiniz.

Cevap: Hz. Rabia Basrira.

Soru 13: Dört fıkıh imamının ismini söyleyiniz.

Cevap:

Hz. İmam Ebu Hanifera (80 H. – 150 H.)

Hz. İmam Şafira (105 H. – 204 H.)

Hz. İmam Malikra (95 H. – 179 H.)

Hz. İmam Ahmed Bin Hanbelra (164 H. – 231 H.)

Soru 14: Ümmet Muhammed arasından her yüzyılda gelen müceddidlerin isimlerini sırasıyla söyleyiniz.

Cevap:

Hz. Ömer Bin Abdulazizra

Hz. İmam Şafira veya bazılarına göre İmam Ahmed Bin Hanbelra

Hz. Ebu Şerahara ve Ebul Hasan Eş’arira

Hz. Ebu Abdullah Neşapurira Hz. Kazi Ebubekir Bakilanîra

Hz. İmam Gazalira

Hz. Seyyid Abdulkadir Geylanîra

Hz. İmam İbni Teymiyera ve Hz. Hace Muinüddin Çiştî Acmerîra

Hz. Hafız İbni Hacer Eskalanîra ve Hz. Salih Bin Ömerra

Hz. Allame Celalüddin Suyutîra

Hz. İmam Muhammed Tahir Gucaratîra

Hz. Müceddid Elfi Sanî Ahmed Sirhindîra

Hz. Şah Veliyullah Muhaddes Dehlevîra

Hz. Seyyid Ahmed Şehid Barelevîra[2]

Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyanî Mesih-i Mevud ve Mehdi-yi Mevudas

Soru 15: Hz. Nimetullah Veli hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap: Hz. Nimetullah Veli, Delhi’nin etrafında yaşamış olan keşif ve keramet sahibi çok ermiş bir evliya idi. Onun çok yüksek manevi kemalatının bir hatırası, İmam Mehdinin zuhur etmesi ile ilgili kasidesidir. Bu kaside yüzyıllarca bütün halkın dilindeydi.

Soru 16: Hz. Nimetullah Veli’nin Mesih-i Mevud’unas doğruluğu hakkındaki iki şiirini yazınız.

Cevap:

Tercümesi;

Elif, Ha, mim, dal (Ahmed) şeklinde yazılmış o saygıdeğer insanın ismini (keşfimde) görüp okuyorum.

Onun dönemi en güzel ve başarılı şekilde tamamlandığında, ardında (kendisine benzeyen) bir oğlunu yadigâr bıraktığını (görüyorum.)

Soru 17: Herhangi bir Müslüman doktor, bilim adamı ve filozofun ismini söyleyiniz?

Cevap:    Doktor: İbni Sina

Bilim Adamı: Cabir Bin Hayyan

Filosof: İbni Rüşd

Soru 18: İbni Hişam ve İbni Haldun kimdir?

Cevap: İbni Hişam meşhur bir tarihçidir. Onun meşhur kitabı Es-siretü’n Nebeviyye Li İbni Hişam, İslam tarihi ve Hz. Resulüllah’ınsav sireti hakkında çok güvenilir bir eserdir.

İbni Haldun, tanınmış tarihçi ve filozoftur. Tarih İbni Haldun ve Mukaddeme İbni Haldun, onun meşhur eserlerindendir.


[1] Dürri Mensur, cilt 5, sayfa 204, Matbua Darül Marife, Beyrut.

[2] Hicacü’l Kirame, Molvi Muhammed Sıddık Hasan Han, Sayfa 127-129

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

19.12.2014 Pakistan Trajedisi

Bir Sonrakini Oku

Dini Bilgiler Üçüncü Bölüm: Hadisü’n Nebi