Hazret Emirü’l Müminin Mirza Masrur Ahmed Eyyedehüllahu bi nasrihil aziz 30 Mayıs 2014 Cuma Hutbesinde, aşağıdaki duaların cemaat üyeleri tarafından çokça yapılmasını istemiştir.

FATİHA SÛRESİ

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake nağbüdü ve iyyake nestain. İhdines sıratal müstakim. Sıratellezine en’amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim, veleddâllîn.

Manası: Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah‟ın adıyla (okumaya başlıyorum.) Her türlü övgü âlemlerin  Rabbi  olan  Allah‟a  mahsustur.  (O  Allah) sonsuz kerem ve rahmet edendir. Mükâfat ve ceza verilecek günün sahibidir. (Ey Allah‟ım!) Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım  dileriz.  Bizi  doğru  yola  ilet,  Nimetleri verdiğin kimselerin yoluna, (sonraları) gazabına uğramamış ve doğru yoldan sapmamış olanların yoluna (ilet.)

SALAVAT-I ŞERİF

Okunuşu: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli muhammedin kema salleyte ala İbrahime ve ala âli İbrahime inneke hamidün mecid.

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala âli muhammedin kema barekte ala İbrahime ve ala âli İbrahime inneke hamidün mecid.

Manası: Allah‟ım!  Muhammed  sallellahu aleyhi vesellem ve  onun  âline salâtü selam eyle, İbrahim aleyhisselam ve onun âline salâtü  selam  eylediğin  gibi.  Muhakkak  ki  Sen her türlü övgüye layık ve yüce olansın. Allah‟ım! Muhammed  sallellahu aleyhi vesellem ve  onun  âline bereketler ver, İbrahim ve onun âline bereketler verdiğin gibi.  Muhakkak  ki  Sen  her  türlü  övgüye  layık ve yüce olansın.

Okunuşu: Sübhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammed.

Manası: Allah  her kusurdan münezzehtir. Ve azamet sahibi olan Allah Hamdi ile her kusurdan münezzehtir. Ey Allahım! Sen Muhammed (sav)’e ve onun âline rahmet eyle.

Okunuşu: Rabbena efrığ aleyna sabran ve sebbit akdamina vensurna alel kavmil kafirin.

Manası: Ey Rabbimiz! Bize dayanma gücü ver ve adımlarımızı  sağlamlaştır  ve  inanmayanlara  karşı bize yardım et!

Okunuşu: Rabbena la tuziğ gulubena bağde iz hedeytena ve heblena min ledünke rahmeh, inneke entel vehhab.

Manası: Ey Rabbimiz! Bize doğru yol gösterdikten sonra  gönlümüzü  şaşırtma,  bize  kendi  katından rahmet  bağışla,  şüphesiz  sen  sonsuz  bağışta bulunansın.

Okunuşu: Rabbenağfir lena zünûbena ve israfena fî emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafirin.

Manası: Ey Rabbimiz, kusurlarımızı ve amellerimizdeki aşırılığı bağışla. Adımlarımızı sağlamlaştır. Kâfir olanlara karşı bize yar­dım et!

Okunuşu: Allahümme inna nec’alüke fî nuhûrihim ve neûzü bike min şürûrihim.

Manası: Allah’ım! Düşmanlarımızın karşısında seni kalkan yaparız ve onların şerlerinden sana sığınırız.

Okunuşu: Estağfirullahe rabbî min külli zenbin ve etûbü ileyh.

Manası: Ben her günah için Rabbim olan Allah‟tan bağışlamasını dilerim ve ona yönelirim.

Okunuşu: Rabbi külli şey’in hâdımüke, Rabbi fahfaznî, vensurnî, verhamnî.

Manası: Ey benim Rabbim! Her şey Senin hizmetindedir. Beni koru! Bana yardım et! Bana merhamet et!

Okunuşu: Ya Rabbi fesmağ duaî ve mezzik ağdâeke ve ağdâî ve enciz vağdeke vensur abdeke ve erina eyyameke ve şehhir lena husâmeke vela tezer minel kafirine şerîra.

Manası: Ya rabbi duamı işit! Senin düşmanlarını ve benim düşmanlarımı paramparça et! Vaadini yerine getir! Kuluna yardım et! Ve bize günlerini göster! Kılıcını bizim için keskinleştir ve kâfirlerden şerli olanların hiçbirini bırakma!

Print Friendly, PDF & Email

Önceki Yazı

Cuma Suresi’nde Mehdi Hakkında Verilen Haber

Sonraki Yazı

Namaz Sözlerinin Kelime Kelime Anlamı