Mehdi İmam'a inanmak gereklidir - Müslüman Ahmediye Cemaati

Mehdi İmam’a inanmak gereklidir

Her ne zaman Allah-u Teala tarafından bir memur veya imam gelirse onu kabul etmek ve iman etmek zorunlu olur. Çünkü bütün bereketler ona bağlanmak neticesinde olur ve o olmaksızın her tarafta karanlık ve cehalet vardır. Hazreti Resulüllah sav şöyle buyurmuştur:

“Herkim (Allah’ın gönderdiği) imamı kabul etmeden ölürse onun ölümü cahiliyet ölümüdür.” (Müsned Ahmed bin Hanbel, cilt 4, sayfa 96)

Hazreti Resulüllah’ın sav Önemli Vasiyeti

“Sizden kim onu görürse, karlı yollarda dizleri üzerinde sürünerek gitmek zorunda kalsa dahi ona mutlaka biat etsin. Çünkü o, Allah’ın halifesi Mehdi olacak.” (Müstedrek Hakim, Kitabü’l Fiten ve’l melahim, Bab’ü Huruc-u Mehdi)

Hazreti Resulüllah sav İmam Mehdi’ye biat ve itaat etmek ile ilgili talimat vererek şöyle buyurdu:

“İmam Mehdi’ye itaat eden bana itaat etmiştir ve kim İmam Mehdi’ye itaatsizlik ederse o, bana itaatsizlik etmiştir.” (Biharü’l Envar, cilt 13, sayfa 17)

Başka bir yerde şöyle buyurdu:

“İmam Mehdi’yi yalanlayan inkara saptı.” (Hicecü’l Kirama,sayfa 351)

Selam Ulaştırın

Hazreti Resulüllah sav ümmetini irşad etti ki, İmam Mehdi ve Vadedilen Mesih’e benim selamımı ulaştırın. Hz. Enes’den ra şöyle rivayet edilmiştir:

“Hazreti Resulüllah sav, sizden herkim İsa bin Meryem’e kavuşursa ona benim tarafımdan selam ulaştırsın.” (Ed-dürrü’l Mensur, cilt 2, sayfa 245)

Bu konuda Hazreti Resulüllah’ın sav temennisi ve arzusu olağanüstü idi. Hz. Ebu Hüreyre’nin ra rivayetine göre Hazreti Resulüllah sav şöyle buyurmuştur:

“Ben ümit ederim ki eğer benim ömrüm uzun olursa İsa bin Meryem ile ben kendim görüşeceğim, eğer ben ölürsem sizden herkim ona kavuşursa ona benim selamımı ulaştırsın.” (Müsned Ahmed bin Hanbel, cilt 2, sayfa 298)

İman Etmek Vaciptir

Bütün bu nasihatlerden netice çıkararak Allame Esfaranî şöyle buyurur:

“İmam Mehdi’nin çıkacağına inanmak vaciptir. Bu emir din alimlerin bilgisindedir ve Ehli Sünnet ve’l Cemaat’in inanç kitaplarında yazılıdır.” (Levaihu’l Envaru’l Behime, cilt 2, sayfa 80)

Devbandi’nin Kurucusu Mevlana Muhammed Kasım Nanotavî

“İmam Mehdi as ortaya çıkacağı bir zaman gelecek. O zaman kim ona tabi olmazsa ve imamı tanıdığı halde ona itaat etmezse o cahiliyet ile ölecek.” (Kasımü’l Ulum maa tercüme Envaru’n Nücum, sayfa 100)

Ümmet Büyüklerinin Arzusu

Bu sebepten dolayıdır ki Hazreti Resulüllah’ın sav Sahabeleri ve Ümmet büyükleri Hazreti Resulüllah’ın selamını ulaştırmak konusunda çok istekli oldular ve kendi nesillerine bunu nasihat edegeldiler.

Hazreti Ali ra bir şiirinde şöyle buyurur:

“Benim canım ona kurban olsun! Ey benim evlatlarım! Onu yalnız bırakmayın ve derhal onunla birlikte olun.” (Şerh-i Divan-ı Ali, cilt 2, sayfa 97)

Hazreti Ebu Hüreyre ra kendi yakınlarına şöyle nasihat etti:

“Sizin zamanınızda İsa Bin Meryem gelirse ona deyin ki, Ebu Hüreyre size selam söyledi.” (Ed-dürrü’l Mensur, cilt 2, sayfa 245)

On ikinci Hicri Asrın Müceddidi Şah Veliyullah Muhaddis Dehlevî

“Bu fakirin büyük bir arzusudur ki eğer Hazreti Ruhullah’ın as zamanına kavuşursam ona selam ulaştıran ilk kişi ben olayım. Eğer o devir bana müyesser olmazsa benim evlatlarımdan veya bana tabi olanlardan kim o mübarek devire varırsa o, Hazreti Resulüllah’ın sav selamını ulaştırmakta çok arzulu olsun. Çünkü biz, Hazreti Resulüllah’ın sav ordusunun son askerleri olacağız.” (Mecmuya Vasaya Arba’a, sayfa 84)

İktirabü’s Saat’in yazarı Nurü’l Hasan Han Sahip

Hazreti Ebu Hüreyre’nin ra o nasihatinden bahsederek kendi evlatlarına aynı nasihati yapar. Şöyle buyurur:

“Sizden kim İsa’ya kavuşursa ona benim selamımı söylesin hitabı bütün ümmetedir. Ben de bu ümmetin bir ferdiyim, eğer ben ona ulaşırsam inşallah ilk önce ben ona Hazreti Resulüllah’ın sav selamını ulaştıracağım. Aksi takdirde benim evladımdan kim ona ulaşırsa büyük bir coşku ile Nebi-yi Kerim’in sav selamını ona ulaştırsın ki ben veya benim evlatlarım Muhammed’in sav ordusuna yazılanlardan olsun.”

Hazreti Mümin Dehlevî

On üçüncü hicri asrın müceddidi, Balakot şehidi Seyyid Ahmed Şehid’in hümayun şairi, Hazret Mümin Dehlevî, kalbinin arzusunu şöyle açığa vurur:

“Mümin!  Vadedilen Mehdi’nin zamanına ulaşırsan eğer,

İlk sözün Resul-ü Pak’ın sav selamı olsun.”

Mehdi Olduğunu İlan Eden Biri Mevcut

İşte bu, ondördüncü hicri asrın hemen başında Ahmediye Cemaatinin kurucusu Hazreti Mirza Gulam Ahmed’in as “İmam Mehdi ve Vadedilen Mesih kesinlikle benim,” diye ilan ettiği o mübarek devirdir. Allah-u Teâla, onu destekleyen büyük mucizeler gösterdi ve eski kitaplarda yazılı olan gaybi haberlerin hepsi gerçekleşti. Onun iddiası her Müslüman için dikkate değerdir. Eğer o gerçekten, bütün Ümmet-i Müslime’nin beklediği Mehdi İmam ise onu kabul etmek ve iman etmek sizin için zorunludur. Aksi takdirde siz, Allah-u Teala ve Hazreti Resulüllah’ın sav karşısında cevap vermek zorunda kalacaksınız. Düşünün, dikkatle inceleyin, Hüda Teala’dan sorun, kalbiniz aydınlandığı zaman ona Hazreti Resulüllah’ın sav selamını ulaştırın ve Ahmediye Cemaatine katılın. Allah-u Teala gerçeği anlamanızda yardımcınız olsun. Amin

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Vadedilen Mesih neden Meryem Oğlu Isa diye adlandırıldı?

Bir Sonrakini Oku

Müslümanların Lideri Papa Benediktus’a Barış Mesajı Gönderdi