Nüzul Kelimesinin Manası - Müslüman Ahmediye Cemaati

Nüzul Kelimesinin Manası

Aslında hadisteki nüzul kelimesini gören hemen hemen herkes yanılmıştır. Onlar hadislerde  “Mesih nazil olacak” şeklinde kullanılan ifadelerden, birinci Mesih’in gökten inip tekrar dünyaya geleceğini anlamışlardır. Halbuki, nüzul kelimesi onları yanıltmıştır. Bu kelimenin anlamı alelade insanların anladığı gibi gökten inmek değildir. Aslında bu kelime, çok yararlı olup bereket getirecek, İlâhi azamet, kudret ve celalini gösterecek olan bir hadisenin vuku bulması için kullanılır. Nitekim Allah (c.c.) Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır;

“Sonra Allah, Peygamberine huzur ve sükun indirdi.”[1]

“Kederden sonra üzerinize emniyet, içinizden bir taifeyi kaplayan bir uyku, indirdi.”[2]

“Size davarlardan sekiz çift indirdi.”[3]

“Ayıp yerinizi örtmek ve sizi süslemek için elbise indirdik. Lâkin, en iyi elbise takva elbisesidir. Bu onların hatırlaması için Allah’ın (c.c.) ayetlerinden biridir.”[4]

“Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.”[5]

“Şiddetli harp için malzeme ve insanlık için birçok fayda sağlayan demiri indirdik ki, Allah Kendine ve  peygamberlerine görmeden yardım edenleri ayırt etsin.”[6]

“Eğer Allah kullarının rızkını genişletseydi, onlar memlekette azarlardı. Fakat O, dilediğini belli bir ölçüye göre indirir. Çünkü O, kullarının ahvalinden haberdardır, durumlarını çok iyi görendir.” [7]

Herkesin bildiği gibi, huzur ve sükun insan zihninin bir vasfıdır ve uyku insan dimağının bir fonksiyonudur. Hayvanlar, elbiseler, yeşil tarlalar, bıldırcınlar, demir vs. şeyler toprağın üstünde yetişir veya toprak altından çıkar. Onlar gökten inmez. Bundan başka, Kuran-ı Kerim onların gökten indiğini söylemez. Kuran’ın söylediği açıktır ve şöyledir:

“Yerin yüzüne sabit ve muhkem dağlar koydu ve onu bereketlendirdi ve oradakilerin  rızkını, bütün rızk  arayanlar için eşit olarak, dört devirde tevzi etti.”[8]                                 

Bu ayet bir çok bilimsel konuları açıklamaktadır. Burada zikrolunan bilimsel gerçeklerin bazısı açıklığa kavuşmuştur. Bazısı ise gelecekte gerçekleşecektir. Fakat Allah söz konusu bilimsel gerçekleri öyle kelimelerle anlattı ki, her devrin insanı bu ayetten tatmin edici cevap bulacaktır.  Sonuç olarak Kuran-ı Kerim’de nüzul (inmek) kelimesi kullanılmak suretiyle bahsedilen hiçbir şey gökten inmiş değildir. Tersine o bu dünyada yaratılmıştır. O halde,  Mesih’in geleceğini bildirmek için nüzul kelimesi kullanıldığı zaman bu onun gökten ineceği manasına gelmez. Aslında nüzul kelimesi Vadedilen Mesih’in önemini, bereketini ve manevî itibarını anlatmak için kullanılmıştır.                                     

Birçokları “nüzul” kelimesinin Kuran-ı Kerim’de Peygamber Efendimiz için  kullanıldığını unutuyorlar. Bütün müfessirler bu kelime ile Peygamber Efendimiz’in (sav) şerefi anlatılmıştır diyorlar. Çünkü herkesin bildiği gibi, Peygamber Efendimiz Kureyş’in şerefli bir ailesi içinde dünyaya gelmişti. Babasının ismi Abdullah ve annesininki Amine idi. Peygamber  Efendimiz’in (sav) gelişi için “Nüzul” kelimesinin kullanıldığı ayet şöyledir: 

“Allah, iman edenleri ve iyi iş işleyenleri karanlıktan ışığa çıkarması için, size açık İlâhî ayetler okuyan bir öğüt verici, bir peygamber, indirdi.”[9]Şimdi, Mesih için hadiste kullanılan kelimenin aynısının Peygamber Efendimiz hakkında Kur’an’da kullanılmış olması hayrete şayandır. Peki neden aynı kelimeye Peygamber Efendimiz hakkında bir türlü, Mesih hakkında başka türlü anlam verilmektedir? Peygamber Efendimiz (sav) yeryüzündeki bütün diğer insanlar gibi doğdu,  büyüyüp peygamber oldu ve Kuran-ı Kerim bu hadiseyi anlatmak için Peygamber Efendimiz (sav) hakkında nüzul (inmek) kelimesini kullandı. Neden Vadedilen Mesih de Peygamber Efendimiz gibi “nüzul” etmesin yani yeryüzünde doğup büyüyüp  peygamber olmasın?


[1] Tövbe Suresi; Ayet 26

[2] Al-i İmran Suresi; Ayet 155

[3] Zümer Suresi; Ayet 7

[4] Araf Suresi; Ayet 27

[5] Bakara Suresi; Ayet 58

[6] Hadid Suresi; Ayet 26

[7] Şûra Suresi; ayet 28

[8] Ha Mim Secde (Fussilet) Suresi; Ayet 11

[9] Talak Suresi; Ayet 11-12

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Vadedilen Mesihe Neden Meryemoğlu İsa Denildi?

Bir Sonrakini Oku

Mesih ve Mehdi Aynı Kişiye Verilen İki İsimdir