Hz. Mirza Gulam Ahmed (as)

Hz. Mirza Gulâm Ahmed (as)

Mehdi (a.s.) ın Kısa Özgeçmişi

VA’DEDİLEN MESİH (a.s.)’ IN KISA BİR ÖZGEÇMİŞİ 1835 Hindistan – Kadiyan’da doğdu. 1852 Hürmet Bibi Hanımefendi ile evlendi. 1854 Mirza Sultan Ahmed’in doğumu 1856 Mirza Fazıl Ahmed’in doğumu 1864 Hz. Muhammed (s.a.v.)’ı bir rüyasında gördü. Siyalkut’da bir hükümet memuriyetinde çalıştı…

Yüce Ahlakî Davranışları

Onun Allah’a ve Peygamberine  (s.a.v.) karşı sevgisini böylece anlattıktan sonra, şimdi onun çok yüksek ahlâkına ve asil davranışlarına dair bazı olayları, rastgele seçerek anlatmak isterim. Gerçekten Onun karakterinin bütün değişik görüşlerini çevirip  kuşatmak benim kapasitemin…

Kendi Sözleri ile Gelişinin Gayesi

Kendi misyonunu açıklarken, cemaatimizin kurucusu Ahmed Hazretleri şöyle demişti: “Ben yalnız ve yalnız İslam’ın yaşayan bir din olduğunu ispat etmek için gönderildim ve bana öyle kerametler (mucize) verilmiştir ki başka dinlere inananlar ve içten bizim…

Mirza Gulam Ahmed’in (as) İddiasının Doğruluğu

Hz. Ahmed’in (as) vaat edilen Mehdi ve Mesih olduğunu iddia ettiğini açıkladıktan sonra artık Kuran-ı Kerim, Hz. Resulüllah’ın (sav) hadisleri ve Sünnet-i Seniyyesi ile geçmiş ümmet büyüklerimizin sözleri ışığı altında iddiasını inceleyebiliriz. Müslümanların anlaşmazlıklara düştükleri…

Doğruluğuna Dair Semavi Bir Nişan: Ay ve Güneş Tutulması

MEHDİ’NİN İKİ BÜYÜK ALÂMETİ Yüce Peygamber Efendimiz (s.a.) “Mehdimiz’in iki alâmeti vardır. Dünya oldu olalı hiç meydana çıkmamıştır. Ay (her zaman tutulduğu tarihlerin) ilk gecesinde, güneş ise ( her zaman tutulduğu tarihlerin) ortasında Ramazan ayında…

Fiziksel Şekli

Önce, onun seçkin arkadaşı aynı zamanda yakın akrabası Hazreti Mir İsmail’den ( r.a.) bahsedeceğim. Mir Muhammet İsmail, onun fiziksel şekli ve özelliklerini tarif ederken diyor ki : “Allahın lûtfuyla Ahmedi Müslümanlar dünyanın her yanında bulunmaktadır.…

Allah Sevgisi

Onun dışa ait ve fiziksel zerafetini tarif ettikten sonra, şimdi onun iç mükemmelliklerine ait bazı olayları anlatmak isterim. İlk ve herşeyden önce gelen, onun Allah sevgisi idi. Bu yaratıcı ile O’nun yarattıkları arasındaki en kuvvetli…

Mehdi (a.s.)’ın Peygamber Efendimize (s.a.v.) Olan Sevgisi

O’nun Allah sevgisinden sonra Allah’ın Peygamberine olan sevgisi gelirdi. Vadedilen Mesih’in bu sevgisinin de bir benzeri yoktu. Kendisi bunu bir beyitle şöyle açıklar: “Allah’a karşı olan aşkımdan sonra Muhammed’in    (s.a.v.) aşkı ile sarhoşumdur. Şayet bu…

Mevlana Sevgisi

Hz.Ahmed’in karakterinde Mevlana Celâlettin-i Rumî’nin sevgisi de dikkatimizi çekmektedir. O, bütün Müslüman evliyasını candan severdi. Yalnız kalbinde Mevlana’nın yeri bambaşkaydı. Çocukluğunda bir dereceye kadar Arapça ve Farsça öğrenen Ahmed çocukluğundan itibaren Mevlana’ya yakınlık duymaya başlamıştı.…

İslâm İle Kur’ân Sevgisi

İslâm İle Kur’ân Sevgisi Yüce Allah ve O’nun Yüce Resulü Muhammed-i Mustafa sevgisi dışında Hz.Ahmed’in İslâm ile Kuran-ı Kerim sevgisi de eşsizdir. Kendisi çocukluğundan beri gece gündüz Kuran-ı Kerim’i okur ve saldırganlara karşı İslâm dinini…

Hz. Mirza Gulam Ahmed’ten Öğütler

Hz.Ahmed’in kalbi dünya insanlarını doğru yola davet etmek aşkıyla tutuşmaktaydı. O, varolan gücüyle insanoğlunu Yüce Rabbi’nin yoluna davet etmiş ve nasihat ederek ıslah etmeye çalışmıştır. Hz.Ahmed’in öğütlerinden bir derleme aşağıdadır. “Ey dostlarım uyanınız ve kendinize…

Fevkalade İlahi Yardım Ve İlahi Koruma

BENİ ATEŞE ATSALAR BİLE Arya  mezhebine mensup bir Hindu, İslamiyete karşı şöyle bir itiraz ortaya atmıştı: “Kur’an, Hazreti İbrahim’in ateşe atıldığını ve İlahi bir emirle ateşin söndüğünü yazmaktadır. Bu tabiat kanunlarına aykırıdır.” Daha sonra Vadedilen…

Vadedilen Mesih’e Bahşedilen Bilgi

Şimdi, İlahi lutuf ile Vadedilen Mesih’e bahşedilen bilgiden bahsedeceğim. Peygamber Efendimiz. (s.a.v.), Vadedilen Mesih’in zamanında dini savaşların sona ereceği, ve İslâm’ın akıl, ikna ve tartışma yolu ile zafer kazanacağı kehanetinde bulunmuştu. Bu kehanete göre, Vadedilen…

Vadedilen Mehdi Hz. Ahmed’in Hayatı

Mirza Gulam Ahmed Hazretleri, 13 Şubat 1835’de (14 Şevval 1250 H.) Hindistan’da Kadiyan adlı köyde doğdu. Ataları 1506’larda Babür’le birlikte Hindistan’a gelen ve Lahor’a aşağı yukarı yüz kilometre uzaklıkta, o zaman İslampur, daha sonra ise…

İleri Sürdüğü Talimat

Hz.Ahmed ne gibi bir talimat ileri sürmüştür? Acaba ileri sürdüğü inançlarda İslâmiyet’e aykırı bir durum var mıdır? Bu konuda seçeceğimiz en iyi yol ileri sürdüğü talimat ve inançlar hakkında yine kendisinden bilgi edinmek olacaktır. Bir…

İleri Sürdüğü Yeni Fikirler

Hz.Ahmed (a.s.) bazı yeni fikirler ileri sürmüştür. Bunlardan birkaç tanesini aşağıda veriyoruz: 1- Hz.Ahmed’in ileri sürdüğü fikirlerden bir tanesi, bütün dünya dillerinin ana kaynağı ile ilgilidir. Ona göre bütün dünya dilleri birbirleriyle ortaktır ve bu…

Hz. Ahmed’in Meydan Okumaları

Hz.Ahmed birçok yerde kendisine muhalif ve düşman olan hocaları ruhanî bir yarışmaya davet etmiş ve birçok konuda onlara meydan okumuştur. Otuz civarında Arapça Kitap yazmış olan Hz.Ahmed, Allah’ın kendisine bir gecede Arapça kelimelerinin kırk bin…

Hz. Ahmed’in Eserleri

Mirza Gulam Ahmed Hazretlerinin Eserleri (Bildiriler, gazete makaleleri, dergi yazıları, açıklama, ilân ve günlük tutanakları, sözlü olan beyanatları, mektubatı ve notları hariç.)* işareti kitabın tamamen ya  da kısmen Arapça olduğunu gösterir. Eserin Adı Basıldığı Yıl…

Farklı Yazarların O’nun Hakkında Yazdıkları

Hz. Ahmed (as) hakkında değişik düşünürlerin ifadelerinden bir kısmını aktarmak faydalı olacaktır. Bu yazılar eski ve yeni, Müslüman ile gayri Müslim, her çeşit yazar ve bilginlerden alınmıştır. Bunlardan hiçbirisi Hz. Ahmed’in (as) kendi yandaşlarından değildir.…

Hz. Ahmedin Eserleri Ve Uyandırdıkları Yankılar

Hz. Ahmed (A.S) muntazam bir şekilde tahsil görmemesine rağmen, İslam aleminde çok yankılar uyandıran ve derin etkiler bırakan eserler yazmıştır. Sayıları doksandan fazla olan bu eserler, Arapça, Farsça ve Urduca olarak kaleme alınmıştır. Bazı eserler…

Osmanlı Elçisinin Hz. Ahmed (a.s.) ile Görüşmesi

Osmanlı İmparatorluğu’nun Hindistan’daki sefiri Hüseyin Kamil adlı bir zattı. O, Hz. Ahmed’e bir mektup yazarak kendisi ile görüşmek ve bu gaye ile Kadiyan’a gelmek istediğini bildirdi. Kadiyan’a giderek Hz. Ahmed ile tek başına görüşen bu zat, hem…

Kendisine Yapılan Suçlamalar

Hz. Ahmed ve Cemaati aleyhinde birçok itiraz ileri sürülmektedir. Özellikle Pakistan’ın yerli hocaları, her ne gaye ile olursa olsun, Hz.Ahmed ve Cemaati aleyhinde değişik suçlamalar ileri sürerek ülke halkını sayıca hissedilmeyecek kadar az olan Müslüman…

İslamda Cihad Kavramını Değiştirmiş!

Hz.Ahmed (a.s.)’a atfedilen suçlamalardan birisi de cihad ile ilgilidir. Güya o, artık cihadın haram edildiğini söyleyerek Müslümanların savaşçı ve cesur ruhunu baltalamış böylece İslâmiyet’e büyük zarar vermiş, aynı zamanda İngiliz İmparatorluğuna yarar sağlamıştır. AHMEDİLER’İN CEVABI: Ahmedilere …

O İngiliz Fidanıymış!

Hz.Ahmed’e yapılan suçlamaların çarpıcı bir örneği de kendisinin ve cemaatinin bir “İngiliz Fidan” olmasıyla ilgilidir. Hz.Ahmed (a.s.)’a muhalif olan hocalara göre İngilizler, Hindistan’daki Müslümanları bölmek için Ahmed’i (a.s.) seçmişler; onu kendi menfaatleri uğruna kullanmışlar ve…

Resulullah (s.a.v.) i Peygamber Kabul Etmemiş! (Haşa!)

Muhalifleri tarafından Hz.Ahmed’e isnat edilen suçlamalardan bir tanesi de kendi mertebesi ile ilgilidir. Güya kendisi Hz. Resulüllah (s.a.v.)’in dininden başka bir din ileri sürmüş; Resulüllah (s.a.v.)’in son peygamber olduğunu reddederek yepyeni bir peygamber olduğunu iddia…