fbpx

Ahmediyet'e Davet

Neden Ahmedi olmalıyım?

Ahmedi veya Ahmediyet İsimleri

Öncelikle Ahmedi ve Ahmediyet isimlerinin, yeni bir dine delalet olmadığını çok kesin olarak belirtmek isterim. Ahmediler, Müslümandır ve dinleri İslam’dır.…

Ahmedi Müslümanlar’ın inançları

Ahmediler de İslam ve iman şarlarına inanırlar Cemaatimizin inançlarını, anlaşılsın diye, tek tek sayacağım: Allah’ıncc varlığına inanırız. O’nun var olduğu inancına…

İsa (as) vefat etmiştir

Muhaliflerimizin ilk itirazı, Hz.İsa’nınas tabii bir şekilde vefat etmiş olduğuna dair inancımızadır. Onlara göre bizler bu inancımızla, Hz. İsa’yaas hakaret etmekte, Kuran-ı…

Mesih’in ikinci gelişi, ümmetten birisinin gelişidir

Muhaliflerin diğer itirazı ise, Müslümanlar arasında yaygın olan inancın aksine, Peygamber Efendimizinsav ümmetinden birisini Vadedilen Mesih olarak kabul etmemizdir. Onlara göre…

Mesih ve Mehdi, aynı zatın iki farklı ismidir

Hadislere göre Vadedilen Mesih Peygamber Efendimizinsav ümmetinden olacaktır. Nitekim bir hadis-i şerif şöyledir: لَا الْمَهْدِىُّ اِلَّا عِيسٰى “Mehdi Mesih’ten başka birisi…

Nüzul (iniş) kelimesinin manası

Hadisteki “nüzul” kelimesini gören hemen herkesin yanıldığı, bir gerçektir. Onlar, bu ifadeden birinci Mesih’in gökten nazil olup tekrar dünyaya geleceğini…

Neden Meryemoğlu İsa denildi?

Üçüncü itiraz şu şekildedir. Hadislerde geleceği bildirilen kişiye Meryemoğlu İsa denildiği için, onun bizzat yeryüzüne tekrar gelmesi gerekmektedir. Ancak itirazda…

Hateme’n Nebiyyin’in anlamı

Bu ayet-i kerime sunularak her çeşit peygamberliğin sona erdiği iddia edilmektedir. Ama Kuran-ı Kerim’de “Hatem” kelimesinin, Allahcc tarafından kesr (esre)…

Vahyin devamı ve ümmetî peygamberin gelmesi

Bize yöneltilen dördüncü büyük itiraz, bize göre vahyin ve peygamberlerin gelişinin Peygamber Efendimizdensav sonra da devam edecek olmasıdır. Bu itiraz…

Ahmedi Müslümanlar cihada inanırlar

Bizim cihadı inkâr ettiğimizi söylemek, bariz bir yalandır. Bize göre cihat olmadan iman kemale ermez.

Hz. Mirza Gulâm Ahmed’in (as) iddiası ve delilleri

Hadislerde zikri geçen Mesih ve Peygamber Efendimizin (sav) dili ile vadedilen Mehdi, odur.

Birinci delil “Zamanın ihtiyacı”

Peygamber Efendimiz'den (sav) sonra muslihler her zaman gelebilir; geçmişte geldikleri gibi ilerde de geleceklerdir.

İkinci delil “Peygamber Efendimizin (sav) şahadeti”

“Başında ben ve sonunda Mesih bulunan bir ümmet nasıl helâk olabilir.” Hz. Muhammed (sav)

Üçüncü delil “Nefs-i natıka”

Nefs-i natıkadan muradım, Kuran-ı Kerim tarafından, kendi doğrulunun delili kendisidir, diye takdim edilen nefistir.

Dördüncü delil “İslam’ın diğer dinlere galip gelmesi”

Diğer bir ifadeyle Allah-u Teâlâ, Mehdinin eliyle İslam’ın diğer dinlerden üstün olduğunu göstermiştir.

Beşinci delil “İslam’ın tecdidi”

Bilgi sahibi diğer tüm Müslümanlar bugünkü İslam’ın Peygamber Efendimizinsav devrindeki İslam olmadığını kabul edeceklerdir. Herkes, İslam’da bir şeylerin eksik olduğunu…

Altıncı delil “İlahi yardım”

İlahi memur olduğu iddiasında bulunan kimse ile Allah’ın cc muamelesi, O’nun sevdikleri ile olan muamelesi gibi değilse, o zaman onun…

Yedinci delil “Düşmanların helak olması”

Allah-u Teâlâ memur kıldığı kimselere özel bir ilgi gösterir ve onlara engel olanları da ortadan kaldırır. Onu küçük düşürmek isteyeni,…

Sekizinci delil “Meleklerin secdesi”

“Kim verilen emre tam olarak itaat ederse, kendisi hakkında, o secde etti denilir.”

Dokuzuncu delil “Semavi ilimlerin bağışlanması”

Vadedilen Mesihas, Peygamber Efendimizinsav öğrencisi ve gölgesi idi ve onun nurundan nurlanmıştı.

Onuncu delil “Gaybi haberler”

Çokça gaybi meselelerden haberdar edilen, üzerine her türlü bulanıklıktan arınmış tertemiz su gibi vahiy inen, apaydın mucize ve belirtiler bahşedilen…

Onbirinci delil “Allah ve Peygamber sevgisi”

Peygamber (sav) sevgisi neticesinde insan Allah ile mülaki olur ve onun mahbubu haline gelir.

Onikinci delil “İhya gücü”

“Nuh’tan sonra her peygamber, kavmini deccal tehlikesi hususunda ikaz etmiştir. Ben de sizi deccala karşı ikaz ediyorum.”

Ahmediye Cemaati’ne Davet

“(İlahi) cemaatten bir adım bile uzak duran, bizden değildir.” Hz. Muhammed

Biatın amacı ve gayeleri

Biat, takvaya bağlı olan kimseleri bir arada toplamak içindir. Gayesi de takva sahibi kimselerin büyük bir topluluğunun dünyaya hayırlı bir…

Ahmediye Cemaati Biat Şartları

Bu şartları kalben ve içtenlikle kabul eden herkes cemaatin bir üyesi kabul edilir.

Mehdi (a.s.) dan Biat’a Dair

"Sendelenesiniz diye herkes çabalayacak. Her çeşit eziyet çektirilecek ve her türlü söze maruz bırakılacaksınız. Dili yahut eliyle size eziyet veren…

Yüce Allah’ın Verdiği Biat Alma Emri

“Azmettikten sonra Yüce Allah’a güven. Bizim gözlerimiz önünde ve vahyimize göre bir gemi hazırla. Sana biat olanlar şüphesiz Allah’a biat…

Biat Nedir?

Biat kelimesinin anlamı gerçekten bir insanın kendi kendisini satmasıdır.